Охорона біорізноманіття

Тип: Нормативний

Кафедра: раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
712ГРН-43

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712ГРН-43

Опис курсу

Мета даної навчальної дисципліни – розширити біогеографічні знання студентів про ландшафтне та біотичне різноманіття, зокрема про сутність понять, їх роль у біосфері, сучасний стан та загрози; про екологічне та економічне значення рослинного і тваринного світу та критерії їхнього збереження; ознайомити студентів з існуючою у світі та в Україні системою збереження та сталого використання ландшафтного та біотичного різноманіття.

Завдання даного спецкурсу – розкрити теоретико-методологічні основи охорони ландшафтного та біотичного різноманіття, предмет, мету і завдання курсу на сучасному етапі;

показати місце охорони ландшафтного та біотичного різноманіття в системі наук про землю та її розвиток в Україні;

сформувати у майбутніх спеціалістів розуміння необхідності охорони ландшафтного та біотичного різноманіття, вміння й навички застосування правового, економічного, управлінського механізмів збереження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:  

 • понятійно-термінологічний апарат у галузі охорони біорізноманіття;
 • головні загрози біорізноманіттю та рівні їхнього прояву;
 • історичні передумови і формування природоохоронного мислення людства;
 • організаційно-правові засади збереження біорізноманіття в Україні.
 • міжнародне співробітництво у сфері збереження біорізноманіття;
 • концепції розвитку охорони біотичного різноманіття у світі та Україніі.

вміти:

 • застосовувати отримані знання у реальному житті;
 • проводити дослідження територій на предмет виявлення цінних ландшафтних та біотичних об’єктів (у процесі підготовки практичних та самостійних науково-дослідних завдань);
 • проводити дослідження ландшафтного та біотичного різноманіття на конкретних об’єктах (у процесі проведення виробничої практики).

Рекомендована література

Базова

 1. Артов А.М. Законодавчо-нормативне забезпечення охорони природи в лісовому секторі України: Аналітичний звіт / А.М. Артов, Г.В. Бондарук, О.О. Кагало, Л.Д. Проценко / Укладач: Г.В. Бондарук. – Київ, 2012. – 166 с.
 2. Бродский А. К. Введение в проблемы биоразнообразия. Иллюстрированный справочник. – СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 2002. – 144 с.
 3. Голубець М.А. Біотична різноманітність і наукові підходи до її збереження. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – 33 с.
 4. Збереження біорізноманіття: традиції та сучасність / Відповідальний редактор Т.Гардащук, Товариство „Зелена Україна”. – Київ: Хімджест, 2003. – 120 с.
 5. Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи / Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дубина Д.В., Макаренко Л.П. та ін. – Київ: Хімджест, 2003. – 248 с.
 6. Зелена книга України /під заг. Ред. чл.-кор. НАН України Я. П. Дідуха – К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.
 7. Кобеньок Г. В., Закорко О. П., Марушевський Г. Б. Збереження біорізноманіття, створення екомережі та інтегроване управління річковими басейнами: Посібник для вчителів і громадських природоохоронних організацій. — Київ: Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2008. — 200 c.
 8. Костюшин В.А, Губар С.І., Домашлінець В.Г. Стратегія розвитку моніторингу біологічного різноманіття в Україні. — Київ, 2009. — 60 с.
 9. Марушевський Г.Б., Мельничук В.П., Костюшин В.А. Збереження біорізноманіття і створення екомережі; Інформаційний довідник. – Київ: Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2008. – 168 с.
 10. Особливо цінні для збереження ліси: визначення та господарювання. (Практичний посібник для України): Друга редакція. – HCVF Toolkit Part 1: Introduction to HCVF 1, 2008. – 146 с.
 11. Приходько М.М., Приходько М.М. (молодший) Управління природними ресурсами і природоохоронною діяльністю. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2004. – 847 с.
 12. Раритетний фітогенофонд Західних регіонів України (Созологічна оцінка й наукові засади охорони / С.М.Стойко, П.Т.Ященко, О.О.Кагало, Л.І.Мілкіна, Л.О.Тасєнкевич, М.М.Загульський. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – 232 с.
 13. Соломаха В.А. Синтаксономія рослинності України. Третє наближення. – Київ: Фітосоціоцентр, 2008. – 296 с.
 14. Тишков А.А. Теория и практика сохранения биоразнообразия (к методологии охраны живой природы в России) http://www.biodat.ru/doc/lib/tishkov2.htm
 15. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха – К.: Глобалконсалтинг, 2009.– 900 с.
 16. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І. А. Акімова — К.: Глобалконсалтинг, 2009. – 600 с.

 

Допоміжна

 1. Водно-болотні угіддя України. Довідник / Під ред. Марушевського Г Б., Жарук І. С. — К.: Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2006. – 312 с.
 2. Гуманитарный экологический журнал. – Т.3. Спецвыпуск, 2001. – 150 с.
 3. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. Шемчученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. – 848 с.
 4. Екологія водно-болотних угідь і торфовищ (збірник наукових статей) // Головний редактор В.В. Коніщук. – Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – 300 с.
 5. Екологія Львівщини 2006. – Львів: Сполом, 2007. – 160 с.
 6. Екологія Львівщини 2009. – Львів: ЗУКЦ, 2010. – 140 с.
 7. Еколого-туристичні шляхи Львівщини. – Львів: Сполом, 2010. – 114 с.
 8. Европейская стратегия сохранения растений. – Прухонице – Лондон: Совет Европы и Planta Europa, 2001. – 26 с.
 9. Збереження біорізноманіття України (друга національна доповідь) – Київ: Хімджест, 2003. – 110 с.
 10. Зеленая книга Украинской ССР: Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества / Под общ. ред. Шеляга-Сосонко Ю.Р. – Киев: Наук. думка, 1987. – 216 с.
 11. Карпатська конвенція: тлумачник / Л.Старунчак, О.Станкевич, Л.Держипільський та ін. – Київ, 2007. – Книга 1. – 32 с. – Книга 2. – 48 с.
 12. Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України. Фітогенетичний фонд, мікогенетичний фонд, фітоценотичний фонд / Під наук. ред. д.б.н. С.Ю.Поповича. – Київ: Фітосоціологічний центр, 2002. – 276 с.
 13. Костюшин В.А., Андрієнко Т.Л., Мельничук В.П.Огляд програм моніторингу біорізноманіття в Україні. – Київ: Національний екологічний центр України, 2008. –80 с.
 14. Костюшин В. А., Грищенко В. М., Василюк О. В. Пілотне дослідження із залучення громадськості до моніторингу біологічного різноманіття в Україні. — Київ: Національний екологічний центр України, 2009. — 14 с.
 15. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник–довідник. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002. – 550 с.
 16. Перспективи використання, збереження та відтворення агробіорізноманіття в Україні / Патика В.П., Соломаха В.А., Бурда Р.І. та ін. – Київ: Хімджест, 2003. – 256 с.
 17. Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття / Малишева Н.Р., Олещенко В.І., Кузнєцова С.В., Красіліч Н.Д., Карамушка В.І. – Київ: Хімджест, 2003. – 176 с.
 18. Природа Львівської області / за ред. д. геогр. н. проф. К. І. Геренчука. – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1972. – 152 c.
 19. Раритетні фітоценози Західних регіонів України (Регіональна „Зелена книга”) / Стойко С.М., Мілкіна Л.І., Ященко П.Т., Кагало О.О., Тасєнкевич Л.О. – Львів: ПОЛЛІ, 1998. – 190 с.
 20. Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин / Матеріали III Міжнародної наукової конференції (4-7 червня 2014 р., м. Львів). – Львів, 2014. – 251 с.
 21. Cтан довкілля у м.Львові, Україна http://www.city-adm.lviv.ua/lviv
 22. Флора і фауна України (Інформаційний список). – Вип. 122. – Донецьк, 2010. – 22 с. /. http://library.donnu.edu.ua
 23. Червона книга України. Рослинний світ. – Київ: Українська енциклопедія ім. М.П.Бажана, 1996. – 608 с.
 24. Червона книга України. Тваринний світ / За ред. М.М.Щербака. – Київ: УЕ, 1994. – 464 с.
 25. Четвертый национальный доклад «Сохранение биоразнообразия в Российской Федерации». – Москва, 2009. – 171 c.
 26. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П., Бажал Ю.М. Концепція збереження та відтворення екосистем України на принципах сталого розвитку. – Проект ДФФД: № 06.07/00047. – К.: ДФФД. – С. 221–242.

 

 Інформаційні ресурси

http://www.biodivcanada.ca

http://biodiv-ukr.iatp.org.ua

http://biomon.org/

http://www.grida.no/geo/geo3/russian/index.htm

http://mail.menr.gov.ua/publ/redbook/redbook.php

http://www.necu.org.ua/bioriznomanittya/

http://www.plantaeuropa.org

http://pryroda.in.ua/blog/chervona-ta-zelena-knyga-2009/

Матеріали

РОБОЧА ПРОГРАМА