Сенчина Богдана Володимирівна

Посада: доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Bohdanna.Senchyna@lnu.edu.ua

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • біорізноманіття: сучасний стан та проблеми його охорони, в т.ч. і на урбанізованих територіях; еколого-географічні закономірності поширення фіторізноманіття, зокрема популяцій рідкісних та зникаючих видів, їхнє збереження на природоохоронних територіях; польові дослідження залежності флористичної різноманітності від чинників середовища;
 • природно-заповідна справа: сучасний стан та механізми функціонування природоохоронних територій у різних країнах світу; планування територій та об’єктів ПЗФ, формування екологічної мережі на заході України, в т.ч. транскордонних екологічних коридорів, зокрема на польсько-українському пограниччі;
  екологічний туризм, краєзнавство;
 • екологічний аудит: проблеми та перспективи його запровадження в Україні.

Курси

Публікації

Монографії і посібники

Статті і матеріали конференцій

 • Блажко Н. Б., Сенчина Б. В., Теліш П. С. Вивчення та ідентифікація флори околиць Шацького біолого-географічного стаціонару: навч.-метод. посіб. для студентів / Н. Б. Блажко, Б. В. Сенчина, П. С. Теліш. – Львів: Малий видавничий центр географічного факультету, Лабораторія тематичного картографування, 2019. – 95 с.
 • Рослинний покрив / Наталія Калінович, Богдана Сенчина, Лідія Тасєнкевич // Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М.М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 230-258.
 • Історія розвитку заповідної справи та природничих досліджень / Микола Назарук, Богдана Сенчина, Степан Стойко // Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М.М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 425-441.
 • Екологічна мережа / Віталій Брусак, Діана Кричевська, Богдана Сенчина // Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М.М. Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С. 442-456.
 • Об’єкти та території природно-заповідного фонду міста Львова – невід’ємні елементи соціоекосистеми / М. М. Назарук, Б. В. Сенчина, Ю. І. Жук // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Київ, 25-26 травня 2017 р.) «Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища». – Київ, 2017. – С. 101-104.
 • Пралісові екосистеми Чорногори (у межах Карпатського НПП): сучасний стан, шляхи використання і збереження / Г. В. Максимюк, І. М. Притула, Б. В. Сенчина // Проблеми гірського ландшафтознавства. Збірник наук. праць. 2016. Випуск 3.
 • Флора природного національного парку «Гуцульщина» (Українські Карпати): стан, загрози і охорона / І. Данилик, Л. Держипільський, Б. Сенчина, М. Томич // Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof/ Władysława Szafera. – 26. – 2016.
 • Брусак В. П. Цінні природні комплекси та об’єкти верхів’я Пруту в межах Чорногори: перспективи екотуристичного використання / В. П. Брусак, Б. В. Сенчина, Д. А. Кричевська // Карпатський край: наукові студії з історії, культури, туризму. – 2012. – № 2. – С. 77–86.
 • Николин В. Болотні екосистеми високогір’я Чорногори: сучасний стан та охорона / В. Николин, Б. Сенчина // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Матеріали ХІІІ-ої студентської наукової конференції (Львів, 19 квітня 2012 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 204–211.
 • Притула І. М. Еколого-географічні особливості болотних екосистем високогір’я Чорногори (Українські Карпати) / В. Б. Николин, І. М. Притула, Б. В. Сенчина // Матеріали одинадцятої наукової конференції молодих учених “Наукові основи збереження біотичної різноманітності” (Львів, 24–25 травня 2012 року). – Львів, 2012. – С.88–90.
 • Wojciechowski K., Abramcuk A., Senczyna B., Brusak W. System obsczarow chronionych doliny Gornego i srodkowego Bugu oraz mozliwosci jego rozbudowy // Zlewnie rzek Bugu i Narwi. Zasoby wodne i przyrodnicze. Monografia. – Warszawa, 2007. – S. 385–393.
 • Круглов І., Мельник А., Муха Б., Сенчина Б. Геоекологічна база даних басейну верхнього Дністра // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – Вип. 46, Т. 1. – С. 69–75.
 • Сенчина Б.В. Сучасний стан та проблема збереження аркто-альпіських видів рослин в Українських Карпатах // Екологічний збірник 3: Екологічні проблеми Карпатського регіону. Праці НТШ. – Т. ХІ – Львів, 2003. – С. 266–274.
 • Навчальні посібники:
  Сенчина Б.В. Рослинний покрив // Чорногірський географічний стаціонар. Навчальний посібник. ( у співавт.) – Львів: Вид. центр ЛНУ ім.І.Франка, 2003. – С. 54–68.

Біографія

Народилася 7.10.1953 р. у с.Зимна Вода Пустомитівського р-ну Львівської області. Закінчила заочне відділення географічного факультету Львівського Університету (1979). Кандидат географічних наук з 2001 року (Еколого географічні закономірності поширення популяцій аркто-альпійських видів рослин в Українських Карпатах), доцент (2005). У 1979–1992 працювала в Ботанічному Саду Львівського Університету на посадах інженера, старшого інженера, молодшого наукового співпрацівника, наукового співпрацівника. З 1992 р. – асистент кафедри РВПРіОП. У 2002 році переведена на посаду доцента. Наукові стажування проходила у 1997 р. на базі Гідрометеорологічного інституту в Одесі (за українсько-американською програмою „Екологічний менеджмент для майбутнього. Навчання викладачів”) та у 2006 р. – в Ягелонському університеті (Краків, Польща).
Додаткові звання, членство в наукових товариствах, редколегіях наукових журналів: Член Українського Ботанічного та Українського Географічного товариств, Екологічної та Географічної комісій Наукового товариства імені Шевченка. Автор та співавтор близько 50 наукових та навчально-методичних праць.

Методичні матеріали

 • Біогеографія: навч.-метод. посібник / Семен Кукурудза, Наталія Блажко, Богданна Сенчина. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 2018. – 91 с.
 • Основи екології: навч.-метод. посібник (для студентів першого курсу географічного факультету) / М .Назарук, Б. Сенчина, І. Койнова, І. Рожко, Н. Блажко, П. Теліш, Ю. Жук. – Львів: Малий видавничий центр географічного факультету; Лабораторія тематичного картографування, 2018. – 98 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!