Концептуальні засади філософії довкілля і природокористування

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Назарук М. М.Грфм-51, Грфм-52

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Грфм-51доцент Теліш П. С.
Грфм-52доцент Теліш П. С.

Опис курсу

Мета: навчити студентів розумінню методології сучасних філософських проблем довкілля та природокористування.

Завдання:

 1. Конкретизація загально філософських знань отриманих студентами раніше, в органічній взаємодії з матеріалом багатьох інших дисциплін, що відбиває тенденцію інтеграції наукового знання в галузі взаємодії суспільства та природи.
 2. Довести до студентів методику використання загально філософських категорій у природознавстві, зокрема в географічних дослідженнях.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: матеріал, передбачений програмою навчальної дисципліни;

основні сучасні  концепції взаємодії суспільства та довкілля;

закономірності формування довкілля, методи його збереження та охорони на засадах сталого розвитку.

вміти: використовувати загально філософські категорії та поняття при проведенні наукових досліджень в природознавстві;

самостійно використовувати здобуті знання в галузі природокористування та філософії довкілля;

проводити комплексні дослідження з питань збалансованого (сталого) розвитку, з додержанням вимог природоохоронного законодавства.

Рекомендована література

Базова

 

 1. Булатов М.А. Немецкая класическая философия. В 2-х частях. Часть 11. Гегель. Фейєрбах. – К.: Стилос, 2006. – С.251 – 275. с.
 2. Булатов М.А. Немецкая класическая философия. Часть 1. Кант. Фихте. Шелинг. С. 43-54, 284 -302.
 3. Василь Лисий. Гегель та проблема розуміння діалектики як синтезу теоретичного і практичного // Вісник Львівського університету. Серія : Філософські науки. 2003. Вип..5. – С. 9 -16, 122-126.
 4. Гегель. Энциклопедия философских наук. Т.2. Философия природы. – М.: Мысль, 1975. – С. 7 -23.
 5. Гор А. Земля у рівновазі. Екологія і людський дух. К.6 Інтелсфера, 2001. – С.267
 6. Гречко Т.К., Лісовський С.А. , Романюк С.А. , Руденко Л.Г. Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку: [навч. Посіб ]/ Т.К.Гречко, С.А. Лісовський, С.А. Романюк, Л.Г. Руденко. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 264с.
 7. Дронова О.Л. Екологічна безпека. Фактори ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні. / Інститут географії НАН України/. К.»Академперіодика»,2011 – 270с.
 8. Кляйн Наомі Змінюється все. Капіталізм проти клімату / Пер. З англійської Дмитра Кожедуба. – К.: Наш Формат, 2016. – 480с.
 9. Людмила Рижак. Філософія як рефлексія духу. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 640с.
 10. Марушевський Г.Б. Етика Збалансованого розвитку: Монографія. – Центр екологічної освіти та інформації, 2008. – 440с.
 11. Причепій Е.М., Черній А.М. Філософія: Підручник. – К. Академвидав, 2008. – С. 9-12
 12. Семенюк Е.П. Екологізація суспільства: соціальна роль та моделювання [Текст] : моногр. / Е.П. Семенюк, Т.В.Олянишен, В.М. Сеньківський, О.В. Мельников, Я.В. Котляревський ; МОН молодьспорту України. Нац. Лісотех. Ун-т України – Львів: Укр. Акдем друкарства, 2012. – 460с.
 13. Семенюк Е.П. Програма і плани семінарських занять з курсу « Філософські засади сталого розвитку. Львів ЛНУ -2000
 14. Феномен соціоприродних систем. Світоглядно-методичні нариси. Монографія. – К. 6, 2009. – 284 с.
 15. Філософський енциклопедичний словник. К.: Абрис, 2002. С.410, 569- 570

 

Допоміжна

 1. Глобальные проблемы современности. – М.. Мисль, 1981.
 2. Голубець М.А. Середовищезнавство (інвайронментологія). – Львів: Компанія „Манускрипт”, 2010. – 176 с.
 3. Марушевський Г.Б. Етика збалансованого розвитку: монографія. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2008. – 440 с.
 4. Наукові основи сталого розвитку України // Вісник Національної Академії наук України. – 1998. – № 7 – 8. – С. 3-7
 5. Печчеи А. Человеческие качества / Пер. с анг.). – изд.2 – М.: Прогресс,1985.
 6. Программа дій. Порядок денний на ХХІ ст. (Agenda 21). – К.: Інтелсфера, 2000. – 360 с.
 7. Рижак Л. Філософія як рефлексія духу: навч. посіб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 640 с.
 8. Руденко Л.Г. Тенденції взаємодії суспільства і природи та їх прояв на теренах України у ХХст. // Український географічний журнал. – 2008. – №1. – С.6-14.
 9. Семенюк Е.П. Екологічна Конституція Землі: надія на завтрашній день планети [Текст]/ Е.П.Семенюк // Філософські пошуки. – 2010. – Вип. ХХХ11. Філософія і наука за умов формування інформаційного суспільства. – С.20 -28.
 10. Фукуяма Ф.Великий крах. Людська природа і відновлення соціального порядку. –Львів: Кальварія, 2005.- 380с.
 11. Ю. Н. ХараріЛюдина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього. – Харків: Вид-во «КСД». – 2016. – 544 с.
 12. Юрченко Л.Ш. Екологічна культура в контексті екологічної безпеки: Монографія. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2008. – 296с.

 

Інформаційні ресурси

 1. http://www.philsci.univ.kiev.ua/UKR/index.html – сайт кафедри філософії та методології науки КНУ ім.. Т. Шевченка.
 2. http://www.filosof.com.ua/ – сайт Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.
 3. http://sofy.kiev.ua – сайт благодійної організації Центр практичної філософії. М. Київ.
 4. Цілі сталого розвитку 2016-2030. United Nations Ukraine. [Електронний ресурс]. Режим доступу – http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
 5. Всесвітня Хартія природи ООН; Міжнародний документ від 01.01.1982 Електронний ресурс [Режим доступу] http://zakon2.Rada.Gov.Ua/lawsshow/995453

 

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА