Бібліотека

Перелік публікацій: Білецький М. І.

Котик Л. Територіальні відмінності розвитку екскурсійного туризму в Україні / М. Білецький, Л. Котик / Сучасні вектори розвитку туризму: тенденції та перспективи країн Європейського регіону : міжнародна монографія (колектив авторів за заг. ред. Л. Заставецької). — Тернопіль : Вид. центр ТНПУ, 2020. —С. 38-74.

Екскурсійний туризм зорієнтований на ознайомлення з унікальними і неповторними об’єктами природи, пам’ятками історії і культури, архітектурними комплексами поселень, сакральними спорудами, фондами музеїв, індустріальними об’єктами, національними традиціями та повсякденним способом життя місцевих мешканців певної території. Він відіграє важливу роль у господарському комплексі регіону, особливо в умовах здійснення адміністративно-територіальної реформи. Актуальність його дослідження зумовлена спадом туристичної, загалом, й екскурсійної, зокрема активності населення України у зв’язку з воєнно-політичною нестабільністю на сході держави та окупацією АР Крим.
Подано загальну характеристику розвитку екскурсійного туризму в Україні. При аналізі інформації, представленої на всеукраїнському туристичному порталі UA.IGotoWorld.com, зосереджено увагу на тривалість, локацію, залучення природно- й історико-краєзнавчих об’єктів, вартість, унікальність екскурсійних маршрутів. Виокремлено найпопулярніші об’єкти екскурсійного туризму туристично-рекреаційних районів України.
Обґрунтовано, що перспективи розвитку екскурсійного туризму в України пов’язані з популяризацією потенціалу історико-біографічних об’єктів мандрівок у глобальних соціальних мережах та розвитком віртуального туризму.

Білецький M. І. Техніко-економічні основи виробництва : навч.-метод. посібник/ М. І. Білецький, Л. І. Котик.- Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 134 с.

Навчально-методичний посібник містить програму, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику практичних і семінарських робіт, завдання для самостійного опрацювання, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю та тестові питання перевірки знань студентів з курсу.
Для студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів.

Білецький М. І. Програма, методичні вказівки до практично-семінарських занять та тестові завдання з навчальної дисципліни “Соціальна географія” для студентів географічного факультету / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. — Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 108 с.
Білецький М. І. Розміщення продуктивних сил : навч.-метод. посібник / М. І. Білецький, Л. І. Котик. ‒ Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. ‒ 156 с.

Навчально-методичний посібник містить програму, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику практичних і семінарських робіт, завдання для самостійного опрацювання, задачі, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю та тестові й описові питання перевірки знань студентів з курсу.
Для студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів.

Білецький М. І. Соціальна географія : навч. посібник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. – [2-ге вид., доп.]. – Львів : Простір-М, 2015. – 468с.
Білецький М. І. Соціальна географія : словник-довідник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 164 с.

Словник-довідник містить трактування головних термінів і понять соціальної географії загалом та окремих її галузевих і просторових дисциплін зокрема. Наведено підходи провідних учених-географів до визначення структури соціальної географії, районування території України. Подано соціально-географічну характеристику України та держав світу.
Для студентів, аспірантів, викладачів географічних факультетів вищих навчальних закладів, учителів географії, усіх, хто цікавиться соціально-географічною проблематикою.

Білецький М. І., Котик Л. І. Навчальна програма та практичні і тестові завдання з курсу “Техніко-економічні основи виробництва” для студентів географічного факультету / М. І. Білецький, Л. І. Котик. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 88 с
Білецький М. І., Котик Л. І. Навчальна програма, семінарські, практичні, самостійні та тестові завдання з курсу “Територіально-виробничі комплекси” для студентів географічного факультету. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 70 с.
Білецький М. Соціальна географія: навч. посібник / М. Білецький, І. Ванда, Л. Котик― Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. ― 328 с.

Навчальний посібник містить програму, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику практичних і семінарських робіт, завдання для самостійного опрацювання, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю.

Для студентів спеціальності 106 Географія, 242 Туризм закладів вищої освіти.

Методичні рекомендації до проходження економіко-географічного розділу навчальної комплексної фізико-економіко-географічної практики студентів географічного факультету : навч. посібник / М. І. Білецький, І. В. Ванда, Л. І. Котик. ― Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. ― 64 с.
Білецький М. І. Приморський туристично-рекреаційний район України: сучасний стан і проблеми розвитку / М. І. Білецький, Л. І. Котик. Туризм, географія, краєзнавство: актуальні проблеми теорії і практики : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 16-17 травня 2019 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 7-21.
Білецький М. І. Розвиток екскурсійного туризму в Карпатському регіоні України / М. Білецький, Л. Котик // Історія української географії. — 2019. — Вип. 37. — С. 95—102.
Білецький М. І. Навчально-методична діяльність кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка: ретроспектива і сучасність / М. І. Білецький, Л. І. Котик / Матеріали Всеукр. наук. семінару, присв. 110-літтю від народження д. г. н., проф. О. Т. Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / [відп. ред. проф. О. І. Шаблій]. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. — С. 41—47.
Білецький М. І., Котик Л. І. Віртуальний туризм як можливість популяризації історико-культурних пам’яток Сколівського району Львівської області Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат — важливі об’єкти в розвитку туризму : матер. наук.-практ. конф. (21—22 березня 2019 р., м. Львів). ― Львів : ЛІЕТ, 2019.
М. Білецький, Л. Котик Суспільно-географічні аспекти розвитку внутрішнього туризму Львівської області / М. Білецький, Л. Котик / Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: Матер. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 30-ттю утворення к-ри географії України і туризму у Тернопільському нац. пед. ун-ті ім. В. Гнатюка (4-5 жовтня 2022 р.). — Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. — С. 71-72
Перспективи розвитку туризму у сільських населених пунктах Судововишнянської територіальної громади / Є. Є. Тиханович, М. І. Білецький, Л. І. Котик // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан і перспективи: зб. матер. 2-ї Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. присв. 145-річчю геогр. освіти в Чернівец. нац. ун-ті ім. Ю. Федьковича (28-29 жовтня 2021 р.). — Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2021 — С. 71-75
Туристичний потенціал сільських населених пунктів Судововишнянської ТГ. / М. Білецький, Л. Котик, Є. Тиханович // Туристичний потенціал Судововишнянської територіальної громади Львівської області: стан і перспективи розвитку: зб. матер. наук.-практ. конф. (Судова Вишня, 15 травня 2021 р.) / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». — Львів, 2021. — С. 179–194.