Бібліотека

Перелік публікацій: Красько А. Б.

Bilous S., Krasko A., Masiuk Y., Munkachii I., Petryk N. Improving competitiveness of the national tourism industry on the basis of innovative types of tourism (festival, dark and backpacker) / S. Bilous, A. Krasko, Y. Masiuk, I. Munkachii, N. Petruk // Strategies, models and technologies of economic systems management in the context of international economic integration : scientific monograph / edited by Dr. oec. Prof. Maksym Bezpartochnyi, Dr. oec. Prof. Viktoriia Riashchenko, Dr. paed. Nina Linde, 2nd edition. – Riga : Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. – P. 48–60.

The authors of the book have come to the conclusion that to improve the efficiency of managing economic systems it is necessary to use modern modern strategies, models and technologies. Basic research focuses on assessment the innovative potential of enterprise, analyzing the competitive environment, higher education and human resources, forming clusters. The research results have been implemented in the different models of
environmental-economic management, implementation of financial innovations, mechanism for managing innovative development, digital transformation of the economy, introduction of Internet technologies, development of e-commerce, “business – education – science” triad, legal regulation of state aid and environmental taxation. The results of the study can be used in decision-making at the level of international business, ministries and departments that regulate the processes development of economic systems, ensuring stability and efficiency. The results can also be used by students and young scientists in developing of strategies, models and technologies for economic systems management in the context of
international economic integration.

Білоус С. В. Особливості маркетингу фестивального та замкового туризму Західного регіону України / С. В. Білоус, А. Т. Грицишин, М. І. Філь, А. Б. Красько, Н. М. Петрук // MODERNÍ ASPEKTY VĚDY, 16-th volume of the international collective monograph. – International Institute of Economics, Czech Republic. – 2022. – С. 505-513.
Мальська М., Паньків Н.,  Ховалко А.  Історія розвитку туризму: навчальний посібник – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 

Розглянуто просторово-часові особливості зародження та розвитку мандрівництва та туризму в світі та Україні. Проаналізовано  періодичну градацію розвитку туризму з точки зору проведення паралелей, схожих та відмінних аспертів. Висвітлено причинно-наслідковий зв”язок між розвитком  туризму та суспільною еволюцією різних держав та територій. Для студентів природничих спеціальностей, що вивчають туризм та менеджмент туристичної організації. 

Мальська М.П., Красько А.Б. Моніторинг світового ринку туристичних послуг:навчально-методичні вказівки. – Львів. – 2020. – 31 с.

Навчально-методичні матеріали для виконання практично-семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу «Моніторинг світового ринку туристичних послуг» для студентів спеціальності 242 «Туризм» спеціалізації «Міжнародний туризм».

Мальська М.П., Красько А.Б. Ринок туристичних послуг: навчально-методичні вказівки. – Львів. – 2020. – 101 с.

Навчально-методичні матеріали для виконання практично-семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу «Ринок туристичних послуг» для студентів спеціальності 242 «Туризм».

Білоус С.В. Підвищення конкурентних переваг готельно-ресторанних та туристичних підприємств за допомогою методів менеджменту/ Білоус С.В., Красько А.Б., Безручко Л.С.// “Економіка та суспільство” Одеса 2021 №23

Розкрито суть конкурентних переваг, обґрунтовано необхідність та важливість розвитку готельно-ресторанних та туристичних підприємств з точки зору розвитку національної економіки. Проаналізовано основні статистичні показники розвитку обох сфер в Україні на їх основі розроблено картографічне зображення динаміки розвитку обох сфер в країні. Авторським колективом виокремлено ряд особливостей конкуренції в готельно-ресторанній та туристичній сфері, здійснений їх детальний аналіз. Зроблено наголос на необхідності підтримання конкурентних переваг та запропоновано ряд методів менеджменту, які найактуальніші, на думку авторського колективу, саме для готельно-ресторанних та туристичних підприємств. Підсумовано актуальність та ефективність використання цих методів у індустрії гостинності та туризмі.

Ховалко А. Б. Попередження надзвичайних ситуацій в умовах зимового сходження на гірські вершини Українських Карпат/ А.Б. Ховалко, В.Р. Монастирський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.7. – С. 245-251.

Проаналізовано сучасний стан зимового рекреаційного туризму в Українських Карпатах, визначено основні проблеми, що перешкоджають його розвитку на українському і світовому ринках. Висвітлено тенденції розвитку зимових сходжень на гірські вершини, зокрема на гору Говерла. Запропоновано шляхи удосконалення системи управління і провадження зимовими сходженнями, зокрема шляхом підвищення вимог до вибору спорядження та безпеки зимових сходжень. Усі небезпечні чинники, які супроводжують зимові (і не тільки) сходження в умовах Українських Карпат, поділено на п’ять груп: 1) попередньо зумовлені суб’єктивні причини нещасних випадків у горах; 2) неправильне психологічне налаштування; 3) набуті під час сходження негативні психологічні стани; 4) недостатня підготовленість учасників сходження; 5) відсутність акліматизації. Їх врахування дасть змогу істотно зменшити ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій під час зимового сходження на гірські вершини Карпат.
Ключові слова: зимові сходження, пішохідний туризм, рекреаційний туризм, туристична індустрія, внутрішній туризм, міжнародний туризм, природоохоронні території.

Hrytsyshyn A., Krasko A., Bilous S. The Experience Economy: A Modern Trend in the Hospitality and Tourism Industry // Гостинність і туризм майбутнього: наукові та практичні горизонти: збірник тез доповідей ІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції (17- 18 травня 2023 р.). Київ: НУБіП України. 2023. C. 23-26.
Krasko A., Hrytsyshyn A. Corporate Culture as a Tool of Successful Business Management in the Hospitality Industry // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18–20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Том 3. C. 158-162.
Білоус С.В. Перспективи інноваційного розвитку ресторанного господарства в Україні/ Білоус С.В., Ховалко А.Б., Масюк Ю.О.//Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини/ Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет -конференції –Прага, 2020. – С. 179-181
Грицишин А., Білоус С. В., Красько А. Б. Необхідність та причини збору статистичних даних в контексті фестивального туризму. Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності: глобальні виклики: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2022. – С. 23–24.
Красько А. Б. Основні норми і принципи професійної етики у готельно-ресторанному бізнесі / А.Б. Красько, С.В. Білоус // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини/ Матеріали IX міжнародної науково-практичної інтернет -конференції – Прага, 2020. – С. 297-299