Екологічні загрози національній безпеці України (106 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Перхач О. Р.ГрФМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ГрФМ-21сдоцент Перхач О. Р.

Опис курсу

Мета – формування цілісного уявлення про стан, проблеми та суперечності визначення загроз в екологічній безпеці України, формування у здобувачів освітнього рівня “магістр” комплексу знань, умінь та навичок з теоретичних і прикладних питань еколого-безпечного розвитку з метою їх використання у виробничій і управлінській діяльності, світового досвіду у вирішенні екологічних та техногенних проблем в Україні.
Основні завдання: вивчити основні питання впровадження економічного, правового і організаційного механізму забезпечення екологічної безпеки територіального розвитку та можливостей їх використання в практичній фаховій діяльності; – формувати у студентів цілісну систему теоретичних і проблемних знань з заданого курсу; – навчити розробляти комплексні територіальні програми охорони довкілля; – навчити оцінювати соціально-економічну ефективність природоохоронних заходів; – засвоїти методику оцінювання збитків від негативного господарського впливу на навколишнє середовище; – навчити проводити екологічну діагностику просторового розвитку.
Також у результаті навчання студенти мають набути таких загальних і спеціальних (фахових) компетентностей:
Загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 3. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Дослідницькі навики.
ЗК 10. Уміння приймати обґрунтовані рішення та розв’язувати проблеми.
Спеціальні (фахові) компетентності:
СК 2. Здатність до наукового аналізу сучасних проблем та особливостей взаємодії природи й суспільства із застосуванням принципів раціонального використання територіальних ресурсів, основ законодавства у сфері природокористування, міського та регіонального розвитку і планування територій для розроблення пропозицій з оптимізації природокористування та забезпечення сталого розвитку регіонів.
СК 4. Здатність розробляти та сприяти впровадженню регіональних програм сталого розвитку територій, здійснювати геопланування територій різного ієрархічного рівня.
СК 5. Здатність здійснювати фахову оцінку програм, стратегій і планів розвитку територій, процесів глобалізації, регіоналізації та урбанізації у світі, проводити їхню геоекологічну й суспільно-географічну експертизу та моніторинг.
СК 6. Здатність застосовувати у професійній діяльності теоретичні знання і практичні навички системного аналізу і синтезу, географічного моделювання та прогнозування.
СК 7. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні проблем природокористування, геопланування, міського та регіонального розвитку, рекреації та туризму оцінювати можливі ризики, соціально-економічні та екологічні наслідки управлінських рішень у сфері природокористування, міського та регіонального розвитку.
СК 9. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти на засадах компетентнісного підходу.
СК 11. Здатність приймати оптимальні управлінські рішення виробничій діяльності.

Рекомендована література

Базова:

 • Дронова О. Л. Фактори ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні / О. Л. Дронова. – Київ : Інститут географії НАН України, 2011. – 270 с.
 • Дудкін О. В., Єна А. В., Коржнев М. М., Крижанівський В. І., Лавров В. В., Мовчан Я. І., Соломеіна З. Г., Чумаченко С. М., Шевера М. В., Щербак В. І., Яковлєв Є. О. Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України / О. В. Дудкін, А. В. Єна, М. М. Коржнев, В. І. Крижанівський, В. В. Лавров, Я. І. Мовчан, З. Г. Соломеіна, С. М. Чумаченко, М. В. Шевера, В. І. Щербак. – Київ : Хімджест, 2003. – 400 с.
 • Ліпкан В. А. Національна безпека України : Навчальний посібник / В. А. Ліпкан. – Київ : КНТ, 2009. – 576 с.
 • Орел С. М., Мальований М. С., Орел Д. С. Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров’я людини / С. М. Орел, М. С. Мальований, Д. С. Орел. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 232 с.
 • Перхач О. Р. Екологічні загрози в національній безпеці України. Навчальний посібник / О. Р. Перхач. – Львів, 2023. – 124 с.
 • Хилько М. І. Екологічна безпека України: Навчальний посібник / М. І. Хилько. – К., 2017. – 266 с.
 • 7. https://www.rac.org.ua/vydannya/analitychni-dokumenty/evropeyskyy-zelenyy-kurs-mozhlyvosti-ta-zagrozy-dlya-ukrayiny-analitychnyy-dokument-2020Європейський зелений курс: можливості і загрози для України.
 • 8. https://openarchive.nure.ua – Кирпота Ф. В. Екологічні загрози – основні виклики національній безпеці.
 • 9. http://politics.ellib.org.ua/pages-8313.html – поняття та види загроз національній безпеці в екологічній сфері.
 • 10. https://zakon.rada.gov.ua/go/n0018525-21 – про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації (Рішення від 23 березня 2021 року № 111/2021).

Допоміжна:

 • Біланюк В., Іванов Є., Тиханович Є. Виникнення надзвичайних ситуацій і подій у Львівській області в умовах війни / В. Біланюк, Є. Іванов, Є. Тиханович // Географічна освіта і наука: виклики і поступ. Матер. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18-20 травня 2023 р.) (відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів : Простір-М, 2023. – Т. 1. – С. 260-265.
 • Данилишин Б., Степаненко А., Ральчук О. та ін. Безпека регіонів України і стратегія її гарантування. Природно-техногенна (екологічна) безпека: у 2-ох т. / Б. Данилишин, А. Степаненко, О. Ральчук та ін. – Т. 1. – К. : Наукова думка, 2008. – 392 с.
 • Екологічна безпека та економіка : монографія / М. І. Сокур, В. М. Шмандій, Є. К. Бабець, В. С. Білецький, І. Є. Мельнікова, О. В. Харламова, Л. С. Шелудченко. – Кременчук, ПП Щербатих О. В., 2020. – 240 с.
 • Качинський А. Б. Безпека, загрози і ризик: наукові концепції та математичні методи / А. Б. Качинський. – К. : Ін-т пробл. нац. безпеки, 2004. – 472 с.
 • https://law.chnu.edu.ua/ekolohichni-zahrozy-viiskovoi-ahresii-v-ukraini-okremi-aspekty – Екологічні загрози військової агресії в Україні: окремі аспекти.
 • https://www.ecoleague.net – екологічні загрози та ризики для довкілля, життя та здоров’я людей від російської військової агресії.
 • https://osvita.ua – Екологічний стан України: проблеми сучасності. Реферат.
 • http://niss.gov.ua – “Загрози у сфері екологічної та техногенної безпеки та їх вплив на стан національної безпеки (моніторинг реалізації Стратегії національної безпеки)”. Аналітичний документ.
 • http://dspace.wunu.edu.ua – Загурський О.Б. До питання загроз екологічній безпеці в сфері господарської діяльності.
 • https://radiosvoboda.org – Катастрофічні екологічні наслідки війни росії проти України.
 • http://core.ac.uk – Пашков А. П., Нападовська Л. В., Нападовська Л. А. Безпека життєдіяльності та екологічні загрози в умовах нестабільного середовища.
 • Закон України “Про оцінку впливу на довкілля”, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19.
 • https://shp-gromada.gov.ua/news/1587125341/ – Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.
 • https://www.ecoleague.net – Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (1991).
 • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b99#Text. – Протокол про Стратегічну екологічну оцінку. Факти та переваги застосування. – 36 с.
 • https://zakon.rada.gov.ua – Закон України “Про стратегічну екологічну оцінку” (від 20.03.2018 № 2354 – VIII).
 • https://zakon.rada.gov.ua – Закон України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року” (від 28.02.2019 року № 2697-VIII).

Інформаційні ресурси: