Бібліотека

Перелік публікацій: Пандяк І. Г.

Географічний факультет = Faculty of Geography : до 140-річчя географії у Львівському університеті / за ред. В. Біланюка, Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2023. 122 с.

У науково-довідковому виданні висвітлено історію географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Показано сучасний стан навчально-методичної, науково-дослідної, громадсько-виховної роботи та видавничої діяльності факультету. Охарактеризовано структурні підрозділи факультету. Подані бібліографічні дані відомих випускників факультету.
Для наукових працівників, викладачів, студентів, випускників факультету, майбутніх абітурієнтів й всіх зацікавлених.

Мальська М. Навчально-методичні матеріали для підготовки кваліфікаційної роботи (для студентів спеціальностей 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа»). / М. Мальська, І. Пандяк, М. Філь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 150 с.

У навчально-методичних матеріалах проаналізовано основи та організацію наукових досліджень ‒ процес вибору теми, виконання, оформлення і захисту, кваліфікаційної (магістерської) студентської роботи.
Висвітлено інформаційне забезпечення наукового дослідження, основні сучасні інструменти ресурсного наповнення. Пропонується для студентів спеціальностей «242, Туризм» освітньокваліфікаційного рівня “Магістр” спеціальностей «Організація туристичної діяльності» і «Міжнародний туризм» та «241, Готельно-ресторанна справа» вищих навчальних закладів, усіх, хто займається професійною науковою діяльністю.

Мальська М. П. , Пандяк І. Г., Філь М. І.  Навчально-Методичні матеріали для підготовки кваліфікаційної роботи для студентів спеціальностей “242, Туризм” Спеціалізацій “Організація туристичної діяльності” “Міжнародний туризм” та “242 Готельно-Ресторанна справа”. Львів-2019.- 152 с.
Мальська М. П., Філь М. І., Пандяк І. Г. Гастрономічний туризм. Навчальний посібник. Київ : Видавництво «Каравела», 2021, 304 с.

У навчальному посібнику систематизовано виклад методологічних та організаційних напрямів розвитку та вивчення гастрономічного туризму в Україні та світі. Проаналізовано зміст поняття «гастрономічний туризм», охарактеризовано систему класифікації, виокремлено типи цього туризму.
Послідовно розкрито питання міжнародних та внутрішніх, в Україні, гастро-турів, охарактеризовано маршрути, дегустацію та інші об’єкти інтересу учасників подорожей з гастрономічною метою. Узагальнено потенціал та чинники розвитку національної кухні в Україні, регіональної в країнах Європи та Азії.
Навчальний посібник пропонується для підготовки фахівців зі спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм», викладачів вищих навчальних закладів, працівників готельно-ресторанної та туристичної сфери, усіх, хто цікавиться гастрономічним напрямком туризму.

Методичні вказівки для підготовки та захисту кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», ОПП «Готельно-ресторанна справа» (денна та заочна форми навчання). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 38 с.

У методичних вказівках висвітлюються питання підготовки та захисту кваліфікаційних робіт на другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» для отримання освітнього ступеня «магістр». Розглянуто весь процес – від вибору теми дослідження до публічного захисту кваліфікаційної роботи перед екзаменаційною комісією, подано порядок підготовки до написання кваліфікаційної роботи, наведено вимоги щодо її структури, обсягу та оформлення. Чітко окреслено послідовність оформлення та подання необхідних документів, що додаються до роботи.

Пандяк І. Г., Бомба М. Я., Кушнірук Г. В., Майкова С. В., Федина Л. О. Методичні вказівки для підготовки та захисту кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», ОПП «Готельно-ресторанна справа» (денна та заочна форми навчання). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 38 с.
Pandyak, I., Kushniruk, H., & Telish, P. (2023). Hotel chains in Ukraine: structural and spatial organization and the trends in the hotel business corporatization. Науковий журнал «Економіка і регіон», 1 (88), 81-90.
Гаталяк О. М. Особливості страхування в туризмі / О. М. Гаталяк, І. Г. Пандяк / // Наукові вісті Інституту менеджменту та економіки «Галицька академія». – Івано-Франківськ. – №1 (7). – 2005. – С. 75 – 81.
Пандяк І., Кушнірук Г. Еволюція та особливості сучасного розвитку гірських готелів // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій: матеріали доповідей ХІІІ науково-практичного семінару за міжнародної участі, присвяченого 85-річному ювілею проф. Я. Кравчука (2–3 березня 2023 р.). Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2023. – С. 105-109.
Пандяк, І., Кушнірук, Г., & Петлін, І. (2023). Стратегії розвитку міжнародних готельних мереж. Економічний простір, (184), 118-122.
Кушнірук Г., Пандяк І. Капсульні готелі – сучасний тренд в індустрії гостинності / Г. Кушнірук, І. Пандяк // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Том 3. – С. 215- 219.