Методи геоекологічних досліджень (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Койнова І. Б.ГрФ-31с, ГрФ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГрФ-31сдоцент Койнова І. Б.
ГрФ-32сдоцент Койнова І. Б.

Опис курсу

Мета – ознайомлення з методами геоекологічних досліджень, як виду наукоємної практично-орієнтованої діяльності, і закладання підґрунтя для подальшого самостійного дослідження під час написання курсових та магістерської робіт, а також для професійного самовдосконалення.

Цілі:

 • формування базових знань теорії наукових геоекологічних досліджень для збалансованого природокористування
 • оволодіння теоретико-методологічними основами геоекології як науки про геоекосистеми
 • опанування сучасних підходів, методів та прийомів дослідження геоекосистем та інструментами проведення геоекологічних досліджень для охорони природи та збалансованого природокористування. .

У результаті проходження даного курсу студент повинен

знати:

 • основні поняття геоекології як вчення про геоекосистеми;
 • найважливіші методи проведення геоекологічних досліджень;
 • основні види, властивості та методи аналізу інформації та даних, для геоекологічних досліджень;
 • зміст та особливості організації польових експедиційних і стаціонарних геоекологічних досліджень;
 • важливість комплексних прикладних геоекологічних досліджень у формуванні програм сталого розвитку територій

вміти

 • застосовувати теоретико-методологічні засади геоекологічних досліджень у подальшій практичній діяльності;
 • обирати систему методів та структуру геоекологічного дослідження, залежно від мети та поставлених завдань
 • шукати та управляти інформацією: проводити підготовку та початковий аналіз цифрових геоданих, ефективно відбирати інформацію та дані для здійснення геоекологічного дослідження
 •  в цілому інтерпретувати топографічні карти та аеро-/космозображення, виявляти та описувати антропогенний вплив, виділяти геоекосистеми різного ступеня трансформації;
 • працювати у команді: проводити групові польові геоекологічні дослідження;
 •  узагальнювати інформацію, отриману під час підготовчих та польових досліджень, у вигляді тематичних карт та текстових звітів
 • формувати й відстоювати власну думку щодо визначення сучасного геоекологічного стану територій, вибору заходів з охорони природи та збалансованого природокористування.

Рекомендована література

Базова:

 • Ковалишин Д.І. Основи і методи наукових досліджень у фізичній географії: Навчальний посібник / Д.І. Ковалишин, М.Я. Сивий, М.Р. Питуляк, М.В. Питуляк, Н.Б. Таранова, П.М. Дем’янчук, О.В. Волік, С.В. Гулик. – Тернопіль: Астон, 2014. – 260 с.
 •  Методи геоекологічних досліджень: Навчальний посібник / За ред.. М.Д. Гродзинського та П.Г. Шищенка. – К.: ВЦ «Київський університет», 1999. – 243 с.
 •  Крушельницька О.В. Методологія і організація наукових досліджень: Науковий посібник / О.В. Крушельницька. – К.:
  Кондор, 2003 – 192 с.
 • Свідзінська Д.В. Методи геоекологічних досліджень: методичні рекомендації до проведення лекційних і практичних занять: Навчальне видання / Д.В. Свідзінська. – К.: Логос, 2013. – 28 с.
 • Койнова І.Б., Головатий М.В. Екологічний паспорт території: теорія і практика: Монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана
  Франка, 2018. – 160 с.

Допоміжна:

 • Круглов І. Геоекологія та географія / І. Круглов // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного
  університету. Серія: географія. – 2004. – № 2, Ч. 1. – С. 49-55.
 •  Царик Л.П. Еколого-географічний аналіз та оцінювання території: теорія та практика (на матеріалах Тернопільської
  області) / Л.П. Царик. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 256 с.
 • Свідзінська Д.В. Методи геоекологічних досліджень: методичні рекомендації до проведення лекційних і практичних занять: Навчальне видання / Д.В. Свідзінська. – К.: Логос, 2013. – 28 с.
 •  Скрипник В.С. Методи оцінки екологічної ситуації з використанням комп’ютерних технологій / В.С. Скрипник. –
  Львів, 2005 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua
 •  Чернов Б.О. Методологічна основа географії: Методи дослідження в фізичній географії (1960-1990) / Б.О. Чернов
  [Електронний ресурс] – Режим доступу: // http://inb.dnsgb.com.ua/2012-3/index.html
 •  Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: навч. посібник / О.Г. Топчієв. – Одеса:
  Астропринт, 2005. – 631 с.
 •  Шищенко П.Г. Геоекологія України: підручник / П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко. – К., 2017.
 •  Шищенко П., Гавриленко О. Геоекологія у науково-освітньому вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – 1 (70). – 2018, С. 9-15. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.2
 •  Мащенко О.М. Геоекологія.Ч.1. Природокористування та екологічні проблеми геосфер: навч. посіб. для студ. спец.
  «Географія». – Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2015. – 54 с.
 •  Салюк М.Р. Методичні матеріали до виконання практичних робіт з курсу Методи географічних досліджень (для студентів напряму підготовки 6.040104–Географія) / М.Р. Салюк, – Ужгород : Видав. “УжНУ”, 2016.–38 с.
 •  Койнова І.Б., Рожко І.М., Сенчина Б.В. Методичні рекомендації для проходження комплексної практики з природоохоронної діяльності на Чорногірському географічному стаціонарі. – Львів, 2007. – 64с.

Інтернет-джерела.

 •  http://www.menr.gov.ua – офіційний сайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
 •  http://www.ecology.lviv.ua – сайт Департаменту екології і природних ресурсів Львівської обласної адміністрації
 •  http://www.nature.org.ua/ – Національні доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні.
 •  http://www.news.ukrntec.com – щоденно обновлювані екологічні новини України та всього світу.
 •  http://www.proeco.visti.net/naturalist/greenworld – сайт інформаційного центру української екологічної асоціації
  “Зелений світ”. Новини в галузі збереження навколишнього середовища та ресурсів.