Концептуальні засади філософії довкілля і природокористування (106 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент Теліш П. С.ГрФМ-11с, ГрУМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ГрФМ-11сдоцент Теліш П. С.
ГрУМ-11сдоцент Теліш П. С.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Концептуальні засади філософії довкілля і природокористування” є навчити студентів розумінню методології сучасних філософських проблем довкілля та природокористування.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Концептуальні засади філософії довкілля і природокористування” є:

 • конкретизація загально філософських знань отриманих студентами раніше, в органічній взаємодії з матеріалом багатьох інших дисциплін, що відбиває тенденцію інтеграції наукового знання в галузі взаємодії суспільства та природи.
 • довести до студентів методику використання загально філософських категорій у природознавстві, зокрема в географічних дослідженнях.

Також у результаті навчання студенти мають набути таких загальних і спеціальних (фахових) компетентностей.

Загальні компетентності:

ЗК 4. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Спеціальні (фахові) компетентності:

СК 2. Здатність до наукового аналізу сучасних проблем та особливостей взаємодії природи й суспільства із застосуванням принципів раціонального використання територіальних ресурсів, основ законодавства у сфері природокористування, міського та регіонального розвитку і планування територій для розроблення пропозицій з оптимізації природокористування та забезпечення сталого розвитку регіонів.

СК 7. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні проблем природокористування, геопланування, міського та  регіонального розвитку, рекреації та туризму оцінювати можливі ризики, соціально-економічні та екологічні наслідки управлінських рішень у сфері природокористування, міського та  регіонального розвитку.

СК.11. Здатність приймати оптимальні управлінські рішення виробничій діяльності

Рекомендована література

Основна:

 • Гаврилишин Б. До ефективних суспільств. Дороговкази в майбутнє: доп. Римському Клубові. Вид. 3-тє, допов. К.: Унів. вид-во Пульсари, 2009. 248 с.
 • Єрмоленко А.М.Соціальна етика та екологія. Гідність людини – шанування природи: моногр. К.: Лібра, 2010. 416 с.
 • Мельник Л.Г. Основи стійкого розвитку: навч. посіб. для післядипломної освіти. Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. 383 с.
 • Мороз С.А., Онопрієнко В.І., Бортник С.Ю. Методологія географічної науки: навч. посіб. К.: Заповіт, 1997. 333 с.
 • Назарук М.М. Соціальна екологія: взаємодія суспільства і природи : навч. посіб., Львів, ЛНУ імені Івана Франка. 2013. 348 с.
 • Назарук Микола. Філософія довкілля та природокористування: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 302 с.
 • Назарук М.М., Теліш П.С. Філософія довкілля і природокористування: навч. посіб. для магістрів географічного факультету. Львів: Малий видавничий центр географічного факультету; Лабораторія тематичного картографування, 2013. 54 с.
 • Причепій Е.М., Черній А.М. Філософія: підручн. К., Академвидав, 2008.
 • Рижак Л. Філософія сталого розвитку людства: навч.-метод. посіб. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 518 с.
 • Семенюк Е.П. Філософські засади сталого розвитку. Львів: Афіша, 2002. 200 с.
 • Семенюк Е., Мельник В. Філософія сучасної науки і техніки: підручн. Вид. 3-тє, випр. та допов. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 364 с.
 • Філософський енциклопедичний словник / В.І. Шинкарук та ін., К., Інститут філософії імені Г. Сковороди НАН України, 2002. 750 с.

Допоміжна:

 • Апель К.О. Екологічна криза як виклик дискурсивній етиці // Комунікативна практична філософія. К.: Лібра, 1999. С. 429.
 • Браун Л. Виклики нового століття // Стан світу-2000. К.: Інтелсфера, 2000. С. 3-22.
 • Гіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя. К.: Альтерпрес, 2004. 100 с.
 • Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. Львів, 1997. 256 с.
 • Голубець М.А. Середовищезнавство (інвайронментологія). Львів: Компанія „Манускрипт”, 2010. 176 с.
 • Гор А. Земля в рівновазі. Екологія і людський дух. К.: Інтелсфера, 2001. 393 с.
 • Дайсон Е. Життя за доби Інтернету. К.: Видавничий дім „Альтернативи”, 2002. 344 с.
 • Данилишин Б.М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. К.: РВПРС України, 1999. 716 с.
 • Екологічне управління: підручн. / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін. К.: Либідь, 2004. 432 с.
 • Батман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства. К.: Видавничий дім „Києво-Могилянська академія”, 2008. 109 с.
 • Книш М.М., Котик Л.І. Глобальні проблеми людства : навч. посібник. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 330 с.
 • Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика: навч. посіб. К.: Заповіт, 1996. 352 с.
 • Кремень В.Г. Філософія управління: підруч. для студ. вищ. навч. закл. К.: Знання України, 2007. 360с.
 • Лісовський С.А. Суспільство і природа: баланс інтересів на теренах України. Київ, 2009. 296 с.
 • Маєр-Абіх Клаус Міхаель. Повстання на захист природи. Від довкілля до спільносвіту: переклад з нім. Київ: Лібра, 2004. 196 с.
 • Марушевський Г. Ідейно-концептуальні витоки екологічної етики // Філософська думка, 1999. №3. С. 127-133.
 • Марушевський Г.Б. Етика збалансованого розвитку: моногр. К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2008. 440 с.
 • Мороз С.А. Історія біосфери Землі: навч. посіб.; у 2 кн. К.: Заповіт. 1996. 440 с.
 • Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів. К.: Абрис.1995. 336 с.
 • Руденко В.П., Швиденко А.Й., Євдокименко В.К. Екологічні основи оптимізації природокористування. К., 1999. 200 с.
 • Проблеми сталого розвитку України. К.: „БМТ”, 2001. 423 с.
 • Програма дій „Порядок денний на ХХІ століття”: пер. з англ. К.: Інтелсфера, 2000. 360 с.
 • Синякевич І. Екологічна політика. Стратегія подолання глобальних екологічних загроз. Львів: Вид-во ЗУКЦ, 2011. 332 с.
 • Тоффлер Е. Третя хвиля: пер з англ. К.: Видавничий дім „Всесвіт”, 2000. 480 с.
 • Туниця Ю.Ю. Екологічна Конституція Землі. Ідея. Концепція. Проблема. Львів: Видав центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. 298 с.
 • Туниця Т.Ю. Збалансоване природокористування: національний і міжнародний контекст. К.: Знання, 2006. 300 с.
 • Україна: основні тенденції взаємодії суспільства і природи у ХХ ст. (географічний аспект). К.: Академперіодика, 2005. 320 с.
 • Фермеерс Е. Очі панди. Філософське есе про довкілля. Львів: Світ, 2000. 72 с.
 • Фрідмен Т. Лексус і оливкове дерево. Зрозуміти глобалізацію. Львів, 2002. 624 с.
 • Фукуяма Ф. Великий крах. Людська природа і відновлення соціального порядку. Львів: Кальварія, 2005, 380 с.