Теліш Павло Степанович

Посада: доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-58-08

Електронна пошта: Pavlo.Telish@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnulviv.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • Використання і охорона лісових ресурсів;
 • територіальна охорона природи і заповідна справа;
 • краєзнавство і туризм.

Курси

Вибрані публікації

Монографії і посібники

Публікації у фахових виданнях, індексованих в Index Copernicus

Статті та матеріали конференцій

 • Теліш П.С. Про гімназійні роки Степана Рудницького // Професор Ольга Заставецька – вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-річчя від народження вченої). Зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Тернопіль, 27 квітня 2023 р.). Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. С. 334-338.
 • Анатоль Вахнянин та його внесок у розвиток гімназійної географічної освіти у другій половині ХІХ століття / Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог. Мат. міжнар. наук. он-лайн семінару до 130-ліття від дня народження ученої (м. Львів, 20 грудня 2022 р.). Львів: Простір-М, 2023. С. 219-224.
 • Федорів А., Теліш П. Перспективи розвитку безбарʼєрного туризму на території Добромильської ОТГ // Безбар’єрний туризм в умовах сьогодення: глобальні виклики для України та світу: Зб. тез доповідей II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., (м. Львів, 10 листопада 2022 р.). Львів: “ГАЛИЧ-ПРЕС”, 2022. С. 49-52.
 • Веліховська Г., Теліш П. Перспективи розвитку безбарʼєрного туризму на обʼєктах колишньої Першої угорсько-галицької залізниці // Безбар’єрний туризм у ХХІ столітті: партнерство закладів освіти, бізнесу та влади: Зб. тез доповідей I міжнар. студ. наук.-практ. конф., (м. Львів, 11 листопада 2021 р.). Львів: “ГАЛИЧ-ПРЕС”, 2021. С. 117-120.
 • Теліш П. Рекомендації місцевим органам влади щодо популяризації об’єктів спільної культурної та історичної спадщини / Концепція збереження спільної культурної та історичної спадщини шляхом розвитку нових видів туризму / за ред. Г. Сороки. Львів: ПП “Рекламне агентство “Акваріум”, 2021. С. 135-141.
 • Теліш П. Ландшафтознавчі ідеї в науковій спадщині Володимира Кубійовича / П. Теліш // Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії : мат. Всеукр. наук. онлайн-семінару з участю закордонних учених, присвяченого 120-літтю від народження професора Володимира Кубійовича (1900–1985). (м. Львів, 20 травня 2021 р.). Львів : Простір-М, 2021. С. 57-61.
 • Telish P.Man-induced transformation of the territory of Staryi Sambir raion of Lviv Region // Physical geography and geomorphology, 3–4 (101–102), 2020, S. 33–40.
 • Павло Теліш, Чернявський Микола. Лісові ресурси / Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за заг. ред. М.М. Назарука. Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 383−394.
 • Теліш П.С., Гурська Т.І. Ландшафтне різноманіття: трактування та головні способи охорони / Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони: мат. ІІІ між нар. Наук. Семінару – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 321−330.
 • Теліш П.С. Використання земель сільськогосподарського призначення України / П.С. Теліш, Ф.Я. Кіптач // Фізична географія та геоморфологія. – 2016. – Вип. 3 (83). – С. 12–17.
 • П. Теліш. Значення Добромильського василіанського монастиря для розвитку паломницького туризму / П. Теліш // Релігія і фундаментальна наука в добу глобалізації. ХVIІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих науковців. (20–21 березня 2015 р., м. Львів). – Інститут релігії та суспільства Українського католицького університету. – С. 114–119.
 • Теліш П. Географічні аспекти оптимізації структури лісів Верхньо-Дністерських Бескидів на засадах наближеного до природного лісівництва / П. Теліш, М. Чернявський // Вісник Львівського університету. Сер. географ. – Львів, 2012. – Вип. 40. Ч. 2. – С. 224–237.
 • Теліш П. С. Значення регіональних ландшафтних парків Бескидів у збереженні етнокультурної та історичної спадщини бойків / П. С. Теліш // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій. Мат. міжн. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю НПП “Гуцульщина”, (18–19 травня 2012 р.). – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 309–312.
 • Теліш П. С. Ліси Верхньодністерських Бескидів як екологічна основа для формування регіональної екомережі / П. С. Теліш // Природозаповідання як основна форма збереження біорізноманіття. Мат. наук.-практ. конф., (20-21 вересня 2012 р.). – Кременець: ТОВ “Папірус-К”, 2012. – С. 165 – 171.
 • Теліш П. С. Ландшафтно-географічні особливості висотних рослинних поясів у Верхньодністровських Бескидах / П. С. Теліш // Фізична географія та геоморфологія. – К. : ВГЛ “Обрії”, 2012. – Вип. 1 (65). – С. 39–47.
 • Теліш П. Географічні аспекти оптимізації структури лісів Верхньодністерських Бескидів на засадах наближеного до природного лісівництва / П. Теліш, М. Чернявський // Вісник Львівського університету. Сер. географ. – Вип. 40. – Львів, 2012. – С. 224-237.
 • Теліш П. С. Історико-географічні особливості розвитку та топоніміка сільських поселень у Верхньодністровських Бескидах / П. С. Теліш // Вісник Львівського університету. Сер. географ. Вип. 38. – Львів, 2010. – С. 332-340.
 • Теліш П. С. Використання ландшафтів Верхньодністровських Бескидів для організації рекреаційної діяльності / П. С. Теліш, І. М. Рожко // Вісник Львівського університету. Сер. географ. Вип. 36. – Львів, 2009. – С. 301-308.
 • Теліш П. С. Антропогенна трансформація в лісах Верхньодністровських Бескидів і шляхи її оптимізації / П. С. Теліш // Вісник Львівського університету. Сер. географ. Вип. 37. – Львів, 2009. – С. 187-199.
 • Теліш П. С. Географічні аспекти комплексного використання лісових ресурсів у Бескидах / П.С. Теліш // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 318: Географія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 131-138.

Біографія

Народився 2 червня 1979 р. у м. Добромилі Старосамбірського району Львівської області. У 1996 р. закінчив Добромильську ЗОШ. У цьому ж році став студентом першого курсу географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка.
У 2001 р. закінчив навчання на кафедрі раціонального використання природних ресурсів і охорони природи та отримав диплом за спеціальністю “Географія” та здобув кваліфікацію «географ-викладач». У 2001 р. – вчитель географії Добромильської ЗОШ Старосамбірського району, у 2001-2005 рр. – вчитель географії та історії Чорнушовицької ЗОШ Пустомитівського району.
У 2001 році вступив до аспірантури при кафедрі РВПР і ОП. З 2005 р. – завідувач лабораторії “Екологічної експертизи”.
У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Еколого-географічні основи комплексного використання лісових ресурсів Верхньодністерських Бескидів” (науковий керівник – проф., академік НАН України Ю. Ю. Туниця).

З 2012 р. – асистент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, з 2016 р. доцент цієї ж кафедри.

З 2017 р. – заступник відповідального секретаря Приймальної комісії Львівського національного університету ім. Івана Франка.

З 2020 р. – керівник Освітнього центру “Крим-Україна” та “Донбас-Україна” при ЛНУ імені Івана Франка.

Нагороди

 • Отримав подяку ректора за багаторічну сумлінну працю і вагомі здобутки у професійній діяльності (2007).
 • Стипендіат Уряду польської республіки для молодих науковців (2013).

Сертифікати

Методичні матеріали

 • М. Назарук, Б. Сенчина, І. Койнова, І. Рожко, Н. Блажко, П. Теліш, Ю. Жук. Основи екології: навч.-метод. посібн. 3-тє видання доповнене і перероблене Львів: Малий видавничий центр географічного факультету; Лабораторія тематичного картографування. Львів: 2018. 98 с.
 • Назарук М.М. Методичні поради з курсу „Основи екології” / М.М. Назарук., П.С. Теліш, Н.Б. Блажко. – Львів: Малий видавничий центр географічного факультету; Лабораторія тематичного картографування, 2012. – 48 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!