Охорона земельних і лісових ресурсів (106 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Теліш П. С.ГрФ-31с, ГрФ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГрФ-31сдоцент Теліш П. С.
ГрФ-32сдоцент Теліш П. С.

Опис курсу

Запропонований курс покликаний забезпечити необхідні теоретичні знання та компетенції, обов’язкові для правильного
визначення сучасних земельних та лісових ресурсів, розуміння закономірностей їхнього поширення та функціонування. Після
вивчення курсу студенти розуміють причини та умови формування земельних та лісових ресурсів, уміють характеризувати їхній
сучасний стан, знають методи дослідження та заходи скеровані на поліпшення стану їхнього використання.
У програмі курсу представлено сучасні тенденції і напрями досліджень земельних і лісових ресурсів, їхні зміни та способи
використання. Значну увагу приділено сучасним несприятливим процесам, що відносяться до земельних і лісових ресурсів,
поширених на території України. Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні теоретичні та практичні знання, обов’язкові для того, щоб вони змогли оцінити можливості (загрози) розвитку процесів, що відбуваються у сфері земле і лісокористування, зрозуміти причини їхнього виникнення, змогти правильно підібрати науково-методичні засади дослідження та вказати заходи щодо зменшення ризиків їхнього використання.

Метою навчальної дисципліни є сформувати у студентів розуміння понять “земельні і лісові ресурси” схарактеризувати за
різними показниками їхню сучасну структуру, з’ясувати сучасний стан використання цих видів природних ресурсів та запропонувати шляхи покращення їхнього використання.
Головні цілі:
– з’ясувати головні глобальні та регіональні проблеми землекористування;
– сформувати поняття про склад та цільове призначення земель та головні проблеми землекористування в Україні;
– схарактеризувати головні положення лісівництва як науки та особливості лісу як природної системи;
– розглянути за головними показниками структуру лісового фонду та роль лісів у підтриманні екологічної рівноваги;
– визначити сучасний стан використання лісових ресурсів та запропонувати шляхи їх оптимізації

Після завершення цього курсу студент буде :
знати:
– головні глобальні та регіональні проблеми землекористування;
– склад та цільове призначення земель та головні проблеми землекористування в Україні;
– головні положення лісівництва як науки та особливості лісу як природної системи;
– структуру лісового фонду та роль лісів у підтриманні екологічної рівноваги;
– сучасний стан використання лісових ресурсів та запропонувати шляхи їх оптимізації.

вміти:
– характеризувати головні глобальні та регіональні проблеми землекористування;
– визначати склад та цільове призначення земель та окреслювати головні проблеми землекористування в Україні;
– використовувати головні положення лісівництва як науки та особливості лісу як природної системи;
– характеризувати структуру лісового фонду та роль лісів у підтриманні екологічної рівноваги;
– з’ясовувати стан використання лісових ресурсів та запропонувати шляхи їх оптимізації.

Рекомендована література

Основна література:

 • Генсірук С.А. Нижник М.С. Географія лісових ресурсів України: охорона, використання, відтворення. Львів: Світ, 1995. 123 с.
 • Земельний кодекс України від 25 жовтня 2008 р. №2768-ІІІ
 •  Кіптач Ф.Я. Землі України. Категорії, право власності, стан використання й охорона. Львів: ВЦ ЛНУ, 2010. 240с.
 •  Лісовий кодекс України № 3853-XII від 21.01.94.
 •  Паньків З.П. Земельні ресурси: навч. посіб. Л.: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. 272 с.
 • Паньків З.П. Еволюція землекористування в Україні : моногр. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 188 с.
 •  Паньків З.П. Землекористування в Карпатському регіоні України: теорія, історія та сучасний стан : моногр. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 340 с.
 • Порадник карпатського лісівника / за ред. М. В. Чернявського. Івано-Франківськ : Фоліант, 2008. 368 с.
 • Свириденко В.Є., Бабіч О.Г., Киричок Л.С. Лісівництво: підруч. К.: Арістей, 2005. 544 с.
 • Соловій І.П., Іванишин О.Т., Лавний В.В. Землекористування. Львів: Афіша, 2005. 400 с.

Допоміжна:

 • Генсірук С.А. Регіональне природокористування. Львів: Світ, 1992. 336 с.
 •  Горлачук В.В. Еколого-економічні проблеми раціонального землекористування. Львів, 1996. 212 с.
 •  Горлачук В.В., Песчанська І.М., Скороходов В.А. Земельний менеджмент: навч. посіб. К.: Вид-во “Професіонал”, 2006. 192 c.
 •  Дейнека А.М. Лісове господарство: еколого-економічні засади розвитку : моногр. К. : Знання, 2009. 350 с.
 •  Кіптач Ф.Я. Депресивні регіони України: екологічна компонента. Львів, 2008. 288 с.
 •  Макгі Грегорі. Лісовий екосистемний менеджмент. Нова парадигма збереження лісового біорізноманіття. Нью-Йорк, Коледж екології і лісового господарства Університету штату Нью-Йорк, 2015.
 •  Мелехов И.С. Лесоведение: учеб. для вузов. М.: Лесн. пром-сть, 1980. 192 с.
 • Новітнє земельне законодавство України / за ред. П.П. Пастушенка. Х.: Одіссей, 2003. 672 с.
 •  Третяк А.М., Дорош О.С. Управління земельними ресурсами : навч. посіб. Вінниця: Нова книга, 2006. 360 с.
 •  Швиденко А.Й., Остапенко Б.Ф. Лісознавство. Чернівці: Зелена Буковина, 2001. 354 с.