Природно-ресурсна безпека України (103 М)

Тип: На вибір студента

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Перхач О. Р.ГрНМ-21с-1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ГрНМ-21с-1доцент Перхач О. Р.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Природно-ресурсна безпека України” є формування  у здобувачів освітнього рівня “магістр” цілісних знань про природно-ресурсний потенціал України та його безпеку, формування комплексу знань, умінь, навичок з теоретичних і прикладних питань безпечного розвитку регіонів з урахуванням стратегічних пріоритетів природно-ресурсного розвитку регіонів України.

У навчальному курсі ставляться такі завдання:

 • формувати у студентів цілісну систему теоретичних та практичних знань з природно-ресурсної безпеки;
 • вивчити основні питання забезпечення природно-ресурсної безпеки територіального розвитку;
 • вивчити методику оцінювання загроз і збитків від негативних впливів на природні ресурси;

вивчити законодавчі норми, комплексні заходи при використанні природних ресурсів, їхньої оцінки для раціонально безпечного і ефективного використання.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

 • Барановський В. А. Екологічний атлас України / В. А. Барановський. – Київ : Географіка, 2000. – 41 с.
 • Комплексний атлас України / Відп. ред. Л. М. Веклич. – Київ : Картографія, 2005. – 96 с.

Базова література:

 •  Данилишин Б., Степаненко А., Ральчук О. та ін. Безпека регіонів України і стратегія її гарантування. Природно-техногенна (екологічна) безпека: у 2-ох т. / Б. Данилишин, А. Степаненко, О. Ральчук та ін. – Т. 1. – К. : Наукова думка, 2008. – 392 с.
 • Екологічна безпека та економіка : монографія / М. І. Сокур, В. М. Шмандій, Є. К. Бабець, В. С. Білецький, І. Є. Мельнікова, О. В. Харламова, Л. С. Шелудченко. – Кременчук, ПП Щербатих О. В., 2020.  – 240 с.
 • https://law.chnu.edu.ua/ekolohichni-zahrozy-viiskovoi-ahresii-v-ukraini-okremi-aspekty – Екологічні загрози військової агресії в Україні: окремі аспекти.
 • Ліпкан В. А. Національна безпека України : Навчальний посібник / В. А. Ліпкан. – Київ : КНТ, 2009. – 576 с.
 • Львівська область : природні умови та ресурси : монографія / За заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М. М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – 592 с.
 • Орел С. М., Мальований М. С., Орел Д. С. Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров’я людини / С. М. Орел, М. С. Мальований, Д. С. Орел. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 232 с.
 • Перхач О. Р. Екологічні загрози в національній безпеці України. Навчальний посібник / О. Р. Перхач. – Львів, 2023. – 124 с.
 • Природно-ресурсна сфера України : стан та шляхи збереження / М. А. Хвесик, Г. О. Обиход // Вісник Національної академії наук України, 2019. – № 7. – С. 36-44 – http://nbuv.gov.ua /UJRN/vnanu 2019_7_9.
 • Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України / В. П. Руденко. – У 3-х част. : підручник. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 552 с.
 • https://zakon/rada.gov.ua – Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки” (Київ, 5.03.1998 р. № 188/98 – ВР).
 • Хилько М. І. Екологічна безпека України: Навчальний посібник / М. І. Хилько. – К., 2017. – 266 с.

Допоміжна:

 • Дудкін О. В., Єна А. В., Коржнев М. М., Крижанівський В. І., Лавров В. В., Мовчан Я. І., Соломеніна З. Г., Чумаченко С. М., Шевера М. В., Щербак В. І., Яковлєв Є. О. Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України / О. В. Дудкін, А. В. Єна, М. М. Коржнев, В. І. Крижанівський, В. В. Лавров, Я. І. Мовчан, З. Г. Соломеіна, С. М. Чумаченко, М. В. Шевера, В. І. Щербак. – Київ : Хімджест, 2003. – 400 с.
 • Економічна безпека держави : сутність та напрями формування. Монографія / За ред. д-ра економ. наук, проф. Л. С. Шевченко. – Харків : Право, 2009. – 312 с.
 • Качинський А. Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи / А. Б. Качинський. – К. : Ін-т пробл. нац. безпеки, 2004. – 472 с.
 • https://openarchive.nure.ua – Кирпота Ф. В. Екологічні загрози – основні виклики національній безпеці.
 • https://www.rac.org.ua/vydannya/analitychni-dokumenty/evropeyskyy-zelenyy-kurs-mozhlyvosti-ta-zagrozy-dlya-ukrayiny-analitychnyy-dokument-2020Європейський зелений курс: можливості і загрози для України.
 • http://politics.ellib.org.ua/pages-8313.html –  поняття та види загроз національній безпеці в екологічній сфері.
 • https://zakon.rada.gov.ua/go/n0018525-21 – про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації (Рішення від 23 березня 2021 року № 111/2021).

Інформаційні ресурси:

 • https://www.ecoleague.net – екологічні загрози та ризики для довкілля, життя та здоров’я людей від російської військової агресії.
 • https://dspace.onua.edu.ua – Природноресурсові кодекси України (водний, земельний і лісовий кодекс України та кодекс України про надра). – Одеса, 2019. – 232 с.
 • https://osvita.ua – Екологічний стан України: проблеми сучасності. Реферат.
 • http://niss.gov.ua – “Загрози у сфері екологічної та техногенної безпеки та їх вплив на стан національної безпеки (моніторинг реалізації Стратегії національної безпеки)”. Аналітичний документ.
 • http://dspace.wunu.edu.ua – Загурський О.Б. До питання загроз екологічній безпеці в сфері господарської діяльності.
 • https://shp-gromada.gov.ua/news/1587125341/ – Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.
 • https://radiosvoboda.org – Катастрофічні екологічні наслідки війни росії проти України.
 • https://zakon/rada.gov.ua – Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141).

Силабус: Природно-ресурсна безпека України. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус

Силабус: Природно-ресурсна безпека України. 2022-2023 н. р.

Завантажити силабус