Соціоекологія (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Перхач О. Р.ГрФ-21с, ГрФУ-21с, ГРФЕ-21с, ГРО-21с, ГРН-21с, ГРТ-21с, ГРТ-22с, ГРГ-21с, ГРГ-22с, ГРГ-23с, ГрХТ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ГрФ-21сдоцент Перхач О. Р.
ГрФУ-21сдоцент Перхач О. Р.
ГРФЕ-21сдоцент Перхач О. Р.
ГРО-21сдоцент Перхач О. Р.
ГРН-21сдоцент Перхач О. Р.
ГРТ-21сдоцент Перхач О. Р.
ГРГ-21сдоцент Перхач О. Р.
ГрХТ-21сдоцент Перхач О. Р.

Опис курсу

Метою дисципліни “Соціоекологія” є розвинути у студентів широкий погляд на різноманітні соціальні процеси і явища, уміння аналізувати соціоекологічні ситуації, навчити досліджувати шляхи забезпечення якісних умов життя людей. Соціоекологія – це наука, яка вивчає різні особливості гармонізації взаємодії населення і природи. Вона досліджує та вивчає взаємодію і зв’язки соціального розвитку населення, економічного зростання і збереження довкілля.

Соціоекологія складається з теоретичної та прикладної частин. У теоретичній частині вивчаються історичні, загальнонаукові особливості розвитку соціальної екології, об’єкт, предмет, завдання, принципи та методи соціоекологічних досліджень. У прикладній частині соціоекологічні дослідження грунтуються на вивченні конкретних прикладів взаємодії населення і природи у різних сферах, розробки основ раціонального природокористування, охорони природи.

Об’єктом соціоекології є соціоекосистеми різних рівнів складності.

Предметом соціоекології є вивчення закономірностей взаємодії населення з довкіллям, розробка основ гармонізації цієї взаємодії, прогнозування розвитку соціоекосистем з метою їх оптимізації і управління, дослідження  стану екологічних умов середовища життя людини для встановлення його оцінки та запобігати потенційним загрозам людству.

Завдання:

 • засвоїти теоретико-методологічні основи соціоекології, сучасного управління та специфіку управління природними ресурсами;
 • навчити студентів використовувати на практиці вітчизняні та закордонні методи управління природокористуванням;
 • розглянути геоекологічні підходи та еколого-економічні показники управління природокористуванням з позицій збалансованого розвитку територій;
 • ознайомити студентів із ефективними закордонними методами управління природокористуванням на різних рівнях;
 • навчити студентів виявляти причини неефективних управлінських рішень щодо використання природних ресурсів.

Рекомендована література

Базова:

 • Костицький В. В. Екологія перехідного періоду: держава, право, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні) / В. В. Костицький. 2-е вид. – К., 2001. – 390 с.
 • Кукурудза С. І., Перхач О. Р. Соціоекологічні параметри передгірських та гірських міст Львівської області / С. І. Кукурудза, О. Р. Перхач // Науковий вісник НЛТУ України / Урбанізаційні процеси в гірських ландшафтах і шляхи їхнього регулювання. – Львів, 2011. – Вип. 21.16. – С. 157-161.
 • Кунах О. М., Жуков О. В.  Соціальна екологія.  Навч.-метод. посібник / О. М. Кунах, О. В. Жуков. – Дніпро: АРБУЗ, 2021. – 61 с.
 • Мельник Л. Г. Екологічна економіка : Підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2002. – 346 с.
 • Назарук М. М. Соціальна екологія: взаємодія суспільства і природи: навч. посібник / М. М. Назарук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 348 с.
 • Назарук М. М., Койнова І. Б. Екологічний менеджмент. Запитання та відповіді : Навчальний посібник / М. М. Назарук, І. Б. Койнова. – Львів : Еней, 2004. – 216 с.
 • Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі. Спеціальне видання до 5-ї Все європейської конференції міністрів навколишнього середовища „Довкілля для Європи”. – Київ, 2003. – 125 с.
 • Огляд результативності природоохоронної діяльності. Україна / Європейська економічна комісія. – ООН. – 223 с.
 • Перхач О. Р. Екологія людини. Навч.-метод. посібник / О. Р. Перхач. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 42 с.
 • Перхач О. Р. Методичні рекомендації з дисципліни “Екологія людини” для студентів четвертого курсу спеціальності “Географія” / О. Р. Перхач. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 50 с.
 • Перхач О. Р. Особливості викладання дисципліни “Соціоекологічні проблеми в освіті” / О. Р. Перхач // Географічна освіта і наука : виклики і поступ. Матер. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18-20 травня 2023 р.) / відповід. ред. В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. – Львів : Простір-М, 2023. – Т. 1. – С. 122-125.
 • Семенюк Е. П. Філософські засади сталого розвитку / Е. П. Семенюк. – Львів : Афіша, 2002. – 200 с.
 • Семенюк Е. П., Олянишен Т. В., Сеньківський В. М., Мельников О. В., Котляревський Я. В. Екологізація суспільства : соціальна роль та моделювання : монографія. – Львів : Укр. Акад. друкарства, 2012. – 460 с.
 • Стадницький Ю. І. Економічні основи управління оздоровленням довкілля / Ю. І. Стадницький. – Львів, 1999. – 260 с.
 • Управління у сфері охорони довкілля та природокористування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. – Київ, 2003. – 160 с. 16. Феномен соціоприродних систем. Світоглядно-методологічні нариси: монографія. – К : ПАРАПАН, 2009. – 284 с.
 • Харарі Ю. Н. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього. Пер. з англ. Я. Лебеденка. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 543 с.
 • Хом’як І. В., Коростецький В. О. Соціоекологія з основами екологічної етики (посібник для студентів класичних університетів) / І. В. Хом’як, В. О. Коростецький. – Житомир: ПП “Рута”, 2011. – 268 с.
 • Haberl H., Fischer-Kowalski M., Fridolim K. Social Ecology : Society-Nature Relations across Time and Space, 2016. – 610 p.

Допоміжна:

 • Екологічне право України. Академічний курс : Підручник / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2005. – 848 с.
 • Екологічне управління : Підручник / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. – К. : Либідь, 2004. – 432 с.
 • Екологічний менеджмент: навчальний посібник / За ред. В. Ф. Семенова, О. Л. Михайлюк. – К., 2004. – 407 с.
 • Екологія і організація природоохоронної діяльності: Навчальний посібник. – К., 2006. – 304 с.
 • Закон України від 24 червня 2004 р. № 1862-IV. «Про екологічний аудит». – Урядовий кур’єр, 2004. – № 150.
 • Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористування : Підручник / За ред. Л. Г. Мельника, К. М. Шапочки. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 759 с.
 • Стеченко Д. М. Управління регіональним розвитком : Навч. посіб. / Д. М. Стеченко. – К., 2000. – 223 с.

Інформаційні ресурси

 • Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 • Закон України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/537-16.
 • Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” [Електронний ресурс]. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 41, 546 с. – Режим доступу: -http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.
 • Основні екологічні проблеми людства, їх глобальний характер та суть. [Електронний ресурс]. Реферат. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/bjd/23700/.
 • http://www.menr.gov.ua – офіційний сайт Міністерства екології і природних ресурсів України.
 • http://www.ecology.lviv.ua – сайт Департаменту екології і природних ресурсів Львівської обласної адміністрації.
 • http://www.nature.org.ua/ – Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні.
 • http://www.dossier.kiev.ua – сайт благодійного інформаційно-видавничого центру “Зелене досьє” : актуальна і оперативна екологічна інформація з України та світу щоденні новини у дайджесті “ЕкоТиждень” дайджест “GEновини” – новини генної інженерії; ЕкоКалендар “Тисячоліття довкілля”.
 • http://www.news.ukrntec.com – щоденно обновлювані екологічні новини України та всього світу.
 • http://www.proeco.visti.net/naturalist/greenworld – сайт інформаційного центру української екологічної асоціації “Зелений світ”. Новини в галузі збереження навколишнього середовища та ресурсів.
 • http://www.ecolife.org.ua – відкритий екологічний web-сайт.
 • http://www.ecoline.ru/books – електронна екологічна бібліотека на сервері Відкритої Довідково-інформаційної Служби “Ecoline”.
 • 39. http://www.ln.com.ua – сайт Гуманітарного екологічного журналу, видавці – Київський еколого-культурний центр та Всесвітня комісія по територіям, що охороняються МСОП (WCPA/IUCN).

Силабус: Соціоекологія. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус