Бібліотека

Перелік публікацій: Гнатюк Р. М.

Байрак Г. Практикум з курсу «Геоморфологія». Навч-метод.посібн. для студ. геогр. ф-тів. Видання друге виправлене і доповнене/ Г. Байрак, Р. Гнатюк, П. Горішний, Я. Хомин  – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 86 с
Байрак Г. Р., Гнатюк Р. М., Горішний П. М., Хомин Я. Б. Практикум з курсу «Геоморфологія»: Навч-метод. посібн. (видання друге виправлене і доповнене). – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка 2015. – 86 с.

Подано завдання до лабораторних робіт та методичні вказівки до їх виконання, питання до контрольних робіт. Лабораторні роботи містять необхідні теоретичні відомості, ілюстровані рисунками, картами та профілями, що доповнюють текст та полегшують самостійну роботу студентів.
Для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Гнатюк Р. М. Навчальна програма та методичні вказівки для семінарських занять і самостійних робіт з курсу “Кліматична геоморфологія” (для студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 20 с.
Гнатюк Р. М. Навчальна програма, питання та методичні вказівки для семінарських занять і самостійних робіт з курсу “Палеогеографія України” (для студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 29 с.
Гнатюк Р. М. Навчальна програма, питання та методичні вказівки для семінарських занять, практичних і самостійних робіт з курсу “Флювіальна геоморфологія” (для студентів географічного факультету). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 22 с.
Гнатюк Р.М. Навчальна програма та методичні вказівки для семінарських занять і самостійних робіт з курсу “Палеогеографія України” – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 29 с.
Гнатюк Р.М. Навчальна програма, питання та методичні вказівки для семінарських занять, практичних і самостійних робіт з курсу “Флювіальна геоморфологія” (для студентів географічного факультету)// Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 22 с.
Гнатюк Р.М. Навчальна програма, тестові питання та методичні вказівки з курсу “Структурна геоморфологія” (для студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 57 с.
Zinko Y. Geotourist potential of rock geomorphosites as integral part of Geo-Karpaty Ukrainian-polish geotouristic route. / Y. Zinko, M. Malska, I. Bubniak, R. Hnatiuk, L. Skakun, A. Solecki // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – C. 206-216.
Гнатюк Р. М. Десять позицій за річкове походження верхніх (супіщано-сугли­нис­тих) горизонтів плейстоценових терас Українського Передкарпаття та Середнього Придністер’я (частина 4). / Р. М. Гнатюк // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Зб. наук. праць. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – Вип. 01(07). – С. 85-101.
Гнатюк Р. Низькі тераси долини Стиру в середній частині Волинської височини / Р. Гнатюк, Т. Новак. – Вісник Львівського університету. Серія географ. – 2016. – Вип. 50.  – С. 101-118.
Гнатюк Р. Стан вивчення плейстоценових терас Серед­нього Придністер’я // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль: Вип. 29,30. – 2014. – С. 97-107.
Гнатюк Р. Тераси нижнього Серету: проблеми та перспективи вивчення (друга стаття )  Р. Гнатюк // Проблеми геоморфології і палео­географії Українських Карпат і прилег­лих територій: Збірник наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 52-65. 
Гнатюк Р. Тераси нижнього Серету: проблеми та перспективи вивчення (перша стаття). // Проблеми геоморфології і палео­географії Українських Карпат і прилег­лих територій: Збірник наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 32-45.
Кравчук Я. Інвентаризація та оцінка георізноманітності верхнього і середнього При­дністер’я для потреб геоохорони і геотуризму. / Я. Кравчук, Ю. Зінько, Р. Гнатюк, О. Шевчук // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т. – К.: Прінт-Сервіс, 2016. – Т. ІІ. – С. 149-151.
Кравчук Я. Рельєф української частини Мармароського регіону Східних Карпат / Я. Кравчук, Р. Гнатюк, М. Іваник // Проблеми геоморфології і палео­географії Українських Карпат і прилег­лих територій: Збірник наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Вип. 1 (6). – С 138-148.