Бібліотека

Перелік публікацій: Мальська М. П.

Malska M. P. The influence of global processes on the strategic development of festive tourism in Ukraine/ M. P. Malska, Y. O. Mashuk, O. P. Bilanyuk // Menagement mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global nvironment: collective monograph/edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol./ ISMA University. – Riga: ”Landmark”SIA,2019. – Latvia, 2019. – P. 244–253 . (колективна монографія)
Бордун О. Ю., Мальська М. П. Гео-соціо-економічна характеристика медичного туризму міста Львова (Теорія та методика впровадження) : монографія. Рига : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. 102 с.
Lyubitsewa O., Kiptenko V., Malska M., Rutynskyi M., Zan’ko Yu., Zinko Yu. (2012). Geography of tourism of the Ukraine. In: Widawski K., Wyrzykowski J. eds. (2012). Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries. Wroclaw, University of Wroclaw, 445-488.
Географічний факультет = Faculty of Geography : до 140-річчя географії у Львівському університеті / за ред. В. Біланюка, Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2023. 122 с.

У науково-довідковому виданні висвітлено історію географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Показано сучасний стан навчально-методичної, науково-дослідної, громадсько-виховної роботи та видавничої діяльності факультету. Охарактеризовано структурні підрозділи факультету. Подані бібліографічні дані відомих випускників факультету.
Для наукових працівників, викладачів, студентів, випускників факультету, майбутніх абітурієнтів й всіх зацікавлених.

Мальська М. Навчально-методичні матеріали для підготовки кваліфікаційної роботи (для студентів спеціальностей 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа»). / М. Мальська, І. Пандяк, М. Філь. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 150 с.

У навчально-методичних матеріалах проаналізовано основи та організацію наукових досліджень ‒ процес вибору теми, виконання, оформлення і захисту, кваліфікаційної (магістерської) студентської роботи.
Висвітлено інформаційне забезпечення наукового дослідження, основні сучасні інструменти ресурсного наповнення. Пропонується для студентів спеціальностей «242, Туризм» освітньокваліфікаційного рівня “Магістр” спеціальностей «Організація туристичної діяльності» і «Міжнародний туризм» та «241, Готельно-ресторанна справа» вищих навчальних закладів, усіх, хто займається професійною науковою діяльністю.

Мальська М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / М. Мальська, Н. Паньків. – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 226 с.
Мальська М. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / М. Мальська, Н. Паньків. – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 226 с.

Розглянуто зміст та сутність науки та наукових досліджень, зокрема студентських наукових досліджень та їхнім зв’язком з наукою загалом. Висвітлено основні етапи виникнення науки та проаналізовано її основні структурні складові, в тому числі з точки зору використання в процесі дослідження розвитку туристичної галузі та формування туризмології як наукового напряму в Україні. Розглянуто методи наукових досліджень та
їхнє використання в туризмі, роль інформаційних ресурсів у написанні різних видів студентських наукових робіт та можливості використання різних інформаційних джерел. Подана структура вищих навчальних закладів України та її роль в розвитку науки.

Мальська М. П. , Пандяк І. Г., Філь М. І.  Навчально-Методичні матеріали для підготовки кваліфікаційної роботи для студентів спеціальностей “242, Туризм” Спеціалізацій “Організація туристичної діяльності” “Міжнародний туризм” та “242 Готельно-Ресторанна справа”. Львів-2019.- 152 с.
Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія: Навч. посіб./ М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 300 с.

В навчальному посібнику розглянуто туристично-рекреаційний потенціал країн Азії та Океанії: переважаючі види туризму, головні архітектурні та природні пам’ятки, популярні туристичні маршрути; описано географічне положення, адміністративний устрій та поділ країн, історичні факти.
Для науковців, викладачів та студентів за
напрямами: “Менеджмент організацій”, “Туризм” і “Географія”.

Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Європа: Навч. посібник – 2-ге вид. / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 224 с.

Розглянуто туристично-рекреаційний потенціал країн Європи: переважаючі види туризму, головні архітектурні і природні пам’ятки, популярні туристичні маршрути; описано географічне положення, адміністративний устрій та поділ країн, історичні факти.
Для студентів спеціальності 6050200 «Менеджмент організацій» та 6050400 «Туризм».

Мальська М. П., Бордун О. Ю. Медичний туризм: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська,О. Ю. Бордун –К.: «Центр учбової літератури», 2018. – 128 с.

У посібнику розглядаються теоретичні основи медичного туризму як нового та дуже перспективного напряму туризму і як практикум детально досліджуються робота та економічна ефективність львівських медичних закладів, які
найбільше користуються популярністю серед іноземців. Основна увага приділена структурно-функціональному аналізу діяльності стоматологічних закладів та клінік з репродуктивної медицини. Проблеми перетворення медичного туризму міста Львова у високоприбуткову галузь є загальнодержавного характеру та потребують вирішення на всеукраїнському рівні.
Для фахівців галузі медицини та туризму вищих закладів освіти.

Мальська М. П., Грицишин А. Т., Білоус С. В., Топорницька М. Я. Фестивальний туризм: теорія та практика: навч. посібник / М. П. Мальська, А. Т. Грицишин, С. В. Білоус, М. Я. Топорницька. Київ : Видавець ФОП Піча Ю. В., 2022. 232 с.

Посібник укладено відповідно до навчальних програм викладання дисциплін «Фестивальний та конференційний туризм», «Маркетинг подій та конференцій», «Етнофестивальний туризм» підготовки спеціалістів за спеціальністями 242 «Туризм» та 241 «Готельноресторанна справа». У посібнику висвітлено теоретичні та практичні питання сутності, історії розвитку, менеджменту, маркетингу та територіальної організації фестивального туризму.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, фахівців, які цікавляться питаннями фестивального туризму.

Мальська М. П., Паньків Н. М. Виробнича практика : методичні вказівки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 242 Туризм і рекреація, ОПП «Міжнародний туризм» і ОПП «Туристична діяльність». Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2024. 59 с.
Мальська М. П., Філь М. І., Пандяк І. Г. Гастрономічний туризм. Навчальний посібник. Київ : Видавництво «Каравела», 2021, 304 с.

У навчальному посібнику систематизовано виклад методологічних та організаційних напрямів розвитку та вивчення гастрономічного туризму в Україні та світі. Проаналізовано зміст поняття «гастрономічний туризм», охарактеризовано систему класифікації, виокремлено типи цього туризму.
Послідовно розкрито питання міжнародних та внутрішніх, в Україні, гастро-турів, охарактеризовано маршрути, дегустацію та інші об’єкти інтересу учасників подорожей з гастрономічною метою. Узагальнено потенціал та чинники розвитку національної кухні в Україні, регіональної в країнах Європи та Азії.
Навчальний посібник пропонується для підготовки фахівців зі спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм», викладачів вищих навчальних закладів, працівників готельно-ресторанної та туристичної сфери, усіх, хто цікавиться гастрономічним напрямком туризму.

Мальська М., Паньків Н.,  Ховалко А.  Історія розвитку туризму: навчальний посібник – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 

Розглянуто просторово-часові особливості зародження та розвитку мандрівництва та туризму в світі та Україні. Проаналізовано  періодичну градацію розвитку туризму з точки зору проведення паралелей, схожих та відмінних аспертів. Висвітлено причинно-наслідковий зв”язок між розвитком  туризму та суспільною еволюцією різних держав та територій. Для студентів природничих спеціальностей, що вивчають туризм та менеджмент туристичної організації. 

Мальська М..П., Бордун О. Ю., Жук І.З. Управління персоналом в туризмі: теорія та практика Підручник.– К.: Центр учбової літератури, 2013.– 386 с.

В посібнику викладений зміст лекційного матеріалу курсу «Організація та планування діяльності туристичних установ». Підручник розкриває зміст проведення планування на туристичних фірмах. Поглиблює теоретичні знання та методологічну основу здійснення техніко-, економіко- та бізнес-планування на туристичних підприємствах. Також практичні завдання допоможуть студентам оволодіти теоретичними знаннями на практиці.
Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати в сфері туризму, а також усіх зацікавлених фахівців, які займаються організацією, плануванням і управлінням туристичним господарством.

Мальська М.П., Білоус С.В. Економіка міжнародного готельного та ресторанного бізнесу:методичні рекомендації. – Львів 2020. – 63 с.
Мальська М.П., Білоус С.В. Менеджмент готельно-ресторанного господарства: методичні рекомендації. – Львів 2020. – 55 с.
Мальська М.П., Бордун О.Ю. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: Теорія та практика: Навч.посіб.– К.:Центр учбової літератури , 2011.– 310 с.
Мальська М.П., Красько А.Б. Моніторинг світового ринку туристичних послуг:навчально-методичні вказівки. – Львів. – 2020. – 31 с.

Навчально-методичні матеріали для виконання практично-семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу «Моніторинг світового ринку туристичних послуг» для студентів спеціальності 242 «Туризм» спеціалізації «Міжнародний туризм».

Мальська М.П., Красько А.Б. Ринок туристичних послуг: навчально-методичні вказівки. – Львів. – 2020. – 101 с.

Навчально-методичні матеріали для виконання практично-семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу «Ринок туристичних послуг» для студентів спеціальності 242 «Туризм».

Мальська М.П., Худо В.В., Паньків Н.М. Навчально-методичні вказівки для написання студентських наукових робіт (курсові, бакалаврські та магістерські) для студентів спеціальності 241«Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм». – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 70 с.
Мальська Марта, Паньків Наталія. Іміджеологія і PR у туризмі : підручник/ Марта Мальська, Наталія Паньків. – Київ : Видавництво «Каравела», 2023. – 246 с.

Розглянуто зміст та сутність поняття PR-у в контексті туристичної діяльності, проаналізовані основні структурні складові, критерії та принципи їхнього виділення та застосування на практиці. Підручник створений на основі навчальної програми нормативної дисципліни «Іміджеологія і PR у туризмі». Запропоновано тематику практичних та семінарських занять, питання для самостійного опрацювання, опорний тематичний конспект для підготовки до практичних занять і самостійної роботи, питання для самоперевірки і для термінологічного диктанту, творчі та тестові завдання, словник термінів. Підручник рекомендовано для магістрів, які навчаються за напрямом підготовки 24 «Сфера обслуговування», Спеціалізації 242 «Туризм і рекреація» та 241 «Готельно-ресторанна справа».
Для студентів, аспірантів, викладачів природничих спеціальностей, які вивчають чи, які цікавляться туризмом, рекреацією та гостинністю.

Марта Мальська, Наталія Паньків. Туристично-ресурсний потенціал території : підручник / Марта Мальська, Наталія Паньків. – Київ : Видавець ФОП Піча Ю. В., 2022. – 534 с.

Розглянуто теоретичні основи туристичного потенціалу та туристичних ресурсів території, методики оцінки туристично-ресурсного потенціалу, в тому числі природної, природно-антропогенної та культурно-історичної складової; проаналізовано соціально-економічні ресурси туризму, висвітлені питання екології та охорони рекреаційно-туристичних ресурсів.
Для студентів спеціальностей, що вивчають туризм, готельно-ресторанну справу, менеджмент організацій, географію тощо.

Zinko Y. Geotourist potential of rock geomorphosites as integral part of Geo-Karpaty Ukrainian-polish geotouristic route. / Y. Zinko, M. Malska, I. Bubniak, R. Hnatiuk, L. Skakun, A. Solecki // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – C. 206-216.
Мальська М. П. Поняття та структура туристичних ресурсів міста/ М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Любіцева О. О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа–ПІК, 2019. – Вип. 43. – С. 4-11.
Мальська М. П. Туризм Львівської міської агломерації/ М. П. Мальська, О. М. Гаталяк // Економіка міста та урбаністика: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (23 березня 2018 р.). – К.: КНЕУ, 2018. – С. 147-150.
Мальська М.П., Бригілевич Г.М. Розвиток готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах. // Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”/ Черкаський державний технологічний університет, 2023. – с. 31-33.
Мальська М.П., Зінько Ю. В., Андрейчук Ю. М. Агротуристичний кластер “Горбогори”: проблематика розвитку туристичних послуг і продуктів. // Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”/ Черкаський державний технологічний університет, 2023. – с. 117-119.