Біогеографія і геоботаніка (106 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
38.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Блажко Н. Б.ГрФ-21с, ГрФУ-21с, ГРФЕ-21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432ГрФ-21сдоцент Блажко Н. Б., доцент Сенчина Б. В.
ГрФУ-21сдоцент Блажко Н. Б.
ГРФЕ-21сдоцент Сенчина Б. В.

Опис курсу

Дисципліна «Біогеографія» є нормативною дисципліною з спеціальності 106 “Географія” для освітньої програми “Географія”
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти , яка викладається в 4 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Мета: вивчення термінів, понять і закономірностей формування й поширення угрупувань живих організмів (біоценозів) на Суходолі і в Океані.

Завдання: вивчення видового складу, рясності, взаємозв’язкам, ареалам, чинникам розселення, ознайомлення з проблемами походження життя,  особливостями його розвитку на різних етапах фанерозою, мегасистемі органічного світу. Вивчення біотичних царств їхнього флористико-фауністичного складу  та енергетичних особливостей. Аналіз антропогенної трансформації ландшафтного й біотичного різноманіття та збереження рідкісних і зникаючих видів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичний матеріал, що стосується закономірностей розселення живих організмів залежно від природних умов середовища та формування і стадій розвитку біоценозів, вивчити біогеографічну термінологію

вміти: проводити польові біогеографічні дослідження, визначати види рослин, картографувати біоценози.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

  • С. Кукурудза Біогеографія. Лабораторний практикум. Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 118с.
  • С. Кукурудза, Н.Блажко, Б.Сенчина. Біогеографія. Навч.-метод. посібник, Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 90 с.
  • Б. Сенчина. Біогеографія. Навч.-метод. посібник. Елетронний варіант.
  • Для підготовки тем модулів рекомендовано підручник С.І. Кукурудза Біогеографія, 2006.– 460 с.

Базова:

  • Кукурудза С.І. Біогеографія. Підручник. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2006. –460 с.

Допоміжна:

  • Биогеография: Учеб. Для вузов / Г. М. Абдурахманов, Д. А. Криволуцкий, Е. Г. М’яло, Г. Н. Огуреева. – М.: Академия, 2003. – 480 с.
  • Воронов А. Г. Биогеография с основами экологии. М.: Изд-во МГУ, 1987. – 287 с.
  • Воронов А. Г., Дроздов Н. Н., Мяло Е. Г. Биогеография мира. М.: Высшая школа, 1985. – 272 с.
  • Леме Ж. Основы биогеографии. Пер. с франц. М.: Прогресс, 1976. – 309 с.

 Інформаційні ресурси: