Біогеографія (Науки про Землю)

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Кукурудза С. І.ГРН-21, ГрФ-21, ГрФ-22, ГрФ-23

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГРН-21доцент Сенчина Б. В.
ГрФ-21доцент Сенчина Б. В.
ГрФ-22доцент Блажко Н. Б.
ГрФ-23доцент Блажко Н. Б.

Опис курсу

Мета:вивчення термінів, понять і закономірностей формування й поширення угрупувань живих організмів (біоценозів) на Суходолі і в Океані.

Завдання: вивчення видового складу, рясності, взаємозв’язкам, ареалам, чинникам розселення, ознайомлення з проблемами походження життя,  особливостями його розвитку на різних етапах фанерозою, мегасистемі органічного світу. Вивчення біотичних царств їхнього флористико-фауністичного складу  та енергетичних особливостей. Аналіз антропогенної трансформації ландшафтного й біотичного різноманіття та збереження рідкісних і зникаючих видів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичний матеріал, що стосується закономірностей розселення живих організмів залежно від природних умов середовища та формування і стадій розвитку біоценозів, вивчити біогеографічну термінологію

вміти: проводити польові біогеографічні дослідження, визначати види рослин, картографувати біоценози.

Рекомендована література

Базова

 1. Кукурудза С.І. Біогеографія. Підручник. – Львів: ВЦ ЛНУ ім.. І. Франка, 2006. –460 с.

Допоміжна

 1. Биогеография: Учеб. Для вузов / Г. М. Абдурахманов, Д. А. Криволуцкий, Е. Г. М’яло, Г. Н. Огуреева. – М.: Академия, 2003. – 480 с.
 2. Воронов А. Г. Биогеография с основами экологии. М.: Изд-во МГУ, 1987. – 287 с.
 3. Воронов А. Г., Дроздов Н. Н., Мяло Е. Г. Биогеография мира. М.: Высшая школа, 1985. – 272 с.
 4. Леме Ж. Основы биогеографии. Пер. с франц. М.: Прогресс, 1976. – 309 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. http://igu.iatp.org.ua/frame-ukr.htm – Український географічний журнал.
 2. www.botany.kiev.ua/Jour_ubj.htm – Український ботанічний журнал.

www.lnu.edu.ua/faculty/geography/Publik/Period/visn/visn.html – Вісник Львівського університету. Серія географічна.

 1. www.library.lnu.edu.ua – наукова бібліотека ЛНУ ім. І. Франка.
 2. www.nbuv.gov.ua – наукова бібліотека імені В. Вернадського.
 3. www.nas.gov.ua – наукова бібліотека імені В. Стефаника.
 4. www.izdatgeo.ru – Сайт видавництва «ГЕО» м. Москва.

 

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму