Адаптація до змін клімату (106 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Койнова І. Б.ГрФМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрФМ-11сдоцент Койнова І. Б.

Опис курсу

Дисципліна «Адаптація до змін клімату» є нормативною навчальною дисципліною з циклу професійної та практичної підготовки для усіх спеціальностей освітньої програми магістра з географії. Під час вивчення дисципліни студенти набувають необхідні знання і вміння, обов’язкові для того, щоб у подальшій діяльності розуміти вплив глобальних змін клімату на економіку країни та вміти розробляти заходи з адаптації різних галузей господарства до змін клімату. У курсі зроблений огляд сучасних теоретичних концепцій глобальних змін клімату. Студенти вивчають наслідки глобального потепління для провідних галузей економіки, приклади національних політик щодо адаптації до кліматичних змін економіки різних країн, можливості та перешкоди на шляху до  впровадження подібних адаптаційних заходів в Україні.

Мета сформувати вміння розробляти заходи з адаптації до змін клімату провідних галузей економіки на основі знань теорії глобальних змін клімату та сучасних проявів кліматичних змін

Після завершення цього курсу студент буде

знати:

 • основні терміни, наукові поняття, закономірності про зміни клімату та вплив суспільства на глобальне потепління;
 • розуміти наслідки глобальних змін клімату для різних галузей господарства;
 • прояви глобального потепління у різних природних зонах України;
 • заходи адаптації різних галузей економіки до кліматичних змін;
 • інструменти запровадження адаптаційних заходів з врахуванням можливостей та ризиків;
 • вітчизняний та закордонний досвід адаптації до кліматичних змін.

вміти:

 • виявляти потенційні загрози від глобальних кліматичних змін для різних галузей господарства;
 • характеризувати прояви глобальних кліматичних змін, їхні наслідки для геосистем, населення, господарства;
 • використовувати вітчизняний та закордонний досвід розроблення заходів адаптації до кліматичних змін з врахуванням усіх ризиків чи особливостей;
 • розробляти гнучкі та креативнізаходи адаптації різних галузей економіки до кліматичних змін;
 • проявляти навички та вміння працювати в команді для формування програми адаптації до змін клімату конкретного суб’єкту господарювання;
 • проявляти лідерські навики в організації просвітницької діяльності в інформаційному просторі щодо свідомого споживання та особистого внеску у глобальні кліматичні процеси.

