Урбоекологія (106 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Сенчина Б. В.ГрФМ-21с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ГрФМ-21сдоцент Сенчина Б. В.

Опис курсу

Мета курсу: сформувати у студентів знання про особливості, закономірності та тенденції сучасного міського середовища як екосистем, вплив останніх на навколишній світ,
вміти правильно оцінювати ступінь цього впливу та використовувати отримані знання на практиці для збереження природних умов.
Основні цілі курсу «Урбоекологія» включають:
1) ознайомлення з теоретико-методологічними основами охорони біорізноманіття, предметом, метою і завданнями курсу на сучасному етапі;
2) визначення місця охорони біорізноманіття в системі природничих наук та її розвиток в Україні;
3) аналіз головних загроз для біорізноманіття та основних напрямків міжнародної співробітництва у сфері його збереження;
4) формування у майбутніх фахівців розуміння необхідності охорони біотичного та ландшафтного різноманіття, вміння й навички застосування правового, економічного, управлінського механізмів збереження.

Рекомендована література

Базова:

 • Василенко І.А. Урбоекологія / І.А. Василенко, О.А. Півоваров, І.М. Трус, А.В. Іванченко – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – 309 с.
 • Довідник з відбудови міст. – Київ: Урбанина, 2023 – 400 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL : https://www.urbanyna.com/dovidnyk-z-vidbudovy-mist?fbclid=IwAR1zK_LBCIlRQeWiFzFTFAEOHWVt-tE5A855QT8rGFnN-y5mr4lEjd_WLiw
 • Зелено-блакитна інфраструктура в містах пострадянського простору: вивчення спадщини та підключення до досвіду країн V4 : колективна монографія / За ред. Н. В. Максименко, А. Д. Шкаруба. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 400 с.
 • Запорожець О. Елементи сучасної урбоекології: Навчальний електронний посібник / О. Запорожець, Я. Мовчан, В. Гавриленко, Р. Гаврилюк, А. Гай, Д. Гулевець [та ін.] – К., НАУ, 2015. – 265 с. Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/458158/mod_resource/content/1/urboecology%2B.pdf
 • Каталог природоорієнтованих рішень / авт. кол.: М. Рябика, О. Гусакова, А. Зозуля, А. Бушовська та ін. – Львів: УКМ, 2021. – 116 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : https://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2021/12/katalog-pryrodoorient-rishen1.pdf
 • Климчик О.М. Екологія міських систем : навч. посіб. Частина 1. / О.М. Климчик, А.П. Багмет, Є.М. Данкевич, С.І. Матковська, за ред. О.М. Климчик. – Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2016. – 460 с.
 • Станкевич С.В. Урбоекологія: термінол. словник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія» / С.В. Станкевич, Л.В. Головань. – Харків: ХНАУ, 2022. – 133 с.
 • Урбоекологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.П. Кучерявий – Львів, Видавництво «Новий Світ-2000», 2021. – 460 с.

Додаткова:

 • Адаптація до зміни клімату : зелені зони міст на варті прохолоди / авт. кол.: Т. Казанцев, О. Халаїм, О. Василюк, В. Філіпович, Г. Крилова; упор. О. Халаїм. – Київ : Вид. ГО УЕК “Зелена хвиля”, 2016. – 40 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : https://necu.org.ua/adaptatsiya-do-zminy-klimatu-zeleni-zony/
 • Богачов С. В. Шляхи зміцнення екологічної безпеки міста / С.В. Богачов //  Ефективна економіка. – 2019. № 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7101 (дата звернення: 31.08.2023). DOI: 32702/2307-2105-2019.6.13
 • Вісім ідей для зелених міст України / авт. кол.: С. Романко, Н. Андрусевич. – Київ: 350.org, 2020. – 56 с.
 • Доступ громадськості до генеральних планів міських населених пунктів України: моніторинговий звіт / Східноукраїнський центр громадських ініціатив. В.В. Щербаченко, О.В. Матвійчук, Ю.В. Ращупкіна, В.О. Сабінін, Б.В. Бондаренко; заг. ред. В.В. Щербаченко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Луганськ: Янтар, 2011. – 236 с.,
 • Жирак Р.М. Феномен життєстійкості як складова розвитку урбоекосистеми / Р.М. Жирак // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 64. 2022. – С. 179-193. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.179-193.
 • Звіт департаменту містобудування за 2015 рік. – Львів, 2016. – 72 с.
 • Звіт департаменту містобудування за 2016 рік. – Львів, 2017. – 74 с.
 • Зелені зони на варті прохолоди: інвентаризація зелених насаджень як важлива передумова стійкості міста до екстремальної спеки в Україні
 • Аналітичний огляд / Авт. кол. : О.О. Халаїм, О.Г. Забарна. – Київ, 2021. – 46 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : https://ecoclubua.tk/wp-content/uploads/Zeleni-zony-na-varti-proholody-2021.pdf
 • Клименко М.О, Оцінка стану території міста за показниками сталого розвитку: монографія / М.О. Клименко, А.М. Прищепа, О.А. Брежицька. – Рівне: НУВГП, 2018. – 221 с.
 • Комплексна стратегія озеленення міста Львова. – 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : https://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/7A367B964B85C64AC22582C500314E4D?OpenDocument
 • Кононенко О. Екологоорієнтований розвиток міст: теоретичні підходи та досвід формування / О. Кононенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Географія. – 2014. – Вип. 1. – С. 22–25.
 • Мелень-Забрамна О. Участь громадськості в прийнятті рішень та документів довкіллєвого характеру: посібник / О. Мелень-Забрамна [за заг. ред. О. Кравченко]. Львів : «Компанія “Манускрипт”», 2021. 40 с.
 • Очеретний, В. П. Сучасна тенденція скорочення площі зелених насаджень в світі / В.П. Очеретний, Т.Е.  Потапова,. Д.М. Кузьміна,  В.М. Сологор // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. ВНТУ, 2017. № 2 [21]. – С.69-76. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25370
 • Переможні стратегії для громад та довкілля України і світу : збірник успішних справ / Упорядники : Всесвітній альянс екологічного права, США, МБО «Екологія–Право–Людина». – 2022 – 58 с.
 • План дій «Зелене місто» для м. Києва. – 2021. – 180 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL :  https://drive.google.com/file/d/1PccEEWG8cG6678X6ljS7TvwphCEI5kmk/view
 • План дій “Зелене місто” та політичний діалог. – Київ: Україна, 2020. – 49с.
 • Посібник «Зелене відновлення українських громад» / авт. кол. : О. Кондратюк, Н. Лушнікова, М. Голюк, О. Лящук. – Рівне, 2023. – 36 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : https://vidnova.info/wp-content/uploads/2023/01/green_recovery-1-ecoclub.pdf
 • Природоорієнтовані рішення для сталих міст. – 2021. – 11 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/ua/36e8d08a120be4a0138ee7b8a0f68d8994be901ff7cd5a8926662f2f4400c265.pdf
 • 5 кращих кейсів з адаптації міст до зміни клімату. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL :  https://vidnova.info/5-krashhyh-kejsiv-z-adaptatsiyi-mist-do-zminy-klimatu.html
 • Савицька О.С. Архітектурно-містобудівні та соціально-економічні передумови формування зеленої інфраструктури / О.С. Савицька, Т.С. Румілець, В.В. Кур’ян // Регіональні проблеми архітектури та містобудування, 2020. – С.31-40.
 • Урбоекологічні фактори як складова розвитку міських поселень / уклад. С.О. Чікальова. – Івано Франківськ : ЗВО « Університет Короля Данила» бібліотека, 2023. – 31 с.

Інтернетджерела:

 • http://www.rada.gov.ua/laws/ – сторінка законодавства України.
 • https://mepr.gov.ua/timeline/Bioriznomanittya.html – сторінка Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України: Біорізноманіття.
 • http://www.ecnc.nl/doc/lynx/ – сторінка Всеєвропейської екологічної мережі на сайті Всеєвропейської стратегії збереження біологічного і ландшафтного різноманіття.
 • https://ecoclubua.com/ – сторінка ГО «Український екологічний клуб «Зелена Хвиля»
 • https://ecoaction.org.ua/ – сторінка ГО Центр екологічних ініціатив “Екодія”
 • https://www.iucnredlist.org/ – сторінка IUCN Red List of Threatened Species
 • http://www.panda/org/ – сторінка Міжнародного фонду охорони природи (WWF International)
 • https://vidnova.info/ – сторінка ГО «Екосенс» із Запоріжжя
 • https://nature.land.kiev.ua/ – сторінка порталу «Природа України»
 • https://necu.org.ua/ – сторінка Національного екологічного центру України
 • https://www.undp.org/uk/ukraine – сторінка Програми розвитку ООН в Україні
 • https://wwf.ua/ – сторінка Всесвітнього фонду природи WWF