Екологічні аспекти використання відновних ресурсів (106 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Теліш П. С.ГрФМ-11с, ГрУМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ГрФМ-11сдоцент Теліш П. С.
ГрУМ-11сдоцент Теліш П. С.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни з’ясування теоретичних основ отримання енергії з поновлювальних джерел, вивчення потенціалу поновлюваних джерел енергії у різних регіонах України, аналіз можливостей практичного використання сонячної, вітрової, геотермальної енергії, гідроенергії малих річок, можливостей використання біомаси і твердих побутових відходів для виробництва електричної та теплової енергії. Моделювання зменшення негативних екологічних наслідків у процесі розвитку поновлюваних джерел енергії.
Головні цілі:
– з’ясувати можливості отримання енергії з відновлювальних джерел;
– сформувати уявлення про види відновлювальної енергетики;
– схарактеризувати сучасний стан розвитку відновлювальної енергетики у різних регіонах світу та спрогнозувати зміни;
– розглянути потенціал розвитку ВДЕ в Україні та охарактеризувати сучасний стан її розвитку;
– зʼясувати законодавчі можливості та економічну ефективність створення обʼєктів ВДЕ у приватному секторі.

Після завершення цього курсу студент
знатиме:

 •  явища перетворення енергії у геосистемах;
 • роль енергії у геосферних процесах, властивості геосферної енергії;
 • географічні та практичні аспекти освоєння і раціонального використання поновлюваних енергетичних ресурсів окремих територій у взаємозв’язку з природоресурсним потенціалом;
 • методи одержання екологічно чистої енергії, які не викликають забруднення природного середовища;
 • світовий досвід використання відновних енергоресурсів вітчизняне законодавства щодо використання поновлюваних джерел енергії.

вмітиме:

 • оцінювати потенціал поновлюваних джерел енергії: сонячної радіації, енергії малої річки, вітрової енергії, геотермальної енергії.
 • характеризувати головні глобальні та регіональні проблеми функціонування відновлювальної енергетики;
 • визначати показники сучасного стану розвитку відновлювальної енергетики у світі;
 • характеризувати стан розвитку відновлювальної енергетики в Україні;
 • з’ясовувати вплив відновлювальної енергетики на заходи зі збереження клімату та покращення сучасної екологічної ситуації.

Рекомендована література

Основна література:

 • Дикий М.О. Поновлювані джерела енергії.– К : Вища шк., 1993.– 416 с.
 • Ковальов І.О. Ратушний О.В. Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії України: навч. посіб. Суми: СДУ, 2016. 201 с.
 • Сиротюк М.І. Поновлювані джерела енергії: навч. посібник. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 248 с.
 • Закон України „Про альтернативні джерела енергії” (20.02.2003 № 555–IV). – Офіц. Вісник України, 2003, № 12.– С. 73–78 (№ 522).
 • Енергетична стратегія України на період до 2030 року. Електронний ресурс]. Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc.
 • Твайделл Дж., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии: Пер. с англ. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 392 с.
 • Черванев И.Г., Боков В.А. Введение в инвайронментальную энергетику. Энергетика для устойчивого развития. Учеб. пособие. – Харьков: Штрих, 2004.– 128 с.
 • Кудря С.О. Стан та перспективи розвитку відновлюваної  енергетики в Україні. Київ: Інститут відновлюваної енергетики НАН України. 50 с.

Допоміжна:

 • Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Голубовська-Онісімова Г.М., Конеченков А.Є. Огляд відновлюваних джерел енергії в сільському та лісовому господарстві України: Ін-т економ. досл. та політ. консульт., 2007. 58 с.
 • Денисюк C.П., Віхарєв Ю.О., Радиш І.П. та ін. Енергоефективність та напрями самоенергозабезпечення регіонів на прикладі Закарпаття. / За ред. М.П. Ковалка – К.: Українські енциклопедичні знання, 2000. – 118 с.
 • Коробко Б. Енергетика та сталий розвиток. Інформ. пос. для українських ЗМІ. К. 2007. 44 с.
 • Криволапов А.Н., Классен И., Островський Э.П. и др. Эффективное энергоиспользование и альтернативная енергетика / Под ред. акад. НАН Украины А. К.Шидловского. К.: Українські енциклопедичні знання, 2000. 302 с.
 • Одум Г.,Одум Э. Энергетический базис человека и природы. М.: Прогресс, 1978. 380 с.
 • Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников энергии в России / П.П. Безруких, Ю.Д. Арбузов, Г.А. Борисов и др. СПб.: Наука, 2002.3 14 с.
 • Стратегія енергозбереження в Україні. Аналітично-довідкові матеріали: моногр. в 2-х т. / За ред. В.А. Жовтянського, М.М. Кулика, Б.С. Стогнія. К.: Академперіодика, 2006 – 510 с.
 • Тетиор А.Н. Экологическая инфраструктура и среда жизни. М. РЭФИА, 2002. 422 с.
 • Энергетика после Рио-де-Жанейро: Перспективы и задачи. Резюме Программы развития ООН / Э. К. Н. Реддл, Р. Х.Уильямс, Т. Б. Джохенссон.–1997. – 35 с.
 • Energy for the Future: Renewable Sources of Energy / White Paper for a Community Strategy and Action Plan : Bruxelles, 1997.– 53 p.
 • Energy for Tomorrow`s World – Acting Now / WEC STATEMENT 2000 World Energy Council, 2000.– P. 175.