Рекомендована література

Основна

 • Зміна клімату: наслідки та заходи адаптації: аналіт. доповідь / [С.П. Іванюта, О. О. Коломієць, О. А. Малиновська, Л. М. Якушенко]; за ред. С. П. Іванюти. – К. : НІСД, 2020. – 110 с.
 • Аналітичний огляд Другого Національно визначеного внеску України до Паризької угоди // Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, квітень, 2021. – 36 с.
 • Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року: pr.gov.ua/files/docs/Проект%20Стратегії%20низьковуглецевого%20розвитку%20України%20.pdf
 • Стратегія екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату України до 2030 року // КМУ, 2020. – 15 с.
 • Басок Б.,  Базєєв Є. Глобальне потепління: проблеми, дискусії та прогнози// «Світогляд», №6 (86), 2020.  https://files.nas.gov.ua/PublicMessages/Documents/0/2021/01/210105193540659-4249.pdf
 • Волощук В. М., Бойченко С. Г., Степаненко С. М., Бортник С. Ю., Шищенко П. Г. Глобальне потепління і клімат України: Регіональні екологічні та соціально-економічні аспекти. Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К.: ВПЦ Київський університет, 2002. 116 с.
 • Іванов В., Богуславський С., Совга О., Жоров В. Світовий океан як стабілізатор клімату Землі. Вісник НАН України. 2004. №3. С. 32–37.
 • Бойченко С. Г. Напівемпірічні моделі та сценарії глобальних і регіональних змін клімату. Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна. К.: Наук. думка, 2008. 309 с.
 • Інформаційно-аналітична довідка про стан водних ресурсів держави та особливості сільськогосподарського виробництва в умовах зміни клімату. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://naas.gov.ua/upload/iblock/78a/Інформаційна%20довідка%204.05.2020-конвертирован.pdf
 • Іваненко Н.П., Сас Д.П. Оцінка вразливості та можливі шляхи адаптації енергетичного сектора України до зміни клімату. Проблеми загальної енергетики, 2011. Вип. 2 (25). 54–56 с. 3
 • Басок Б.І., Базєєв Є.Т., Дубовський С.В. Про проблему адаптації комунальної енергетики до глобального потепління (огляд). Теплофізика та теплоенергетика, 2020, т.42, №2. С. 48–59.
 • Адаменко Т.І. Без паніки: кліматичні зміни можуть виявитися корисними для сільського господарства. Тиждень. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http:// tyzhden.ua
 • Букша І. Ф. Методологія моделювання та оцінювання впливу зміни клімату на лісові фітоценози України / І. Ф. Букша, А. З. Швиденко, М. А. Бондарук, О. Г. Целіщев, Т. С. Пивовар, М. І. Букша, В. П. Пастернак, С. В. Краковська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Лісівництво та декоративне садівництво. – 2017. – Вип. 266. – С. 26-38.
 • Дідух Я. Екологічні аспекти глобальних змін клімату : причини, наслідки, дії // Вісн. НАН України, 2009, № 2 С. 34-44. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/3405/a5-aktualno.pdf
 • Eрік E. Maссей. Досвід Європейського Союзу в адаптації до зміни клімату та застосування його в Україні. – 2012. –. 40 с.
 • Стислий виклад міжнародного досвіду розробки національних стратегій адаптації для застосування в процесах НСА України // звіт Проекту EU4Climate ПРО ООН. – 14 с.
 • Як Платформа з озеленення допомагає досягнути цілей Європейського зеленого курсу / Посібник для міст // під редакцією С. Романко. – Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» (2021). URL: https://www.rac.org.ua/priorytety/evropeyskyy-zelenyy-kurs
 • Якушенко М.Л. Застосування механізмів адаптації до змін клімату для підвищення ефективності стратегічного планування розвитку міст // НІСД. – С. 1-5.
 • Munich Security Report 2020. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: www.securityconference.org/en/ publications/munich-security-report

Додаткова

 • Звіт про науково-дослідну роботу «Розроблення сценаріїв зміни кліматичних умов України на середньо- і довгострокову перспективу з використанням даних глобальних і регіональних моделей». Український гідрометеорологічний інститут НАН України. 2013, 171 c. URL: http:/uhmi.org.ua/projekt/rvndr/climate.pdf.
 • Організаційно–економічні механізми модернізації теплоенергетики України (під ред. Баска Б.І.). Київ, 2015. 338 с.
 • Кириленко О.В., Басок Б.І., Базєєв Є.Т., Блінов І.В. Енергетика в реаліях сучасного світу і України та глобальне потепління. Технічна електродинаміка, 2020, №3. С. 52–61.
 • Обиход  Г., Омельченко А., 2020. Організаційно-економічні механізми превентизації впливу кліматичних змін на урборуральні території DOI: https://doi.org/10.37100/2616-7689/2020/7(26)/2
 • Інформаційно-аналітична довідка про виникнення НС в Україні упродовж  2019 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-kvartal/103179.html
 • Як Європейський кліматичний пакт об’єднує суспільство для досягнення кліматичної нейтральності Європи до 2050 року. Посібник для міст  // ред. С. Романко. – Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» (2021). URL: https://www.rac.org.ua/priorytety/evropeyskyy-zelenyy-kurs
 • United Nations Environment Programme, “Emissions Gap Report 2019,” 20 November 2019, [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
 • United Nations Human Rights Council, “Climate Change and Poverty,” 25 June 2019. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://www.ohchr.org/Documents/Issues /Poverty/A_HRC_41_39.pdf

Інтернет-джерела