Проблеми поводження з відходами (106 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Койнова І. Б.ГрФ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ГрФ-21сдоцент Койнова І. Б.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Проблеми поводження з відходами» є засвоєння сучасних теоретичних концепцій поводження з відходами, формування у студентів знань про різноманітність сучасних відходів виробництва та споживання, ефективні інноваційні методи поводження з відходами для збалансованого природокористування і охорони природи.

Цілі:

 • засвоєння методологічних основ теорії системи поводження з відходами;
 • вміння розрізняти та характеризувати різні види відходів, згідно вітчизняної класифікації;
 • формування навичок комплексної характеристики способів поводження з відходами: об’єми та місця утворення, накопичення та утилізація;
 • засвоєння основних підходів до формування системи сортування твердих побутових відходів;
 • формування базових знань щодо сучасних напрямків переробки відходів і використання їх як вторинної сировини з метою охорони природи;
 • опанування знань про еколого-економічну ефективність сучасних технологій поводження з відходами для збалансованого природокористування.

Після завершення цього курсу студент буде
Знати:

 • класифікацію відходів за видами;
 • ієрархію управління відходами на різних рівнях для професійної комунікації у майбутньому;
 • прояви негативного впливу необлаштованих сміттєзвалищ на довкілля і здоров’я людей;
 • систему і правила сортування твердих побутових відходів;
 • можливості перероблення органічних відходів;
 • недоліки сучасних способів ліквідації відходів та перспективи їх екологізації для охорони природи;
 • можливості рециклінгу відходів;
 • сучасні екологічно безпечні технології складування твердих побутових відходів;
 • еколого-економічну ефективність функціонування підприємств в галузі поводження з відходами для збалансованого природокористування.

Вміти:

 • застосовувати набуті знання в практичній діяльності;
 • зібрати необхідну інформацію для управління поводженням з відходами;
 • сортувати тверді побутові відходи за фракціями;
 • давати оцінку екологічності застосовуваних технологій в галузі поводження з відходами;
 • проявляти гнучкість і креативність під час вибору найефективніших способів поводження з різними видами відходів, залежно від регіональних особливостей для збалансованого природокористування;
 • вміти відстоювати і обґрунтовувати свою думку щодо найкращої доступної технології подовження з відходами;
 • розробляти рекомендації щодо створення системи поводження з відходами з позицій збалансованого природокористування.

Рекомендована література

 • Закон Україні «Про відходи». [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-
  %D0%B2%D1%80#Text
 •  Шаніна Т.П., Губанова О.Р., Клименко М.О. та ін.. Управління та поводження з відходами: Підручник / За ред. проф. Т.А. Сафранова, проф. М.О. Клименка; Одеськ. Держ. Екологічний Університет. – Одеса, ТЕС 2012. – 272 с.
 •  Поводження з відходами: Курс лекцій. Для студентів денної форми навчання. Спеціальність 101 «Екологія» Освітньо-кваліфікаційний ступінь «магістр»/ Укладач: О.В. Рибалова. –Х: НУЦЗУ, 2016. -530с.
 •  Попович О.Р. Проблеми утилізації твердих побутових та промислових відходів Львівської області / О.Р. Попович, О.Р. Ярема. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.vlp.com.ua/files/64_4.pdf.
 •  Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80
 •  Методичні рекомендації розумного управління відходами спільнот, 2017. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
  https://dzki.kyivcity.gov.ua/files/2018/7/10/Upravlinya_vidchodamy.pdf
 •  Проект закону «Про управління відходами». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69033
 •  Організація ефективного поводження з відходами: як діяти органам місцевого самоврядування (посібник для органів
  місцевого самоврядування) / А. Войціховська, Н. Куць, М. Панькевич, Л. Тимощук / [за заг. ред. О. Кравченко] — Львів :
  Видавництво «Компанія “Манускрипт”», 2018. — 108 с.
  Додаткова література:
 • Душкін С. С. Конспект лекцій з дисципліни «Технологія утилізації твердих побутових відходів», Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 86 с.
 • Знешкодження та утилізація відходів в агросфері: навч. посібник/ В.К. Пузік, Р.В. Рожков, Т.А. Долгова та ін. – Х:
  ХНАУ, 2014. – 220 с. http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui
 •  Повоження з відходами тваринництва // Національний екологічний центр України. К., 2015. – 24 с.
 •  Кращі європейські практики управління відходами (посібник) / А. Войціховська, О. Кравченко, О. Мелень-Забрамна, М. Панькевич, [за заг. ред. О. Кравченко] – Видавництво ォКомпанія “Манускрипт”サ – Львів, 2019. – 64 с.
 •  Рожко І., Койнова І. Проблеми управління твердими побутовими відходами у м. Львові // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 199: Географія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 125-134.
 •  Койнова І. Вплив фармацевтичних відходів на довкілля та проблеми поводження з ними / І. Койнова, Д. Ковпак // Вісник Львівського університету. Сер. геогр. – 2009. – Вип 36. – С. 194-200.
 •  Койнова І.Б., Рожко І.М. Проблеми поводження з побутовими електричними та електронними відходами у м. Львові // Екологічний вісник № 5 (80), 2013. – К.: ВЕЛ, 2013.– С. 8-10.
 •  Койнова І.Б. Європейський досвід використання вторинних ресурсів із твердих побутових відходів // Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони : Матеріали ІІІ міжнародного наукового семінару – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 181-185.
 •  Микітчак Г., Койнова І. Вторинні ресурси твердих побутових відходів // Львівська область: природні умови та ресурси:
  монографія / за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М.М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 534-546.
 •  Койнова І. Екоосвіта населення м. Львова щодо поводження з побутовими відходами // Екологічний вісник № 1 (119), 2020. – К.: ВЕЛ, 2020.– С. 29-30.
 •  Койнова І. Б. Можливості використання ТПВ як вторинних ресурсів у Львівській області // Розроблення та реалізація регіональних Програм поводження з відходами: проблемні питання та кращі практики : збірка матеріалів Національного форуму “Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології” (м. ІваноФранківськ, 8-10 жовтня 2020 р.). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2020. – С. 275–278.

Інформаційні ресурси:

 • ttp://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=187%2F98-%E2%F0=- закон України «Про відходи»
 • http://ecoclub.kiev.ua – актуальні новини про проблеми відходів
 • http://www.energostal.kharkov.ua – інформація про утилізацію промислових відходів
 • http://www.rav.com.ua/ua/Recycling_of_dangerous_waste- офіційний сайт ТОВ «РАФ-ПЛЮС» – компанії, що здійснює заходи щодо вдосконалення комплексу послуг у сфері поводження з небезпечними відходами, що припускає проведення переліку  процедур, пов’язаних з ліцензуванням
 • http://utilization.shaden.ua/uk/- компанія, що пропонує всі види послуг із очищення промислових та побутових об’єктів від різних типів відходів
 • http://www.wrfound.org.uk/wrffile.HTML – Архів Фонду Світових Ресурсів (WRF, британської громадської організації)
 • http://www.best.COM/~dillon/recycle/index.HTML – інформація про можливості і методи рециклінгу різних типів товарів та упакування
 • http://epdwww.engr.wisc.edu/iscourses – сайт університету шт. Вісконсин: Інфоормація про ТПВ та методи поводження з ними.
 • http://net.indra.com/~topsoil/Compost_Menu.HTML – WWW-сервер про компост.
 • http://www.ecoleague.net/ – офіційна сторінка Всеукраїнської екологічної ліги