Екологія (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Койнова І. Б.ГРФ-11с, ГрФУ-11с, ГрФЕ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ГРФ-11сЗюзін С. Ю.
ГрФУ-11сдоцент Блажко Н. Б.
ГрФЕ-11сЗюзін С. Ю.

Опис курсу

Мета. Навчити студентів методології екологічних досліджень.
Завдання:

 • довести до студентів теоретичні засади екології як науки і навчальної дисципліни;
 • довести до студентів методику екологічних досліджень.

В результаті вивчення курсу студент повинен
знати:

 • причини та наслідки локальних, регіональних, глобальних екологічних криз;
 • основні положення та структуру екології;
 • особливості будови біосфери, закономірності її функціонування;
 • роль взаємозв’язків усіх природних процесів та явищ.

вміти:

 • використовувати Закон України “Про охорону довкілля”, знаходити шляхи до поліпшення екологічної ситуації;
 • ефективно користуватися екологічними довідниками, національними законодавчими і нормативними документами;
 • вести природоохоронну роботу серед населення;
 • робити висновки щодо конкретних екологічних ситуацій.

Рекомендована література

Базова:

 • Білявський Т.А. Основи загальної екології / Т.А. Білявський, М.М. Падун, Р.С. Фурдуй. – К,: Либідь, 1995. – 368 с.
 • Екологія: основи теорії і практикум: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: Новий Світ – 2000; Магнолія плюс, 2003. – 296 с.
 • Злобін Ю.А. Загальна екологія: навч. посібник / Ю.А. Злобін, Н.В. Кочубей. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2003. – 416 с.
 • Кучерявий В.П. Екологія / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 1999. – 320 с.
 • Микитюк О.М. Основи екології : навч. посібник / О.М. Микитюк, В.В. Грицайчук, О.З. Злотін. – Харків : „ОВС”, 2004. – 144 с.
 • Назарук М.М. Екологічний менеджмент. Запитання та відповіді: навч. посібник / М.М. Назарук, І.Б. Койнова. – Львів: Еней, 2004. – 216 с.
 • Назарук М.М. Соціоекологія. Словник-довідник / М.М. Назарук. – Львів, 1998. – 172 с.
 • Основи екології та охорони навколишнього природного середовища : навч. посібник / Я.І. Бедрій, В.С. Джигирей, А.І. Кидисюк. – Львів, 1999. – 238 с.
 • Основи екології та соціоекології. / під ред. М.М. Назарука. – Львів, 1998.
 • Назарук М., Біланюк В. Стратегічна екологічна оцінка території як складова децентралізації (на прикладі Львівщини). Вісник Львівського університету, Серія географічна. 2019. Випуск 53. С. «62 – 268.
 • Назарук М. М. Споживацтво – одна з причин руйнації довкілля / М. М. Назарук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Географія. – Вип. 45. №2. 2018. – С. 153-159.
 • Назарук М. М.Природні умови як основа забезпечення сталого розвитку регіону (на прикладі Львівщині) / М. М. Назарук // Збірник наукових праць міжнародної науково – практичної конференції Подільські читання. Епоха природничих досліджень: Поділля: історія, теорія, практика (м.Камянець-Подільський, 9-11жовтня 2018року) Камянець- Подільський. – 2018р С 313-316
 • Назарук М.М. Людина як творець конструкту у довкіллі/ М.М.Назарук// Матеріали міжнародної науково – практичної конференції присвяченої 25 – річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 7 -8 Травня 2019 року м.Тернопіль – 2019 р. С.40-44.
 • Назарук М. М. Соціально-екологічні проблеми стратегічного розвитку м. Львова / М. М. Назарук. // Стратегічний розвиток організації, міст та регіонів: збірник матеріалів Міжнародної науково- практичної конференції (м. Ужгород, 26-27 жовтня 2017 р.). – Ужгород: вид-во. УжНУ «Говерла», 2017. – С. 63-66.

