Охорона водних ресурсів (106 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
848доцент Перхач О. Р.ГрФ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816ГрФ-42сдоцент Перхач О. Р.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Охорона водних ресурсів» є підготовка фахівців, які володіють теоретичними знаннями, комплексними методичними прийомами та практичними навичками розв’язання проблем в галузі охорони водних ресурсів.

Завдання: дати знання про водні ресурси та їх розміщення, районування, мережу спостережень, керування водними ресурсами, склад природних вод і чинники їх формування, вимоги до якості вод, водокористування у світі та Україні,  про охорону водних ресурсів та економічний механізм регулювання водокористуванням, виснаження і забруднення вод, види водоохоронних заходів і способи очищення вод від забруднення.

Після завершення цього курсу студент

Знатиме: поняттєво-термінологічну систему дисципліни, основні характеристики води та водних ресурсів, склад і властивості природних вод, екологічні норми якості води, головні тенденції водокористування, а також проблеми охорони водних ресурсів, види водоохоронних заходів і способи очищення вод від забруднення.

Вмітиме: оперувати знаннями про водні ресурси, давати характеристику водних ресурсів, їхнє розміщення, проводити облік і моніторинг водних ресурсів, здійснювати оцінку забруднення вод водних об’єктів, формувати й відстоювати власну думку щодо проблематики охорони водних ресурсів, застосовувати економічний механізм регулювання водокористуванням, управляти інформацією, яка стосується водних ресурсів.

Рекомендована література

Базова

 • Кукурудза С. І., Перхач О. Р. Використання та охорона водних ресурсів. Навч. посібник.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. — 304 с.
 • Левківський С. С., Падун М. М. Раціональне використання і охорона водних ресурсів. — К.: Либідь, 2006. — 280 с.
 • Вишневський В. І., Косовець О. О. Гідрологічні характеристики річок України. — К.: Ніка-Центр, 2003. — 324 с.
 • Герасимчук З. В., Мольчак Я. О., Хвесик М. А. Еколого-економічні основи водокористування в Україні. — Луцьк: Надстир’я, 2000. — 364 с.
 • Запольський А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води. — К.: Вища школа, 2005. — 672 с.
 • Хільчевський В. К. Водопостачання і водовідведення. — К.: Київський університет, 1999. — 319 с.

Допоміжна

 • Вода питна. Нормативні документи: Довідник: У 2 т./ За заг. ред. В. Л. Іванова. — Львів: НТЦ “Леонорм-стандарт”, 2001. — Т. 1. — 260 с.
 • Вода питна. Нормативні документи: Довідник: У 2 т./ За заг. ред. В. Л. Іванова. — Львів: НТЦ “Леонорм-стандарт”, 2001. — Т. 2. — 234 с.
 • Водний кодекс України. Повітряний кодекс України. — К.: Школа, 2003. — 95 с.
 • Географічна енциклопедія України (ГЕУ) / За ред. О. М. Маринича. — К., 1989–1993. — Т. 1–3.
 • Державні санітарні правила і норми “Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання”: Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.12.1996 р., № 383 // Ваше здоров’я, 1997. — № 69/257/. — С. 9–13.
 • Закон України “Про питну воду та питне водопостачання” від 10 січня 2002 р. № 2918-ІІІ.— С. 334–359.
 • Кіптач Ф. Я., Перхач О. Р. Стан використання водних ресурсів України // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів, 2016. – Вип. 50. – С. 189-197.
 • Козловський Б. І., Садовий В. М., Крута Н. С. Водні ресурси Львівської області / Б. І. Козловський, В. М. Садовий, Н. С. Крута. – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 114 с.
 • Кукурудза С. І., Перхач О. Р. Використання та охорона водних ресурсів. Навчально-методичний посібник / С. І. Кукурудза, О. Р. Перхач. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 62 с.
 • Малі річки України: Довідник / За ред. А. В. Яцика. — К.: Урожай, 1991. — 294 с.
 • Паламарчук М. М., Закорчевна Н. В. Водний фонд України: Довідниковий посібник / За ред. В. М. Хорева, К. А. Алієва. — К.: Ніка-Центр, 2001. — 392 с.
 • Перхач О. Р. Аналіз ресурсів водосховищ та ставків Львівської області / О. Р. Перхач // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна серія “Екологія”. – Харків, 2019. – № 20. – С. 80-86.
 • Перхач О. Р. Озера й водойми Львівської області / Львівська область: природні умови та ресурси // Монографія / За заг. ред. д. г. н., проф. М. М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 204-210.

Інформаційні ресурси

 • http://www.menr.gov.ua – офіційний сайт Міністерства екології і природних ресурсів України.
 • http://www.city-adm.lviv.ua – сайт м. Львів.
 • http://www.ekology.lviv.ua – сайт Департаменту екології і природних ресурсів Львівської обласної адміністрації.
 • http://www.nature.org.ua – Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні.