Бібліотека

Перелік публікацій: Лабінська Г. М.

Лабінська Галина. Туризм у Криму: сучасний стан, територіальна диференціація, проблеми та перспективи розвитку : монографія / Галина Лабінська, Юрій Шивала. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 250 с.

У монографії подана суспільно-географічна характеристика Криму, як найбільш атрактивної в туристичному відношенні території України. Розглянуто передумови розвитку туризму в Криму: історичні, природні, демографічні й економічні. Детально висвітлені наявні туристично-рекреаційні ресурси, розвиток туристичної інфраструктури, проблеми й перспективи розвитку туризму в Криму. Звернено увагу на активне розгортання екстремального туризму – як пропозиція на відповідний попит на туристичному ринку.
Для студентів географічних факультетів і всіх, хто цікавиться розвитком туризму, політичними, економічними, соціальними проблемами Криму.

Сучасні напрямки розвитку географії України: монографія / [за заг. редакцією проф. Лозинського Р. М.]. – Львів, 2022. – 367 с.

У монографії представлено наукові дослідження, що відображають сучасні напрямки розвитку географії України. Авторами є викладачі, аспіранти й здобувачі кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка. Публікації згруповано за розділами: історія географії та картографії, історична географія; українознавство і краєзнавство; політична географія і геополітика; урбаністика і просторове планування. Наукове видання присвячене 30-річчю кафедри географії України.

Для науковців, викладачів, учителів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями географії України.
Матеріали надруковано в авторській редакції. Автори відповідають за достовірність викладеного матеріалу, правильне цитування джерел та посилання на них.

Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для контрольної роботи для студентів географічного факультету заочної форми навчання/ уклала Галина Лабінська. – Львів, 2021 – 30 с.
Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання / уклала Галина Лабінська – Львів, 2021 – 34 с. 
Завдання до виконання практичних робіт і контрольної роботи з курсу “Суспільна географія України” та комплект тестових завдань для іспиту для студентів географічного факультету заочної форми навчання/ уклала Лабінська Галина Миколаївна- Львів, 2022 – 57 с.
Завдання до виконання практичних робіт, підготовка до семінарів з курсу “Суспільна географія України” та комплект тестових й описових завдань до іспиту для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання / уклала Лабінська Галина Миколаївна- Львів, 2023 – 32 с.
Завдання до виконання практичних робіт, підготовка до семінарів з курсу “Суспільна географія України” та комплект тестових й описових завдань до іспиту для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання/ уклала Лабінська Галина Миколаївна- Львів, 2022 – 67 с.
Лабінська Г. М. Методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення дипломних робіт для студентів географічного факультету напряму підготовки 7.04010401 “Географія” кафедри географії України / Уклала Лабінська Г. М. – Львів, 2013. – 46 с.
Лабінська Г. Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання/ уклала Галина Лабінська.- Львів, 2020 р. – 65 с.
Лабінська Г. Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання/ уклала Галина Лабінська.- Львів, 2020 р. – 65 с.  
Лабінська Г. Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” (для студентів денної форми навчання). 2018
Лабінська Г. Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань до контрольної роботи для студентів географічного факультету заочної форми навчання / уклала Галина Лабінська.- Львів, 2020 р. – 56 с.

Економічна і соціальна географія України є важливою частиною суспільної географії України зокрема та й усього процесу навчання на географічному факультеті. Курс “Економічна і соціальна географія України” читають студентам заочної форми на п’ятому курсі навчання для спеціальності 6.040104 “Географія”. Згідно навчальної програми у 2019/2020 навчальному році на даний предмет відведено 105 годин, з яких 12 год. – на лекції, 8 год. – на практичні роботи, 73 год. – для самостійної роботи студентів; ще 10 год. припадає на контрольну роботу. Тематика практичних робіт безпосередньо пов’язана з програмою лекційного курсу. Виконання практичних робіт дає змогу студентам поглибити, розширити, закріпити знання, здобуті на лекціях та під час самостійної роботи. Виконуючи практичні роботи, студенти вчаться
підбирати потрібні джерела інформації (літературні, статистичні, картографічні, Інтернет-ресурси), опрацьовувати матеріал, при цьому критично його осмислюючи; здійснювати узагальнення та лаконічні висновки. Практичні роботи націлені на розвиток у студентів картографічної культури, писемного і вербального наукового мовлення, графічних навиків (побудова діаграм, графіків). Для успішного виконання практичної роботи і її захисту студентам необхідно ознайомитись із змістом відповідної лекції, рекомендованими літературними та статистичними джерелами. Окремі завдання практичних робіт передбачають вільний вибір показників для аналізу із запропонованого списку та подальшою арґументацією відповідного вибору під час захисту практичної роботи.

Лабінська Г. Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань до контрольної роботи для студентів географічного факультету заочної форми навчання/ уклала Галина Лабінська.- Львів, 2020 р. – 56 с.
Лабінська Г. Навчальна програма, завдання та методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Картографічні методи в географії”. 2012
Лабінська Г. Навчальний посібник  “Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету заочної форми навчання” / уклала Галина Лабінська. – Львів, 2018 р. – 48 с.
Лабінська Г. Навчальний посібник “Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання” / уклала Галина Лабінська. – Львів, 2018 р. – 60 с.
Лабінська Г. Топоніміка : навч. посібник / Галина Лабінська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 274 с.

Навчальний посібник “Топоніміка” охоплює лекційний матеріал однойменного курсу. У першій частині посібника подано наукові основи курсу, окреслено видову розмаїтість топонімів: ойконімів, оронімів, гідронімів, фіто- і зоотопонімів. Окрему увагу звернено на топонімічне відображення українського пандемоніуму, топонімічні перекази й легенди. У другій частині висвітлено історію топонімічних досліджень, історичну хронологію українського назівництва, починаючи від кімерійців і до сучасних часів.
Для студентів географічного факультету, краєзнавців, вчителів, науковців, які цікавляться цією тематикою.

Методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення дипломних робіт для студентів географічного факультету напряму підготовки 7.04010401 “Географія” кафедри географії України / Уклала Лабінська Г.М. – Львів, 2013. – 46 с.
Навчальний посібник “Завдання до виконання практичних робіт з курсу “Економічна і соціальна географія України” та комплект тестових завдань для студентів географічного факультету стаціонарної форми навчання”/укл. Лабінська Г.М. -Львів, 2019 р. – 60с.
Лозинський Р. М. Роль СЕМАТ у формуванні європейської системи просторового планування / Р. М. Лозинський, Г. М. Лабінська, В. М. Моргацький // Theoretical and scientific bases of development of scientific thought: abstracts of V International Scientific and Practical Conference. Rome, 2021. PP. 189–194.
Лабінська Г. М. Адаптація простору у країнах Європи у контексті викликів пандемії Covid-19 / Г. М. Лабінська // Topical issues of modern science and education: ХІ Міжнародна науково-практична конференція, 11–13 березня 2021 р. – Таллінн. – С. 48–53.
Лабінська Г. М. Роль інженерного благоустрою у просторовому плануванні / Г. М. Лабінська // Trends in the scientific development: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 28 вересня – 1 жовтня 2021 р. – Ванкувер. – С. 76–82.