Бібліотека

Перелік публікацій: Біланюк В. І.

Геоекологія Львівської області / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. – 606 с.

Узагальнено чималий фактологічний матеріал стосовно актуальних геоекологічних проблем Львівської області. Розглянуто особливості і проблеми використання різних видів природних ресурсів: мінерально-сировинних, земельних, водних, біотичних, природоохоронних і рекреаційно-туристичних.
Виявлено проблеми галузевого природокористування та екологічні небезпеки, які вони створюють.
Оцінено масштаби антропогенних впливів і ступінь забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів, рельєфу, ґрунтового і рослинного покривів, тваринного світу, рівень поводження з відходами і небезпечними речовинами, проаналізовано радіаційну ситуацію та схарактеризовано надзвичайні ситуації природної і техногенної генези. Виділено та описано екологічні проблеми, зумовлені взаємовпливами природного середовища на людину і господарські системи та об’єкти, а також зворотнім впливом людини на довкілля. Оцінено демографічну та медико-географічну ситуацію у регіоні, масштаби і наслідки урбанізації. Виконано інтегральне оцінювання трансформаційних процесів у природних, господарських і суспільних геосистемах та їхніх компонентах, запропоновано напрями вирішення екологічних проблем.
Для екологів, географів, геологів, науковців природничого профілю, краєзнавців, фахівців у галузі природокористування, практиків природно-заповідної справи, працівників органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, викладачів і студентів природничих спеціальностей
і всіх, хто небайдужий до стану довкілля і проблем розвитку регіону.

Біланюк В., Гудзеляк І., Котик Л. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи з предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 60 с.

Методичні вказівки містять загальні положення підготовки магістерської роботи з предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Висвітлено роль наукового керівництва кваліфікаційної роботи. Розкрито головні етапи виконання і захисту магістерської роботи, вимоги до її структури, змісту,
обсягу, оформлення, критерії оцінювання.
Для здобувачів ступеня магістр з предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) закладів вищої освіти

Географічний факультет = Faculty of Geography : до 140-річчя географії у Львівському університеті / за ред. В. Біланюка, Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2023. 122 с.

У науково-довідковому виданні висвітлено історію географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Показано сучасний стан навчально-методичної, науково-дослідної, громадсько-виховної роботи та видавничої діяльності факультету. Охарактеризовано структурні підрозділи факультету. Подані бібліографічні дані відомих випускників факультету.
Для наукових працівників, викладачів, студентів, випускників факультету, майбутніх абітурієнтів й всіх зацікавлених.

Освітня програма як об’єкт освітнього менеджменту в географії (на прикладі ОПП Середня освіта (Географія) другого (магістерського) рівня вищої освіти) / В. І. Біланюк, Л. І. Котик // Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 9 (15). С. 673-686.
Володимир Біланюк, Любов Котик, Євген Тиханович. Географічні ідеї в епістолярній спадщині Григорія Сковороди / В. Біланюк, Л. Котик, Є. Тиханович // Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог: матер Міжнар. наук. онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (м. Львів, 20 грудня 2022 р.). Львів: Простір-М, 2023. С. 19-24.
Володимир Біланюк, Любов Котик. “Освітній менеджмент в географії”: до актуальності викладання курсу / Володимир Біланюк, Любов Котик // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18-20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Т.1. С. 141-147.
Є. Тиханович, В. Біланюк, Л. Безручко Сніговий покрив території ймовірного будівництва гірськолижного курорту на масиві Свидовець. / Є. Тиханович, В. Біланюк, Л. Безручко // Культурний ландшафт як географічний феномен : Матеріали Міжнар. наук. конф.(23–25 вересня 2021). – Чернівці : Чернівецький нац. ун–т., 2021 – С.51–52.
Зубик А. І. Опитування студентів як джерело інформації про вступ на географічні спеціальності (на прикладі Львівського національного університету імені Івана Франка). / А. І. Зубик, Р. М. Лозинський, В. І. Біланюк. Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років – досягнення та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 2018 р. С. 292–295.
Круглов І., Смалійчук А., Часковський О., Біланюк В., Притула Р., Смалійчук Г. Методологія дослідження перспективної динаміки карпатського лісогосподарського ландшафту // Матеріали міжнар. наук. конф. «Культурний ландшафт як географічний феномен». – Чернівці, 2021. – С. 110–111.
ОПП «Середня освіта (Географія» ОС «Магістр»: виклики і переосмислення / В. І. Біланюк, Л. І. Котик // Географічна наука та освіта: перспективи й інновації: зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Переяслав, 19-20 жовтня 2023 р.). Переяслав, 2023. С. 26-31.
Прикладні аспекти освітнього менеджменту в географії / В.І. Біланюк, Л.І. Котик // Восьмі Сумські наукові географічні читання: зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. (Суми, 13-14 жовтня 2023 р.). Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. С. 36-42.