Бібліотека

Перелік публікацій: Петровська М. А.

Андрейчук Ю., Верчин Н., Гудзеляк І., Іванов Є., Микитчин О., Петровська М. Інтегральне оцінювання трансформаційних процесів в геосистемах // Геоекологія Львівської області : монографія / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. 606 с.    – С. 439 – 473.
Геоекологія Львівської області / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. – 606 с.

Узагальнено чималий фактологічний матеріал стосовно актуальних геоекологічних проблем Львівської області. Розглянуто особливості і проблеми використання різних видів природних ресурсів: мінерально-сировинних, земельних, водних, біотичних, природоохоронних і рекреаційно-туристичних.
Виявлено проблеми галузевого природокористування та екологічні небезпеки, які вони створюють.
Оцінено масштаби антропогенних впливів і ступінь забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів, рельєфу, ґрунтового і рослинного покривів, тваринного світу, рівень поводження з відходами і небезпечними речовинами, проаналізовано радіаційну ситуацію та схарактеризовано надзвичайні ситуації природної і техногенної генези. Виділено та описано екологічні проблеми, зумовлені взаємовпливами природного середовища на людину і господарські системи та об’єкти, а також зворотнім впливом людини на довкілля. Оцінено демографічну та медико-географічну ситуацію у регіоні, масштаби і наслідки урбанізації. Виконано інтегральне оцінювання трансформаційних процесів у природних, господарських і суспільних геосистемах та їхніх компонентах, запропоновано напрями вирішення екологічних проблем.
Для екологів, географів, геологів, науковців природничого профілю, краєзнавців, фахівців у галузі природокористування, практиків природно-заповідної справи, працівників органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, викладачів і студентів природничих спеціальностей
і всіх, хто небайдужий до стану довкілля і проблем розвитку регіону.

Методичні вказівки для підготовки дипломних/магістерських робіт / уклад. Л. Курганевич, О. Пилипович, М. Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 64 с.

У методичних рекомендаціях подано: організацію підготовки, послідовність виконання, вимоги до оформлення та критерії оцінювання дипломних / магістерських робіт.
Для студентів і викладачів географічного факультету.

Методичні вказівки для підготовки і виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» / М. Петровська, О. Пилипович, Д. Кричевська, Л. Курганевич, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 68 с.
Петровська М. А. Гідроекологічний словник / М. А. Петровська; за ред. проф. І. П. Ковальчука. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 140 с.

Подано основні терміни та поняття в галузі використання й охорони вод.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, а також усіх, хто цікавиться проблемами використання й охорони вод.

Петровська М. А. Екотоксикологія: Навчальний посібник / В. В. Снітинський, П. Р. Хірівський, П. С. Гнатів та ін. – Херсон: Олді-плюс, 2011. – 330 с.

У навчальному посібнику подані основи екотоксикології, її понятійний апарат і загальні підходи, питання токсиконінетики й токсикодинаміки  екотоксикантів. Докладно висвітлені біогенні токсини, їхнє значення для живих організмів і функціональна роль у підтриманні стабільності природних екосистем, а також потреба збереження біорізноманіття, зокрема й отруйних видів. Викладені сучасні дані стосовно походження, поводженні у довкіллі та небезпеки для людини техногенних екотоксикантів: хімічних елементів, отруйних сполук, стійких органічних забруднювачів, особливо шкідливих штучних  хімічних канцерогенів.

Навчальний посібник підготовлений для екологів. Він буде корисним аспірантам, науковцям і фахівцям сфери моніторингу та керування екологічною якістю довкілля,  а також в організації екобезпечного виробництва і при­родокористування.

Петровська М. А. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля [навчальний посібник] / М. А. Петровська. – Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 420 с.
Петровська М. Екологічна токсикологія: [навчально-методичний посібник]/ М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 116 с.

У навчально-методичному посібнику подано: структуру навчальної дисципліни; таблицю бальної оцінки роботи студентів; навчальну програму; перелік рекомендованих підручників, навчальних посібників, інтернет-джерел; теми і зміст семінарських занять; завдання для самостійної роботи; запитання для самоконтролю, перелік тестових завдань, запитання до іспиту, термінологічний словник.
Для студентів і викладачів напряму підготовки 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.

Петровська М. Екологічний менеджмент і аудит: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 60 с.
Петровська М. Методичні рекомендації до регіонально-природоохоронного розділу ландшафтно-екологічної навчальної практики для студентів II курсу спеціальності 101 «Екологія» / Мирослава Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 56 с.

У методичних рекомендаціях подано: інформаційний обсяг регіонально-природоохоронного розділу ландшафтно-екологічної навчальної практики, зміст звіту практики і вимоги до нього, методи контролю і критерії оцінювання звіту, перелік рекомендованих підручників, навчальних посібників, інтернет-джерел.

Петровська М. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація: навчальний посібник/ Мирослава Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 408 с.

Розглянуто теоретичні і правові засади стандартизації, метрології, сертифікації та акредитації в Україні. Простежено передумови виникнення метрології та стандартизації. З’ясовано історію розвитку засобів вимірювальної техніки. Вивчено фізичні величини та одиниці їхнього вимірювання. Розкрито основні положення національної системи стандартизації, роль європейських і міжнародних стандартів у системі екологічного управління та системі управління якістю. Простежено порядок сертифікації систем управління за ISO 14001 та ISO 9001. Важливе місце в посібнику займає понятійно-термінологічна база. Висвітлено міжнародну та регіональну співпрацю в системі технічного регулювання. Навчальний посібник містить запитання для самоконтролю, тестові завдання, рисунки і таблиці, додатки, опрацювання яких сприятиме глибшому засвоєнню студентами назначеного  курсу.
Для студентів і викладачів спеціальності підготовки 183 “Технології захисту навколишнього середовища” та 101 “Екологія”.

Петровська М. Нормування якості довкілля: навчальний посібник / М. Петровська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 300 с.

Подано: структуру навчальної дисципліни; перелік рекомендованих підручників, навчальних посібників, нормативних документів, інтернет- джерел; запитання для самоконтролю, перелік тестових завдань, терміно­логічний словник.

Для студентів і викладачів напряму підготовки 6.040104 – “Географія”; 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.

Петровська М.А. Виробнича практика: методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія (прикладна екологія)» / Мирослава Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 52 с.

У методичних рекомендаціях подано: мету і завдання виробничої практики, її зміст та очікувані результати, вимоги до звіту з виробничої практики і критерії її оцінювання, перелік рекомендованих підручників, навчальних посібників, інтернет-джерел.

Петровська М. А., Петровський С. В. Чинники формування демографічного стану населення міста Львова. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2022. Випуск 38. С. 39-51.
Петровська М., Верчин Н., Іванов Є. Демографічна безпека Львівської області: проблеми та ризики її досягнення. // Економічна та соціальна географія. 2021. Вип. 84. – С. 23‒34.