Бібліотека

Перелік публікацій: Кричевська Д. А.

Геоекологія Львівської області / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. – 606 с.

Узагальнено чималий фактологічний матеріал стосовно актуальних геоекологічних проблем Львівської області. Розглянуто особливості і проблеми використання різних видів природних ресурсів: мінерально-сировинних, земельних, водних, біотичних, природоохоронних і рекреаційно-туристичних.
Виявлено проблеми галузевого природокористування та екологічні небезпеки, які вони створюють.
Оцінено масштаби антропогенних впливів і ступінь забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів, рельєфу, ґрунтового і рослинного покривів, тваринного світу, рівень поводження з відходами і небезпечними речовинами, проаналізовано радіаційну ситуацію та схарактеризовано надзвичайні ситуації природної і техногенної генези. Виділено та описано екологічні проблеми, зумовлені взаємовпливами природного середовища на людину і господарські системи та об’єкти, а також зворотнім впливом людини на довкілля. Оцінено демографічну та медико-географічну ситуацію у регіоні, масштаби і наслідки урбанізації. Виконано інтегральне оцінювання трансформаційних процесів у природних, господарських і суспільних геосистемах та їхніх компонентах, запропоновано напрями вирішення екологічних проблем.
Для екологів, географів, геологів, науковців природничого профілю, краєзнавців, фахівців у галузі природокористування, практиків природно-заповідної справи, працівників органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, викладачів і студентів природничих спеціальностей
і всіх, хто небайдужий до стану довкілля і проблем розвитку регіону.

Кричевська Д. Екологічна мережа. Львівська область: природні умови та ресурси: монографія / Брусак В., Кричевська Д., Сенчина Б. // за заг. ред. д-ра геогр. наук, проф. М.М.Назарука. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. – С.442-456
Кафедра конструктивної географії і картографії / Ю. М. Андрейчук, П. С. Войтків, Є. А. Іванов [та ін.] / за ред. Є. А. Іванова. Львів, Простір-М, 2020, 62 с.

Довідник присвячено 20-річчю заснування кафедри конструктивної географії і картографії. Висвітлено історію становлення кафедри та навчальної лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування. Показано сучасний стан навчально-методичної, науково-дослідної, громадсько-виховної роботи і видавничої діяльності кафедри. Охарактеризовано структурні підрозділи кафедри. Подана інформація про викладацький і навчально-допоміжний персонал кафедри. Для наукових працівників, викладачів, студентів.

Кричевська Д. А. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять та виконання практичних робіт з дисципліни «Конструктивна географія» //Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 55 с.
Кричевська Д. А. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять та виконання практичних робіт з дисципліни «Конструктивна географія» для студентів напряму підготовки 6.040104 «Географія». – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 55 с.
Кричевська Д.А. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять та виконання практичних робіт з дисципліни «Конструктивна географія»  для студентів напряму підготовки 6.040104 «Географія» / укладач: Д.А. Кричевська. – Львів. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 55 с.
Методичні вказівки для підготовки і виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» / М. Петровська, О. Пилипович, Д. Кричевська, Л. Курганевич, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 68 с.