Охорона біорізноманіття (106 Б)

Тип: На вибір студента

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Сенчина Б. В.ГрФ-31с, ГрФ-32с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГрФ-31сдоцент Сенчина Б. В.
ГрФ-32с

Опис курсу

Мета даної навчальної дисципліни – розширити біогеографічні знання студентів про ландшафтне та біотичне різноманіття, зокрема про сутність понять, їх роль у біосфері, сучасний стан та загрози; про екологічне та економічне значення рослинного і тваринного світу та критерії їхнього збереження; ознайомити студентів з існуючою у світі та в Україні системою збереження та сталого використання ландшафтного та біотичного різноманіття.

Основні цілі курсу «Охорона біорізноманіття» включають:

 •  ознайомлення з теоретико-методологічними основами охорони
  біорізноманіття, предметом, метою і завданнями курсу на сучасному етапі;
 •  визначення місця охорони біорізноманіття в системі природничих наук та її розвиток в Україні;
 •  аналіз головних загроз для біорізноманіття та основних напрямків міжнародної співробітництва у сфері його збереження;
 •  формування у майбутніх фахівців розуміння необхідності охорони біотичного та ландшафтного різноманіття, вміння й навички застосування правового, економічного, управлінського механізмів збереження.

знати:  

 • понятійно-термінологічний апарат у галузі охорони біорізноманіття;
 • головні загрози біорізноманіттю та рівні їхнього прояву;
 • історичні передумови і формування природоохоронного мислення людства;
 • організаційно-правові засади збереження біорізноманіття в Україні.
 • міжнародне співробітництво у сфері збереження біорізноманіття;
 • концепції розвитку охорони біотичного різноманіття у світі та Україніі.
 • основні напрями міжнародної співпраці з проблем збереження біорізноманіття
 • про важливість розвитку власних лідерських навичок та вміння працювати в колективі та можливість особистого впливу на прийняття рішень;

вміти:

 • застосовувати отримані знання у реальному житті;
 • проводити дослідження територій на предмет виявлення цінних ландшафтних та біотичних об’єктів (у процесі підготовки практичних та самостійних науково-дослідних завдань);
 • проводити дослідження ландшафтного та біотичного різноманіття на конкретних об’єктах (у процесі проведення виробничої практики).
 • здобувати інформацію з різних джерел про сучасний стан території та проблеми функціонування біоти під впливом різних видів природокористування;
 •  встановлювати взаємозв’язок географічних закономірностей розподілу біоти з природними передумовами та соціально-географічними особливостями території;
 • аналізувати українські та міжнародні нормативно-правові документи у галузі охорони біорізноманіття;
 •  формувати й відстоювати власну думку, дотримуючись вимог професійної та наукової етики, проявляти відповідальність, креативне мислення, організаторські навички, виявляти толерантність та гнучкість у командній роботі.

Рекомендована література

Базова:

 • Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи / Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дубина Д.В., Макаренко Л.П. та ін. – Київ: Хімджест, 2003. – 248 с.
 •  Кобеньок Г.В. Збереження біорізноманіття, створення екомережі та інтегроване управління річковими басейнами: Посібник для вчителів і громадських природоохоронних організацій / Г.В. Кобеньок, О.П. Закорко, Г.Б. Марушевський. – Київ: Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2008. – 200 c.
 • Марушевський Г.Б. Збереження біорізноманіття і створення екомережі; Інформаційний довідник / Г.Б. Марушевський, В.П. Мельничук, В.А. Костюшин. – Київ: Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2008. – 168 с.
 • Наближене до природи та багатофункціональне ведення лісового господарства в Карпатському регіоні України та Словаччини : посібник / За ред. Г. Т. Криницького і М. В. Чернявського. – Ужгород : Коло, 2014. –
  280 с.
 •  Фактори загроз біорізноманіттю заповідних територій Українських Карпат, Розточчя та Західного Полісся [текст] : моногр. / [Й. В. Царик, І. М. Горбань, О. С. Решетило]. – [за ред. Й.В. Царика]. – Львів : СПОЛОМ,
  2016. – 120 с.
 •  Яцик А.В. Екологія біорізноманіття. Підручник./ А.В. Яцик, Ю.М. Грищенко, А.Ю. Якимчук, І.А. Пашенюк; за ред. А.В. Яцика. – К.: Генеза, 2013. – 408 с.

Допоміжна:

 

 • Брусак В.П. Цінні природні комплекси і об’єкти верхів’я Прута в межах Чорногори та проблеми їх збереження / В.П. Брусак, А.В. Мельник, Б.В. Сенчина // Матеріали наук.-практ. конф. «Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут» (Ворохта, 15-17 тр. 2009 р.). – ЛьвівВорохта : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 300-321.
 • Василюк О. Проектування і збереження територій мережі Емеральд (Смарагдової мережі). Методичні матеріали / О. Василюк, К. Борисенко, А. Куземко, О. Марущак, П. Тєстов, Є. Гриник, під ред. Куземко А.А., Борисенко К. А. – Київ: «LAT & K», 2019. – 78 с.
 •  Водно-болотні угіддя України. Довідник / Під ред. Марушевського Г.Б., Жарук І.С. — К.: Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2006. – 312 с.
 •  Вплив транспортної інфраструктури на біорізноманіття: практичний посібник для країн Карпатського регіону : практ. посіб. / Главач В., Андель П., Матушова Ї., Достал I., Стрнад M., Башта А-Т., Проць Б., Ямелинець Т., Павелко А., Матус С., Томенчук Д., Іммерова Б., Кадлечік Я., Фінка M., Галікова K., Гузар M., Меєр Х., Мот Р., Сірані A., Томпсон T., Вайперт A., Ган E., Георгіадіс Л. – Дрогобич : Коло, 2019. – 228 c.
 •  Голубець М.А. Біотична різноманітність і наукові підходи до її збереження. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – 33 с.
 •  Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля / Кол.авт.: Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З. – Львів. – 2009. – 203 с.
 •  Зелена книга України / під заг. ред. чл.-кор. НАН України Я. П. Дідуха – К. : Альтерпрес, 2009. – 448 с.
 •  Кагало О. Розробка ключових законодавчих актів щодо охорони біорізноманіття в лісах: адаптація українського законодавства до вимог ЄС / О. Кагало, Л. Проценко, Г. Бондарук, Д. Скрильніков. – 2015. – 265 с.
 •  Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України. Фітогенетичний фонд, мікогенетичний фонд, фітоценотичний фонд / Під наук. ред. д.б.н. С.Ю. Поповича. – Київ: Фітосоціологічний центр, 2002. – 276 с.
 • Каталог типів оселищ Українських Карпат і Закарпатської низовини / Ред. Б. Проць та О. Кагало. – Львів: Меркатор, 2012. – 294 с.
 • Костюшин В.А. Огляд програм моніторингу біорізноманіття в Україні / В.А Костюшин, Т.Л. Андрієнко, В.П. Мельничук. – Київ: Національний екологічний центр України, 2008. –80 с.
 • Максимюк Г. В. Пралісові екосистеми Чорногори (у межах Карпатського НПП): сучасний стан, шляхи використання і збереження / Г.В. Максимюк, І.М. Притула, Б.В. Сенчина // Фізична географія та геоморфологія. – 2017. Вип. 3(87). – С. 81-91.
 • Методичні аспекти впровадження міжнародної програми „Важливі ботанічні території” в Україні / під заг. ред. Т.Л. Андрієнко та В.А. Онищенка. – Київ: Арістей, 2008. – 43 с.
 • Мовчан Я.І. Стратегія збереження біорізноманіття в Україні: обґрунтування структури та алгоритм впровадження / Мовчан Я. І. // Наук. зап. НаУКМа (спец. вип.). — 2003. — Т. 22, ч. ІІ. — С. 395–399.
 • Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. – К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. – 442 с.
 • Національний природний парк «Гуцульщина»: монографія // За ред. В.В. Пророчука, Ю.П. Стефурака, В.П. Брусака, Л.М. Держипільського. – Львів – Косів: НВП «Карти і атласи», 2013. – 408 с.
 • Особливо цінні для збереження ліси: визначення та господарювання. (Практичний посібник для України): Друга редакція. – HCVF Toolkit Part 1: Introduction to HCVF 1, 2008. – 146 с.
 • Праліси Закарпаття. Інвентаризація та менеджмент / Ф.Д. Гамор, Я.О. Довганич, В.Ф. Покиньчереда та ін. – Рахів, 2008 – 86 с.
 • Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття / Малишева Н.Р., Олещенко В.І., Кузнєцова С.В., Красіліч Н.Д., Карамушка В.І. – Київ: Хімджест, 2003. – 176 с.
 • Раритетний фітогенофонд Західних регіонів України (Созологічна оцінка й наукові засади охорони / С.М. Стойко, П.Т. Ященко, О.О. Кагало, Л.І. Мілкіна, Л.О. Тасєнкевич, М.М. Загульський. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – 232 с.
 • Стан відображення в програмних документах України та статус реалізації положень Конвенції ООН про охорону біологічного різноманіття. Аналітичний звіт. – 2017. – 88 с.
 • Стойко С. Сторіччя створення пралісових резерватів в Українських Карпатах. Програма МАБ ЮНЕСКО / С. Стойко, В. Копач. – Львів, 2012. – 63 с.
 • Червона книга України. Рослинний світ. – Київ: Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана, 1996. – 608 с.
 • Червона книга України. Тваринний світ / За ред. М.М.Щербака. – Київ: УЕ, 1994. – 464 с.
 •  Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.
 •  Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха – К.: Глобалконсалтинг, 2009.– 900 с.
 •  Червона книга Українських Карпат. Тваринний світ / заг. редакція – О.Ю Мателешко, Л.А. Потіш. – Ужгород : Карпати, 2011. – 336 с.
 • Шостий національний звіт про виконання Україною Конвенції ООН про охорону біологічного різноманіття – Київ, 2018. – 122 с.

 Інформаційні ресурси: