Бібліотека

Перелік публікацій: Зубик А. І.

Сучасні напрямки розвитку географії України: монографія / [за заг. редакцією проф. Лозинського Р. М.]. – Львів, 2022. – 367 с.

У монографії представлено наукові дослідження, що відображають сучасні напрямки розвитку географії України. Авторами є викладачі, аспіранти й здобувачі кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка. Публікації згруповано за розділами: історія географії та картографії, історична географія; українознавство і краєзнавство; політична географія і геополітика; урбаністика і просторове планування. Наукове видання присвячене 30-річчю кафедри географії України.

Для науковців, викладачів, учителів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями географії України.
Матеріали надруковано в авторській редакції. Автори відповідають за достовірність викладеного матеріалу, правильне цитування джерел та посилання на них.

Зубик А. І. ГІС в урбаністиці та просторовому плануванні: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів з курсу “Використання ГІС в урбаністиці та просторовому плануванні” – Львів, 2021. – 580 с.

Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до робочої програми курсу “ГІС в урбаністиці та просторовому плануванні”. Курс “ГІС в урбаністиці та просторовому плануванні” спрямований на те, щоб студенти опанували знання та вміння, пов’язані з використанням ГІС-технологій у майбутній професійній діяльності.
Навчально-методичний посібник містить загальні відомості про курс, тезовий зміст курсу, завдання для семінарських та практичних робіт, рекомендовану літературу, типові тести для іспиту і додаткові матеріали.

Зубик А. І., Лозинський Р. М. Сучасна географічна освіта і наука: навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів / Львів, 2022. 383 с.

Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до робочої програми курсу “Сучасна географічна освіта та наука”. Цей курс є одним із провідних у підготовці бакалаврів та магістрів зі спеціальностей “Середня освіта (географія)”, “Географія”, “Науки про Землю”. Він спрямований на ознайомлення студентів з особливостями організації наукового та
навчального процесу при підготовці географів за кордоном, розкриває особливості розвитку географії в інших країнах. Мета: надання методичної допомоги студентам у процесі підготування до лекційних, семінарських та практичних занять під час вивчення курсу, розвиток навичок самостійної роботи. Навчально-методичний посібник містить загальні відомості про курс, тезовий зміст курсу, рекомендовану літературу, типові
тести для іспиту.
©

Зубик А. І. Використання історико-культурних ресурсів Сколівського району для потреб ностальгійного туризму. Стратегія розвитку туризму у ХХІ столітті у контексті вирішення глобальних проблем сучасності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 2014 р.С. 239–245.
Зубик А. І. Джерела суспільно-географічного дослідження української діаспори / А. І. Зубик. Географія та туризм. 2015. Вип. 34. С. 265–286.
Зубик А. І. Динаміка чисельності та етномовні процеси в українській діаспорі Російської Федерації за переписами населення 2002 та 2010 рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: географія. 2017. №1(42). С. 74–85.
Зубик А. І. Економічна ситуація як чинник української міграції / А. І. Зубик, О. О. Мельник // Фінансово-економічні чинники розвитку країни та регіонів: матеріали науково-практичної конференції (7–8 червня 2019 р., м. Чернівці). – 2019. – С. 60–65.
Зубик А. І. Економічна ситуація як чинник української трудової міграції. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: географія. 2015. №2(39). С. 81–91.
Зубик А. І. Етногеографічні процеси в українській діаспорі Молдови / А. І. Зубик. Часопис соціально-економічної географії. 2016. Вип. 20 (1). С. 166–173.
Зубик А. І. Етнокультурні показники у програмах переписів населення (для потреб етногеографічних досліджень). Географічна наука і практика: виклики епохи: матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті. Львів, 2013 р.С. 166–169.
Зубик А. І. Історико-географічні особливості формування середовищ зарубіжних українців. Часопис соціально-економічної географії. 2015. Вип. 18 (1). С. 178–184.
Зубик А. І. Проблеми суспільно-географічного дослідження української діаспори. / А. І. Зубик, Р. М. Лозинський. Всеукраїнська наукова конференція присвячена 70-річчю кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, 2015 р.С. 148–153.
Зубик А. І. Статистична основа суспільно-географічного дослідження української діаспори. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Вип. 47. С. 136–146.
Зубик А. І. Сучасна українська діаспора в країнах колишнього СРСР. Часопис соціально-економічної географії. 2017. Вип. 22 (1). С. 161–168.
Зубик А. І. Сучасна українська діаспора у Канаді та США / А. І. Зубик. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2018. Вип. 52. С. 110–123.
Зубик А. І. Українська діаспора у країнах Закавказзя: динаміка чисельності, особливості розселення. Вісник Харківського університету. Серія Геологія. Географія. Екологія. 2015. Вип. 43. С. 113–118.
Зубык А. И. Украинская диаспора в странах Центральной Азии: численность и особенности расселения. Вопросы географии и геоэкологии. 2015. №4. С. 87–96.
Зубик А. І. Діаспорний туризм як інноваційний вид туризму. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали VII міжнародної конференції. Львів-Тернопіль, 2013 р. С. 195–199.
Зубик А. І. Міграція як чинник формування діаспор та етногеографічних процесів. Актуальні проблеми країнознавчої науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. Луцьк, 2015 р. С. 121–124.
Зубик А. І. Опитування студентів як джерело інформації про вступ на географічні спеціальності (на прикладі Львівського національного університету імені Івана Франка). / А. І. Зубик, Р. М. Лозинський, В. І. Біланюк. Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 2018 р. С. 292–295.
Зубик А. І. Територіальний маркетинг в умовах децентралізації / А. І. Зубик, О. О. Мельник // Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (19–20 вересня 2019 р., м. Львів). – 2019. – С. 60–65 с.
Зубик А. І., Лозинський Р. М., Пінчук Х. І. Українські фестивалі Канади. / А. І. Зубик., Р. М. Лозинський, Х. І. Пінчук. Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи: збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Львів, 2017 р.- С. 95–104.