Койнова Ірина Богданівна

Посада: доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Iryna.Koynova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • антропогенний вплив і трансформація геосистем;
 • збалансований розвиток територій;
 • екологічний менеджмент;
 • раціональне природокористування;
 • екологічна культура.

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

 • Койнова І.Б., Головатий М.В. Екологічний паспорт території: теорія і практика. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 160 с.
 • Основи екології: навчально-методичний посібник (для студентів першого курсу географічного факультету) / М.Назарук, Б.Сенчина, І Койнова, І.Рожко, Н.Блажко, П.Теліш, Ю.Жук. – Львів: Малий видавничий центр географічного факультету; Лабораторія тематичного картографування, 2018. – 98 с.
 • Назарук М.М. Основи екології: навчально-методичні матеріали для студентів географічного факультету (напрям підготовки «Туризм») // М.М.Назарук, І.Б.Койнова, П.С.Теліш. – Львів, 2016. – 56 с.
 • Львів: Природа навколо нас / [ М.М.Назарук, А.М. Галушка, Н.В. Партика, Ю.В. Зінько, Б.В. Сенчина, І.Б. Койнова, М.Є. Крет]; за заг. ред. М.М. Назарука. – Львів: Коло, 2015 – 208 с.
 • Койнова І.Б. Ресурсознавство: навч.-метод. посібник для студентів напряму підготовки 6.03061 «Менеджмент» / І.Б.Койнова – Львів: Малий видавничий центр географічного факультету, 2013. – с.101.
 • Назарук М.М., Койнова І.Б. Екологічний менеджмент. Запитання та відповіді: Навчальний посібник. – Львів: Еней, 2004. – с. 214.

Статті та матеріали конференцій

 • Койнова І. Підвищення ефективності екологічної освіти завдяки співпраці з природоохоронними установами // Збірник статей наук.практ. конф. «Природоохоронна територія як базова навчальна платформа Нової української школи», Ч.2, 22 травня 2019 р. – Комунальний заклад ЛОР «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», 2019. – С.78-84.
 • Койнова І.Б., Онищенко Ю.Б. Стан атмосферного повітря як важлива складова екологічної безпеки міста Кривий Ріг // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації» (Львів, 4-5-квітня 2019 р.). – Львів, НЛТУ України, 2019. – С 244-246.
 • Койнова І., Рожко І., Чорна А.-К. Можливості рекреаційного використання водойм міста Львова // Матеріали XIII Міжнародної наукової конференції «Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід». – Львів, 2019. – С. 273 – 276.
 • Койнова І.Б. Сучасний стан природно-заповідного фонду // Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М.М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 425-441.
 • Койнова І.Б. Рекреаційне природокористування // Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М.М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 457-461.
 • Shtoiko Rehina, Koinova Iryna The problem associated with the spread of Sosnovskyi hogweed (Heracleum sosnovskyi), in the mountainous geosystems of the Ukrainian-Polish border // Environmental & Socio-economic Studies. – Katowice : University of Silesia in Katowice, 2018, 6, 2: 40-47.
 • Койнова І.Б. Нові підходи до екологічної освіти в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: серія «Екологія». – Харків, 2017. – Випуск 16. – С. 150-154.
 • Койнова І., Рожко І. Досвід поводження з ртутьвмісними побутовими відходами у місті Львові // збірка матеріалів Національного форуму «Проблеми та перспективи формування Стратегії Поводження з небезпечними відходами в Україні» (Київ, 22-23 листопада 2016 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2016. – С. 63-66.
 • Койнова І.Б., Штойко Р.І. Геоекологічні загрози поширення борщівника Сосновського на території Турківського району Львівської області // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – № 1-2, 2015. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – С.115- 122.
 • Койнова І.Б. Геоекологічні наслідки роботи комунального господарства в басейні річки Західний Буг // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – Харків – 2015.– № 3-4. – С.96–102. 4.
 • Koуnova , Terletskyi M. Forestry land use optimization on the mountain territory in Ukrainian Сarpathians (Terlo community in Stary Sambir district in Lviv region) // Вісник Львівського університету: серія географічна. – 2015. – № 49. – С. 156-164.
 • Койнова І., Теоретико-методологічні засади еколого-географічного аналізу бальнеологічних курортів / І. Б. Койнова, М. В. Головатий // Вісник Львівського університету: серія географічна. – 2014. – № 45. С. 113–122.
 • Койнова І.Б., Рожко І.М. Проблеми поводження з побутовими електричними та електронними відходами у м. Львові // Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології. Матеріали Національного форуму (Луганськ 24-25 жовтня 2013 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2013. – С. 53–55.
 • Койнова І.Б. Досвід екологічного виховання студентів на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісник позашкілля ЛОЦЕНТУМ: Випуск № 13. – Львів, 2013. – С.18-21.
 • Койнова І. Б.,  Безручко Л. С. Природні та культурно-історичні цінності Шацького НПП  // Наук. зб. Католицького університету м. Люблін, 2012
 • Стойко С.М., Койнова І.Б. Сучасні види антропогенного впливу на життєве середовище // Український географічний журнал. – 2012, № 1. – Київ, 2012. – С. 50-57.
 • Койнова І., Рожко І. Сучасний антропогенний вплив на природні комплекси Чорногірського масиву Українських Карпат // Вісник Львівського університету. Сер. геогр. – 2009. – Вип 37. – С. 250-259.
 • Galina Bilyk, Iryna Koynova. Impact of the municipal waste dumps on the ecosystem of the Western Bug river within Lviv district // Problems of water protection in the Bug and Narew river catchments / Monograph, Warszawa – 2009. 107-114 s.
 • Kojnowa I. Stan ekologiczny oraz wykorzystanie zasobуw wodnych Bugu Zachodniego // Zlewni rzek Bugu i Narwi zasoby wodne i przyrodnicze. Monografia. Warszawa, 2007. – S. 27-34.
 • Койнова І., Завадович О. Особливості функціонування та можливості збалансованого розвитку регіонального ландшафтного парку „Знесіння” // Вісник Львівського університету. Серія географічна, 2005. Випуск 32.– С.121 – 129.
 • Койнова І.Б. Можливості використання нових економічних інструментів для фінансування природоохоронної діяльності в Україні // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Географія. – Тернопіль. – № 1. – 2004.– С.181 – 184.
 • Койнова І., Сливка Р. Трансформація землекористування в Україні під впливом радянської аграрної політики // Наук. Вісн. Чернівецького ун-ту. Вип.104: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2001. – С. 130 – 138.
 • Кукурудза С.І., Койнова І.Б. Антропогенна трансформація Шацького ландшафту протягом ХХ століття // Укр. географ. журнал. – 1998. – №1.- С.37-41.
 • Kojnowa I. Problemy ecologiczne Krajobrazu Szackiego // Czlowiek i przyroda. – 1998. – № 8-9. -213-217.

Біографія

Народилась 30 січня 1971 р. у м. Львові. У 1988 р.  закінчила СШ № 21 м. Львова. За перемоги у конкурсах Малої Академії Наук при Львівському національному університеті імені Івана Франка у 1988 р. стала дійсним членом МАН з географії. У цьому ж році стала студенткою першого курсу географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. У 1993 р. закінчила навчання на кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю “Географ. Викладач”. Після закінчення університету працювала інженером на випусковій кафедрі. Протягом 1995-1998 років навчалась в аспірантурі за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. За відмінне навчання та плідну наукову роботу за час навчання в аспірантурі у 1998 рр. була Соросівським стипендіатом. В 1999 році захистила дисертацію на тему: „Антропогенна трансформація ландшафтних систем західної частини Волинського Полісся” (науковий керівник – проф. С.І.Кукурудза). З 1999 року працює на кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи географічного факультету  асистентом, а з 2002 року доцентом цієї ж кафедри. У 2004 Койновій І.Б. присвоєно вчене звання доцента кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.

Результати наукових досліджень викладені у понад 100 публікаціях фахових та інших видань. Активно працює у науковому плані зі студентами, які неодноразово ставали призерами Всеукраїнських олімпіад та переможцями конкурсів студентських наукових робіт, в тому числі й міжнародних. Проводить екоосвітню роботу серед школярів та студентів: вона є постійним членом журі міських чи обласних екологічних конкурсів серед школярів та обласних змагань по туризму. Один з керівників студентського екологічного гуртка при кафедрі РВПР і ОП. З 2011 р. президент громадської екологічної організації «Екопоступ».

Проекти

Учасник міжнародних проектів:

 • Міжнародний науково-дослідний Польсько-Українсько-Білоруський «Euroregion Bug» (1995-1999 рр.);
 • Міжнародний науково-дослідний німецько-український проект за підтримки ЮНЕСКО “Трансформаційні процеси у басейні Верхнього Дністра” (2000-2002 рр.);
 • Міжнародний українсько-польський проект „Сталий розвиток на національному, регіональному і локальному рівнях” в рамках співпраці Люблінського та Львівського університетів (Львів-Люблін, 2009 рр.).
 • „Створення туристично-інформаційної інфраструктури у м. Львові” в рамках програми Добросусідства Польща – Білорусія – Україна INREREG IIIF/TACIS CBC (2009-2010 рр.)
 • Міжнародний проект «Створення комплексної муніципальної програми поводження з відходами побутового електронного та електричного устаткування у місті Львові на 2013-2017 рр.» (2013 р.).
 • Міжнародний польсько-український проект «Львівська область – регіон сучасного управління комунальними послугами» (2012-1013 рр., Львів-Кошалін).
 • Міжнародний польсько-український проект «Міська експериментальна програма виробництва пелет із зелених відходів у Львові» (2014 р. Львів-Кошалін).

Проходила навчальні тренінги:

 • Міжнародна Польсько-українська молодіжна літня школа «Сталий розвиток малих міст» (1997, керівник – професор Католицького університету в Любліні Стефан Козловський, Республіка Польща, м.Томащув-Любельський);
 • «Тренінг для тренерів» (2008, Україна,  Київ)
 • «Touristische infrastruktur im Naturtourismus Thuringens» (2010, Німеччина, м.Ерфурт)
 • «Stworyenie turzstzcyno-infrmatzcynej infrastrukturzу w mieście Lwowe» (2010, Республіка Польща, м. Люблін)
 • «Використання навчально-методичного комплексу «Зелений пакет» (2013, Україна , Львів)

Стажувалась в університетах  Любліна (1996) і Львова (2001-2013 рр., 2016 р.).

Нагороди

Нагороджена грамотами:

– Хустської районної ради Закарпатської області за організацію та участь у екологічній акції «Чисте довкілля» на узбережжі Вільшанського водосховища Теребле-Ріцької ГЕС (2012 р.);

– Департаменту з питань освіти, науки, сім’ї та молоді Львівської облдержадміністрації  за сумлінну працю, досягнуті успіхи у професійній діяльності (2013 р.).

Стипендіат Голови Львівської обласної адміністрації як молодий науковець (2003 р.)

Методичні матеріали

Основи екології: навчально-методичний посібник (для студентів першого курсу географічного факультету) / М.Назарук, Б.Сенчина, І Койнова, І.Рожко, Н.Блажко, П.Теліш, Ю.Жук. – Львів: Малий видавничий центр географічного факультету; Лабораторія тематичного картографування, 2018. – 98 с.

Назарук М.М. Основи екології: навчально-методичні матеріали для студентів географічного факультету (напрям підготовки «Туризм») // М.М.Назарук, І.Б.Койнова, П.С.Теліш. – Львів, 2016. – 56 с.

Койнова І.Б. Ресурсознавство: навч.-метод. посібник для студентів напряму підготовки 6.03061 «Менеджмент» / І.Б.Койнова – Львів: Малий видавничий центр географічного факультету, 2013. – с.101.

Назарук М.М., Койнова І.Б. Екологічний менеджмент. Запитання та відповіді: Навчальний посібник. – Львів: Еней, 2004. – с. 214.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!