Допоміжна:

 • Антропогенні зміни біогеоценотичного покриву в Карпатському регіоні / за ред. М.А. Голубця. – К. : Наукова думка, 1994. – 164 с.
 • Вторжение в природную среду: оценка воздействия. – М.: Прогресс, 1983.– 193 с.
 • Географія України (матеріали для практичних і семінарськких занять та вказівки до їх виконання) / за ред. Я. Жупанського, І. Пушкара. – Тернопіль, 1997. – 403 с.
 • Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери / М.А. Голубець. – Львів : Поллі, 1997. – 256 с.
 • Голубець М.А. Екосистемологія / М.А. Голубець. – Львів, 2000. – 293 с.
 • Грищенко Ю.М. Основи заповідної справи / Ю.М. Грищенко. – Рівне: РДТУ, 2000. – 239 с.
 • Гродзинський О.М. Основи хімічної взаємодії рослин / О.М. Гродзинський. – К. : Наукова думка, 1973. – 205 с.
 • Дажо Р. Основи екології: пер. з франц. / Р. Дажо. – М. : Прогрес. 1975. – 415 с.
 • Данилишин Б.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Б.М. Данилишин, С.І. Дорогунцов, В.С. Міщенко [та ін.], 1999. – 716 с.
 • Дорст Ж. До того, как умрет природа / Ж. Дорст. – М.: Прогресс, 1968. – 415 с.
 • Екологія і організація природоохоронної діяльності: навч. посібник.  – К., 2006. – 304 с.
 • Закон України „Про основи національної безпеки України” // Відомості Верховної Ради, 2003, № 39.
 • Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика В.С. Крисаченко. – К. : Заповіт, 1996. – 108 с.
 • Кучерявий В.П. Урбоекологія / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 1999. – 320 с.
 • Лісовський С.А. Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України : моногр / С.А. Лісовський. – К., 2009. – 287 с.
 • Маруняк Є.О. Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України. – К.: Реферат, 2007. – 224 с.
 • Навколишнє середовище та економіка природокористування. К. : Вища школа, 1999. – 176 с. 18. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1998- 2000 рр. – К., 1999-2001.
 • Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі. Спеціальне видання до 5-ї Всеєвропейської конференції міністрів навколишнього середовища „Довкілля для Європи”. – Київ, 2003. – 125 с.
 • Огляд результативності природоохоронної діяльності. Україна / Європейська економічна комісія. – ООН. – 223 с.
 • Одум Ю. Eкология (в 2-х томах) / Ю. Одум. – М. : Мир, 1986.
 • Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористування : підручн. / за ред. Л.Г. Мельника, К.М. Шапочки. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 759 с.
 • Руденко Л.Г. Сталий розвиток: пошуки моделей сталого розвитку України / Л.Г. Руденко // Український географічний журнал. – 1998. – №1. – С. 5-12.

Інформаційні ресурси:

 • http://www.menr.gov.ua – офіційний сайт Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.
 • http://www.ecology.lviv.ua – сайт Державного управління охорони навколишнього середовища у Львівській області.
 • http://www.nature.org.ua/nr98/ – Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища України у 1998 р.
 • http://www.dossier.kiev.ua – сайт інформаційно-видавничого центру „Зелене досьє”.
 • http://www.news.ukrntec.com – екологічні новини України та світу.
 • http://www.proeco.visti.net/naturalist/greenworld – сайт інформаційного центру української екологічної асоціації „Зелений світ”.
 • http://www.ecolife.org.ua – сайт кафедри природоохоронної діяльності Донецького національного університету.
 • http://www.ecoline.ru/books – електронна екологічна бібліотека Відкритої довідковоінформаційної служби „Ecoline”.
 • http://fgtu.donntu.edu.ua/fm/eco.htm – науково-технічний журнал „Проблеми екології” (Донецький державний технічний університет).
 • http://www.ln.com.ua – сайт Гуманітарного екологічного журналу (Київський екологокультурний центр, МСОП).