Кричевська Діана Анатоліївна

Посада: доцент кафедри конструктивної географії і картографії

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-49

Електронна пошта: Diana.Krychevska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

  • Заповідна справа, екологічний туризм; планування та функціонування екологічних мереж регіонів, національних природних парків, природних заповідників та біосферних резерватів.
  • Конструктивна географія, екологічна географія, геоекологія

Курси

Вибрані публікації

Монографії

Кричевська Д. Екологічна мережа. Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / Брусак В., Кричевська Д., Сенчина Б. // за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М.М.Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С.442-456

Статті та матеріали конференцій

Кричевська Д.А. Пам’ятки неживої природи у природно-заповідному фонді Львівської області: структура та географія / Д. Кричевська, В. Брусак // Екологічні проблеми надрокористування. Наука, освіта, практика : матеріали всеукр. конф. до 20-річчя каф-ри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка / відп. ред. М. Павлунь. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 70–73.

Кричевська Д.А. Ландшафтна і басейнова структура Надсянського регіонального ландшафтного парку як основа його функціонування / В.П. Брусак, Д.А. Кричевська // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у ТНПУ імені В.Гнатюка (7-8 травня 2019 р.) // наук. ред. Л.П. Царик, М. Я. Сивий, А. В. Кузишин, Я. О. Мариняк. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2019. – С. 72-76

Кричевська Д.А. Конструктивно-географічний аналіз території Пасмового Побужжя / О. В. Пилипович, Д. А. Кричевська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Екологія. – 2018. – Вип. 19. – С. 56-65.

Кричевська Д.А. Пам’ятки неживої природи й історико-культурні об’єкти регіонального ландшафтного парку «Равське Розточчя»: стан охорони і перспективи рекреаційного використання/ В.П. Брусак, Д. А. Кричевська, С. Ф. Благодир // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій. – Львів : Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018, Вип. 1 (8). – С. 121–130.

Кричевська Д.А. Конструктивно-географічний аналіз території Пасмового Побужжя/ О.В. Пилипович, Д. А. Кричевська // Природні ресурси регіону: Матеріали ІІІ-ого міжнародного наукового семінару. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 287-291.

Кричевська Д.А. Зміст і структура навчальної дисципліни «Геоекологія України». Сучасний стан та проблеми вищої екологічної освіти України. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. Одеський державний екологічний ун-т. – Одеса: ТЕС, 2017. С.76-78

Кричевська Д.А. Сучасний стан та перпективи створення міждержавних природоохоронних територій польсько-украінського прикордоння /Кричевська Д.А., Брусак В.П. // Українсько-польське партнерство: сьогодення та перспективи. Матеріали міжнародної практичної конференції (Луцьк-Світязь; 26-27 червня 2017 р)/ за ред.. В.Й. Лажніка, С.В.Федонюка. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. С.119-123.

Кричевська Д.А. Національні природні парки Західної України:етапи формування мережі та особливості сучасного функціонування // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : Матер. всеукр. наук. конф., присвяч. 15-річчю кафедри Конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 160–164.

Кричевська Д.А. Конструктивно-географічні дослідження для вирішення актуальних завдань природно-заповідної справи // В.П. Брусак, Д.А. Кричевська – Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика : Матер. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2015. – С. 251–253.

Кричевська Д.А., Стойко С.М. Біосферний резерват: історія формування концепції, функції, територіальна структура. Біосферний резерват “Розточчя” / [ред.-упоряд. С. Стойко, А.-Т. Башта, Ю. Зінько, М. Гарасім’юк]. – Львів: ЗУКЦ, 2015. – С. 5-16.

Krychevska D. Ochrona przyzody Roztocza / Krychevska D., Grabowski T., Ctachyra P., Brusak V., Kalamucka W., Stanicka M., Shevchuk O. Zinko Yu.// Roztocze przyzoda i czlowiek. Redakcja naukowa: Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Boguslaw M. Kaszewski, Yaroslav Kravchuk, Bogdan Lorens, Zdzislaw Michalczyk, Oleg Shabliy. – Zwierzyniec, 2015. – C. 227-275

Кричевська Д.А.Функціонування екологічних навчальних стежок та їхнє значення в екотуристичній діяльності національного природного парку “Прип’ять – Стохід” / Л.В. Сулік, Д.А.Кричевська // Наукові записки ТНПУ ім.. В.Гнатюка. Серія: Географія.- Тернопіль, 2015 р.- №2 (випуск 39). – С. 153- 160

Кричевська Д.А. Аналіз структури та геопросторового розподілу природно-заповідного фонду Волинського Полісся як важливої складової екотуристичного потенціалу регіону. / Л.В. Сулік, Д.А.Кричевська // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2014. – Вип. 47. – С. 273-280.

Кричевська Д.А. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять та виконання практичних робіт з дисципліни «Конструктивна географія» для студентів напряму підготовки 6.040104 «Географія» / укладач: Д.А. Кричевська. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 55 с.

Кричевська Д. Сучасний стан і перспективи розвитку природно-заповідних територій та формування екологічної мережі в Українських Карпатах // Брусак В., Кричевська Д. – Вісник Львівського універ­ситету. Серія географ. – 2014. – Вип. 45. – С.452-455.

Кричевська Д.А. Природні ландшафти і фізико-географічне районування / В.П. Брусак, Д.А. Кричевська // Національний природний парк «Гуцульщина» // За ред. В.В. Пророчука, Ю.П. Стефурака, В.П. Брусака, Л.М. Держипільського. – Львів – Косів: НВП «Карти і атласи», 2013. – С. 143-152.

Кричевська Д. Структура і пріоритетні заходи впровадження екологічної мережі Українських Карпат / В. Брусак, Ю. Зінько, Д. Кричевська // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 3. – С. 5-8. T.3

Кричевська Д. Мережа геопарків в Україні: головні засади формування // Кравчук Я., Богуцький А., Зінько Ю., Брусак В., Благодир С., Шевчук О., Кричевська Д. – Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2013. – Вип. 46. – С.203-217.

Кричевська Д. Еволюція концептуальних моделей функціонального зонування біосферних резерватів / Д. Кричевська // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2012. – Вип.40, Частина 2. – С. 44–51.

Кричевська Д. А. Цінні природні комплекси та об’єкти верхів’я Пруту в межах Чорногори: перспективи екотуристичного використання / В. П. Брусак, Б. В. Сенчина, Д. А. Кричевська // Карпатський край: наукові студії з історії, культури, туризму. – 2012. – № 2. – С. 77-86.

Кричевська Д.А. Регіональна екологічна мережа Українських Карпат: географічні основи формування та перспективи туристичного використання // Кричевська Д.А. Брусак В.П., Зінько Ю.В.// Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 3 : Матеріали міжнародної наукової конференції «Туризм і розвиток регіону». – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2011. – С. 58–70.

Кричевська Д. А. Міждержавні природоохоронні території польсько-українського прикордоння: сучасний стан та перспективи створення / В. П. Брусак, Д. А. Кричевська // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГК “Обрії”, 2011. – Вип. 2 (63). – С. 58–65.

Кричевська Д.А. Ключові території Українських і Польських Карпат у складі транскарпатської екологічної мережі // В.Брусак, Ю.Зінько, С. Благодир, Окс.Шевчук, Д.Кричевська, А.Ліро // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип.38. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Ів.Франка, 2010. – С.45-57.

Кричевська Д.А. Пріоритетні заходи з впровадження екологічної мережі в Українських Карпатах // Брусак В.П., Зінько Ю.В., Кричевська Д.А. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє», присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори». – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С. 114-118.

Кричевська Д.А. Типи просторових моделей функціонального зонування біосферних резерватів // Стан і перспективи розвитку конструктивної географії: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої десятиріччю заснування кафедри конструктивної географії і картографії – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 86-94.

Кричевська Д.А. Роль мережі біосферних резерватів у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття Карпат // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Роль гірських резерватів і національних парків у збереженні природної спадщини гірських територій» – Ужгород, 2009. – С. 133-138.

Кричевська Д.А. Географічні основи формування екологічної мережі в Українських Карпатах / В. П. Брусак, Ю. В. Зінько, Д. А. Кричевська / Розвиток заповідної справи в Україні і формування Панєвропейської екологічної мережі: матер. міжнар. наук.-практ. конфер. – Рахів: ЗАТ “Надвірнянська друкарня”, 2008. – С. 61-68.

Кричевська Д.А. Проблеми охорони, екоосвітнього та туристичного використання геморфологічної спадщини у заповідниках та національних парках Українських Карпат / Зінько Ю.В., Кричевська Д.А. // Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях». – Гримайлів-Тернопіль: Джура, 2008. С.88-93.

Кричевська Д.А. Проблеми охорони, екоосвітнього та туристичного використання Геморфологічної спадщини у заповідниках та національних парках Українських Карпат / Ю.В.Зінько, Д.А. Кричевська // Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях». – Гримайлів-Тернопіль: Джура, 2008. С.88-93.

Кричевська Д. Просторова структура і функціональне зонування української частини проекто­ваного біосферного резервата “Розточчя” / В.П.Брусак, Ю.В.Зінько, Д.А.Кричевська, О.Т.Дан­чук, Г.Т. Криницький., Г.В. Стрямець, М.А. Майданський // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип.34. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Ів.Франка, 2007. – С.19-30.

Кричевська Д. Верхньодністровський екологічний коридор: сучасний стан та заходи з охорони / Ю.Зінько, В.Брусак, Д.Кричевська, В. Ткачик // Річкові долини. Природа – ландшафти – людтна: Збірник наукових праць. – Чернівці – Сосновець: Поліграфічно-видавн. заклад “ПЛІК”, 2007. – С. 69-78.

Кричевська Д. А. Дослідження та перспективи екотуристичного використання печери “Княгиня” (Ужанський національний парк). / Д. Кричевська, Шевчук О., Карпишин Г., Палюх В. // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип.34. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.Ів.Франка, 2007. –  С.303-308.

Кричевська Д.А. Характеристика природних ландшафтів / Кричевська Д.А., Брусак В.П. // Ужанський національний природний парк. Поліфункціональне значення. За ред.С.М.Стойка. Львів, 2007. – С.67-83.

Кричевська Д.А. Ландшафтно-екологічні засади територіально-функціональної організації гірських біосферних резерватів (на прикладі української частини МБР “Східні Карпати”): Автореф. дис. канд. геогр. наук. – Львів. 2007 – 20 с.

Кричевська Д. Орографічні і гідрологічні особливості  Ужанського національного парку / Д.Кричевська, В. Брусак / Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.Ів.Франка, 2006. –  С.164 –173.  K

Кричевська Д. Рекреаційна оцінка рельєфу Українських Карпат / Я.Кравчук, Ю.Зінько, В.Брусак, Р.Гнатюк, Д. Кричевська // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.Ів.Франка, 2006. –  С.267-273.

Кричевська Д. А. Планувальна організація території Ужанського національного парку / Д. А. Кричевська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія геогр. – 2005. -Вип. 32. – С. 130-141.

Krichevska D. Ochrona zasobov naturalnych i ekosystemow w Uzanskim Parku Narodowym – ukrainskiej czesci Miedzynarodowego Rezerwatu Biosfery “Karpaty Wschodnie” / S. Stoyko, D. Krichevska // Roczniki Bieszczadzkie. – 1999. – № 7. – S. 165-176.

Кричевська Д. А. Методичні аспекти організації територіальної структури української частини міжнародного біосферного резервата “Східні Карпати” / Д. А. Кричевська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія геогр. – 1998. – Вип. 23. – С. 338-342.

Біографія

Народилася у м. Львові 25 січня 1974 року. У 1990 р. закінчила навчання у СЗШ №35  м. Львова. У цьому ж році стала студенткою першого курсу географічного факультету ЛДУ імені Івана Франка, спеціалізувалася на кафедрі “Раціонального використання природних ресурсів та охорони природи”. У 1995 році отримала диплом з відзнакою із присвоєнням кваліфікації спеціаліста: географ, викладач. У 2001 році закінчила навчання в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Ландшафтно-еко­логічні засади територіально-функціональної організації гірських біосферних резерватів (на прикладі української частини міжнародного біосферного резер­вата “Східні Карпати”)”, науковий керівник – д.б.н. С.М. Стойко.

Працювала інженером кафедри геоморфології і палеогеографії (1996), вчителем географії у СШ № 56 м. Львова (2002-2003), молодшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень (2001-2008). З 1 березня 2008 року – асистент, а з травня 2011 р – доцент кафедри конструктивної географії та картографії.

Проекти

Учасник розробки Проектів організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів національних природних парків Ужанський (2003-2005), “Гуцульщина” (2003-2008), Галицький (2005-2010), Яворівський (2010-2011), Проектів організації території та охорони природних комплексів природних заповідників “Медобори” (2001-2003) та “Горгани” (2010-2011).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!