Урбоекологія

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Сенчина Б. В.Грфм-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Грфм-51доцент Сенчина Б. В.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів знань про особливості, закономірності та тенденції сучасного міського середовища як екосистем, вплив останніх на навколишній світ, вміти правильно оцінювати ступінь цього впливу та використовувати отримані знання на практиці для збереження природних умов.

Завдання даного спецкурсу – розкрити теоретико-методологічні основи урбоекології, предмет, мету і завдання курсу на сучасному етапі;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:основні поняття в урбоекології, поняття про природний ландшафт та його призначення у формуванні міського середовища; поняття “якості середовища”;

– основні екологічні проблеми міського середовища та чинники його формування;

– функціональне зонування територій міста та моделі просторової міської структури, типи екологічно обґрунтованих просторів;

– урбоекологічне планування та проектування, комплексна зелена зона – екологічний каркас міста;

– здоров’я урбоекосистеми та екологічні проблеми міст України

вміти:визначати динаміку змін основних компонентів міського ландшафту, аналізувати їх причини; оцінювати якість міського середовища;

класифікувати біогеценотичний покрив міст та міські ґрунти, визначати окультуреність біогеоценозів та особливості ерозійних процесів у місті;

– аналізувати розміщення та розвиток техносфери міста, для запобігання негативних наслідків, виділяти типи та визначати інтенсивність антропогенного навантаження у різних частинах міста;,

– пояснювати механізм концентрації та розсіювання хімічних елементів;

– розробляти заходи покращення екологічної та медико-екологічної  ситуації території за допомогою екологічного елементу планування міст.

Рекомендована література

Базова

 1. Кучерявий В.П. Урбоекологія. – Львів: Світ, 1999. – 360 с.
 2. Экология города / под ред. Ф.В. Стольберга. – К.: Либра, 2000. – 464 с.
 3. Владимиров В.В., Микулина Е.М., Яргина З.Н. Город и ландшафт. – М.: Мысль, 1986. – 236 с.
 4. Глазычев В.Д. Социально-экономическая интерпритация городской среды. – М., 1984. – 180 с.
 5. Голубец М.А. Актуальные вопросы экологии. – К., 1982. – 155 с.
 6. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. – Львів, 1997. – 256 с.
 7. Григорян А.Г. Ландшафт современного города. – М.: Стройиздат, 1986. – 136 с.
 8. Клауснитцер Б. Экология городской фауны. – М.: Мир, 1990. – 246 с.
 9. Кучерявый В.А. Урбоэкологические основы фитомелиорации. Ч. I. Урбоэкология. – М.: НТ «Информация», 1991. – 357 с.
 10. Лаптєв О.О. Екологічна оптимізація біогеоценотичного покриву в сучасному урболандшафті. – К.: Укр. екол. акад. наук,1998. – 208 с.
 11. Машинский Л.О. Город и природа. – М.: Стройиздат. – 225 с.
 12. Перцик Е.Н. География городов (геоурбанистика). – М.: Высшая школа, 1991. – 319 с.
 13. Урбанізація навколишнього середовища: охорона природи та здоров’я людини. – К.: Національний екологічний центр України, 1996. – 251 с.
 14. Урбоэкология. – М.: Наука, 1990. – 240 с.
 15. Экология урбанизированных территорий. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1987. – 102 с.

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА