Природно-заповідна справа (106Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
41.5Немає
4Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Сенчина Б. В.ГрФ-21с
4доцент Брусак В. П.ГрФ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ГрФ-21сдоцент Сенчина Б. В.
4ГрФ-21сдоцент Брусак В. П.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни: теоретична і методична підготовка студентів у галузі природно-заповідної справи, які зможуть при необхідності працювати в установах природнозаповідного фонду України – природних і біосферних заповідниках та національних природних парках, застосування ними знань для проведення наукових досліджень, організації ведення екологічно збалансованого господарювання і користування природними ресурсами у межах територій, що увійдуть у склад екологічної мережі України та ефективного екологічного контролю за станом природно-заповідних об’єктів.
Завдання:
– ознайомитись з теоретичними основами природно-заповідної справи та міждисциплінарним об’єктом, предметом і завданнями її вивчення, місцем в структурі охорони природи (созології);
– вивчити основні етапи розвитку природно-заповідної справи в Україні, мотиви створення і функції природоохоронних територій;
– вивчити структуру природно-заповідного фонду України, його динаміку у ХХ-ХХІ століттях, особливості природно-географічного й адміністративно-територіального розподілу у межах держави;
– ознайомитись з особливостями природи, головними об’єктами охорони та проблемами і перспективами функціонування природних і біосферних заповідників, національних природних парків України;
– отримати знання про статус і завдання, структуру території та вимоги охоронного режиму територій і об’єктів природно-заповідного фонду України та організаційно-правовими
засадами їх функціонування;
– засвоїти історію розвитку наукових досліджень у заповідниках України, зміст і методи наукових досліджень за “Програмою Літопису природи для заповідників і національних
природних парків”, структуру і напрями географічних досліджень на природно-заповідних територіях;
– здобути знання про біологічні і географічні аспекти оптимізації територій заповідних об’єктів та їх мережі, структуру і складові елементи екологічної мережі України та організаційно-правові й наукові підстави її формування;
– ознайомитись з основними напрямками міжнародної співпраці у галузі заповідної справи, головними міжнародними природоохоронними конвенціями і угодами, класифікацією природоохоронних територій МСОП, географією і особливостями формування міждержавних транскордонних природоохоронних територій України.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
знати:
– головні теоретичні основи природно-заповідної справи та її місце у геосозології;
– основні етапи розвитку природно-заповідної справи в Україні, мотиви створення природно-заповідних територій та їх функції;
– структуру, динаміку, природно-географічні й адміністративно-територіальні
закономірності розподілу природно-заповідного фонду України;
– основи законодавства про природно-заповідний фонд та державного управління у галузі природно-заповідної справи України;
– програму наукових досліджень за “Програмою Літопису природи для заповідників і національних природних парків”;
– структуру і напрями географічних досліджень на природно-заповідних територіях;
– вимоги та послідовність створення природно-заповідних територій та екологічної мережі України;
– географічні і біологічні засади організації та ландшафтно-геоморфологічні підходи і методи проектування природно-заповідних територій і об’єктів,
– природоохоронні категорії МСОП та основні напрями міжнародної співпраці у галузі природно-заповідної справи.
вміти:
– здобувати інформацію про сучасний стан природно-заповідної справи та особливості природи, проблеми і перспективи функціонування природних і біосферних заповідників, національних природних парків України;
– аналізувати нормативно-правові документи щодо особливостей статусу і завдань, структури території та вимог охоронного режиму територій і об’єктів природно-заповідного фонду України;
– встановлювати взаємозв’язок географічних закономірностей розподілу природнозаповідного фонду України з природно- та економіко-географічними особливостями території держави;
– аналізувати міжнародні нормативно-правові документи у галузі природно-заповідної справи.

Рекомендована література

Базова:

Допоміжна:

 • Аналитический обзор зарубежного опыта управления национальными парками. – М.: Петит, 1994. – 59 с.
 • Андриенко Т.Л. Социально-экологическая значимость природно-заповедных территорий Украины / Т.Л. Андриенко, Е.И. Плюта, Г.Н. Прядко. – К.: Наук. думка, 1991. – 154 с.
 • Борейко В.Е. История заповідного дела в Украине / В.Е. Борейко. – К.: Киевский эколого-культурный центр, 1995. – 184 с.
 • Борейко В.Е. История охраны природы Украины (Х век – 1980 г.) / В.Е. Борейко. – В 2-х т., Киев: Киевский эколого-культурный центр, 1997. – Т.1 – 304 с., Т.2 – 192 с.
 • Борисов В.А. Охраняемые природные территории мира. Национальные парки, заповедники, резерваты / В.А. Борисов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 310 с.
 • Брусак В. Географічні дослідження природно-заповідних територій: методологія і структура. / Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2006. Випуск 33. – С.31-42.
 • Брусак В. Географічні дослідження природно-заповідних територій: структура, сучасний стан і перспективи реалізації / В. Брусак – Фізична географія і геоморфологія – 2017. – Вип.2 (86)  – С. 25-35.
 • Геосистемный мониторинг в биосферных заповедниках / Сб. тр. АН СССР, Ин-т географии. – М., 1984. – 191 с.
 • Геоэкологические подходы к проектиро­ванию природно-технических геосистем. – М.: Изд-во Ин-та Геогр. АН СССР, 1985. – 235 с.
 • Експрес-оцінка стану територій природно-заповідного фонду України та визначення пріоритетів щодо управління ними / Б. Г. Проць, І. Б. Іваненко, Т. С. Ямелинець, Е. Станчу – Львів: Гриф Фонд, 2010. – 92 с.
 • Закон України “Про природно-заповiдний фонд України” від 16.06.1992 № 2456-ХІІ, остання редакція від 23.10.2010 на підставі 2856, чинннй / Вiдомостi Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – С. 1130–1156.
 • Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 47. –С. 405-434.
 • Збірник методичних матеріалів з питань рекреаційно-туристичної діяльності на територіях природно-заповідного фонду. – К., 2011 – 272 c.
 • Зелёная книга Украинской ССР: редкие исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества / Под общ. ред. Шеляг-Сосонко Ю.Р. – К.: Наукова думка, 1987. – 216 с.
 • Зелена книга України / під заг. ред. чл.-кор. НАН України Я. П. Дідуха – К. : Альтерпрес, 2009. – 448 с.
 • Комплексный глобальный мониторинг загрязнения окружающей природной среды: В 3 т. / Тр. междунар. симпоз. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980. – Т.1. – 376 с.
 • Львівська область: природні умови та ресурси. Монографія. За заг. ред. д.г.н., проф. М. М. Назарук. Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – 592 с.
 • Мельник А.В. Ландшафтний монiторинг / А.В. Мельник, Г.П. Мiллер. – К.: ВІПОЛ, 1993. – 152 с.
 • Міжнародні природно-заповідні території України / Під заг. ред. Т.Л. Андрієнко – Міжвідомча комплексна лабораторія наукових основ заповідної справи НАН України та Мінекобезпеки України. – Київ, 1998. – 132 с.
 • Реймерс Н.Ф. Особо охраняемые природные територии / Н.Ф. Реймерс, Ф.Р. Штильмарк. – М.: Мысль, 1978. – 295 с.
 • Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс.- М.: Мысль, 1990. – 637 с.
 • Стойко С. Заповідні екосистеми Карпат / С.Стойко, Е.Гадач, Т.Шимон, С.Михалик / Під ред. С.М.Стойка. – Львів: Світ, 1991. – 248 с.
 • Филонов К.П. Летопись природы в заповедниках СССР / К.П. Филонов, Ю.Д. Нухимовская. – М.: Наука, 1985. – 143 с.
 • Червона книга України. Тваринний світ. – К.: Либідь, 1994. – 540 с.
 • Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова – К. : Глобалконсалтинг, 2009. – 600с.
 • Червона книга України. Рослинний світ. – К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1996. – 606 с.
 • Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха – К. : Глобалконсалтинг, 2009.– 900 с.

 Інформаційні ресурси:

 • http://www.rada.gov.ua/laws/– сторінка законодавства України.
 • http://www.menr.gov.ua/ – сторінка Міністерства екології і природних ресурсів України.
 • http://unesco.org.ua/ – сторінка Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.
 • http://www.ecnc.nl/doc/lynx/– сторінка Всеєвропейської екологічної мережі на сайті Всеєвропейської стратегії збереження біологічного і ландшафтного різноманіття.
 • http://www.panda/org/– сторінка Міжнародного фонду охорони природи (WWF International)
 • http://ramsar.org/– сторінка Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міднародне значення головним чином як середовище існування водоплавних птахів (Рамсар, 1971).
 • Наукове опрацювання заходів щодо створення Карпатської екомережі [Електронний ресурс]: (заключний звіт про науково-дослідну роботу) / А. Г. Безусько, С. Ю. Попович, С. Р. Матвеєв, В. С. Мазурок, В. П. Брусак, Л. М. Фельбаба-Клушина, М. М. Приходько, Ю. Г. Масікевич, Л .Г. Безусько, Ю. В. Гречишкіна; Національний університет “Києво-Моги­лянська академія”. К., 2007. – 304 с. – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua/cgi-bin/.
 • https://www.protectedplanet.net/ – Світова база даних про заповідні території (WDPA)
 • https://www.unep-wcmc.org/ – сторінка Всесвітнього центру моніторингу охорони навколишнього середовища ООН (UNEP-WCMC
 • https://www.iucn.org/commissions/world-commission-protected-areas – сторінка Всесвітньої комісії з охоронюваних територій (WCPA)

Матеріали