Соціоекологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Назарук М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416

Опис курсу

Мета: сформувати у студентів знання щодо методології сучасного управління природними ресурсами на різних рівнях – державному, регіональному, локальному в Україні та за кордоном.
Завдання:

 • засвоїти теоретико-методологічні основи сучасного управління та специфіку управління природними ресурсами;
 • навчити студентів використовувати на практиці вітчизняні та закордонні методи управління природокористуванням;
 • розглянути геоекологічні підходи та еколого-економічні показники управління природокористуванням з позицій збалансованого розвитку територій;
 • ознайомити студентів із ефективними закордонними методами управління природокористуванням на різних рівнях;
 • навчити студентів виявляти причини неефективних управлінських рішень щодо використання природних ресурсів.
  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 • знати:
 • основні закономірності взаємодії людського суспільства та природи;
 • причини, що породили суперечності між суспільством та природою;
 • особливості функціонування та розвитку соціоекосистем різного рівня;
 • нормативно – правові акти, що регулюють взаємовідносини людського суспільства та природи в державі;
 • вміти:
 • описувати та давати характеристику соціоекосистем;
 • визначати стійкість соціоекосистем до антропогенного впливу;
 • використовувати елементи моделювання при вивченні соціоекосистем;
 • визначати ГДК, ГДВ.

Рекомендована література

Базова:

 • Белмане И., Далхаммар К. Системы экологического менеджмента: от теории к практике. – Лунд, Швеция, 2000.
 • Екологічне управління : Підручник / В.Я.Шевчук, Ю.М.Саталкін, Г.О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.
 • Екологічний менеджмент: навчальний посібник / За ред. В.Ф.Семенова, О.Л. Михайлюк. – К., 2004. – 407 с.
 • Екологія і організація природоохоронної діяльності: Навчальний посібник. – К.:, 2006.– 304 с.
 • Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: держава, право, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні). 2-е вид.–К., 2001.– 390 с.
 • Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2002. – 346 с.
 • Назарук М.М. Соціальна екологія: взаємодія суспільства і природи: навч. посіб. / М.М.Назарук: ЛНУ імені Івана Франка, 20134. -348с.
 • Назарук М.М., Койнова І.Б. Екологічний менеджмент. Запитання та відповіді: Навчальний посібник. – Львів: Еней, 2004. – 216с.
 • Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі. Спеціальне видання до 5-ї Все європейської конференції міністрів навколишнього середовища „Довкілля для Європи”. – Київ, 2003. – 125 с.
 • Огляд результативності природоохоронної діяльності. Україна / Європейська економічна комісія.– ООН.– 223 с.
 • Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористування: Підручник / за ред.. Л.Г.Мельника, К.М.Шапочки. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 759 с.
 • Салтовський О.І. – К. Основи соціальної екології: курс лекцій/ О.С. Салтовський. – К : МАУП.1977. – 168с.
 • Семенюк Е.П. Філософські засади сталого розвитку/ Е.П. Семенюк. – Львів: Афіша, 2002. – 200с.
 • Стадницький Ю.І. Економічні основи управління оздоровленням довкілля. – Львів, 1999.– 260 с.
 • Управління у сфері охорони довкілля та природокористування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. Київ, 2003.– 160 с.
 • Феномен соціоприродних систем. Світоглядно-методологічні нариси: монографія. – К: ПАРАПАН, 2009. – 284с.

Допоміжна:

 • Голиченков А.К. Экологический контроль: теория, практика правового регулирования. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003г. 372 с.
 • Екологічне право України. Академічний курс: Підручник/ За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2005.–848с.
 • Закон України від 24 червня 2004 р. № 1862-IV. «Про екологічний аудит» – Урядовий кур’єр . – 2004. – № 150.
 • Закон України від 25 червня 1991р. №1264 – ХІІ. «Про охорону навколишнього природного середовища» – 1991.
 • Закон України від 9 лютого 1995р. №45/95. «Про екологічну експертизу» – 1995.
 • Кислый В.Н., Лапин Е.В., Трофименко Н.А. Экологизация управления предприятием: Монография. – Сумы: ВТД «Университетская книга», 2002. – 232 с.
 • Методы решения экологических проблем / Под редакцией д.эк. наук, професора Л.Г.Мельника. – Сумы: ВТД «Университетская книга», 2001. – 462 с.
 • Положення про державну систему моніторингу довкілля. Постанова КМУ від 30.03.1998р. №391, Київ – 10с.
 • Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб. – К., 2000. – 223 с.

Інформаційні ресурси:

 • http://www.menr.gov.ua – офіційний сайт Міністерства екології і природних ресурсів України
 • http://www.ecology.lviv.ua–сайт Департаменту екології і природних ресурсів Львівської обласної адміністрації
 • http://www.nature.org.ua/ – Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні.
 • http://www.dossier.kiev.ua– сайт благодійного інформаційно-видавничого центру “Зелене досьє”: актуальна і оперативна екологічна інформація з України та світу щоденні новини у дайджесті “ЕкоТиждень” дайджест “GEновини” – новини генної інженерії ; ЕкоКалендар “Тисячоліття довкілля”
 • http://www.news.ukrntec.com – щоденно обновлювані екологічні новини України та всього світу.
 • http://www.proeco.visti.net/naturalist/greenworld – сайт інформаційного центру української екологічної асоціації “Зелений світ”. Новини в галузі збереження навколишнього середовища та ресурсів.
 • http://www.ecolife.org.ua – відкритий екологічний web-сайт
 • http://www.ecoline.ru/books – електронна екологічна бібліотека на сервері Відкритої Довідково-інформаційної Служби “Ecoline”
 • http://www.ln.com.ua – Сайт Гуманітарного екологічного журналу, видавці – Київський еколого-культурний центр та Всесвітня комісія по територіям, що охороняються МСОП (WCPA/IUCN).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму