Бібліотека

Перелік публікацій: Безручко Л. С.

Bezruchko L., Zhuk Y. Pecculiarities of the organization of the recreational activities in the national parks of Ukraine (on example of the Shatsky national park). // Parki narodowe i otoczenie społeczno-gospodarcze. Skazani na dialog: Mononografia naukowa. – Sucha Bezkidzka, 2019. – SS. 248–262.
Геоекологія Львівської області / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. – 606 с.

Узагальнено чималий фактологічний матеріал стосовно актуальних геоекологічних проблем Львівської області. Розглянуто особливості і проблеми використання різних видів природних ресурсів: мінерально-сировинних, земельних, водних, біотичних, природоохоронних і рекреаційно-туристичних.
Виявлено проблеми галузевого природокористування та екологічні небезпеки, які вони створюють.
Оцінено масштаби антропогенних впливів і ступінь забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів, рельєфу, ґрунтового і рослинного покривів, тваринного світу, рівень поводження з відходами і небезпечними речовинами, проаналізовано радіаційну ситуацію та схарактеризовано надзвичайні ситуації природної і техногенної генези. Виділено та описано екологічні проблеми, зумовлені взаємовпливами природного середовища на людину і господарські системи та об’єкти, а також зворотнім впливом людини на довкілля. Оцінено демографічну та медико-географічну ситуацію у регіоні, масштаби і наслідки урбанізації. Виконано інтегральне оцінювання трансформаційних процесів у природних, господарських і суспільних геосистемах та їхніх компонентах, запропоновано напрями вирішення екологічних проблем.
Для екологів, географів, геологів, науковців природничого профілю, краєзнавців, фахівців у галузі природокористування, практиків природно-заповідної справи, працівників органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, викладачів і студентів природничих спеціальностей
і всіх, хто небайдужий до стану довкілля і проблем розвитку регіону.

Безручко Л.С. Методика оцінки туристичних історико-культурних ресурсів (на прикладі Турківського р-ну Львівської обл.) : Навчально-методичний посібник / За. Редакцію Р.Я. Бероеста // Львів: Манускрипт, 2013. – 164 с.
Географічний факультет = Faculty of Geography : до 140-річчя географії у Львівському університеті / за ред. В. Біланюка, Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2023. 122 с.

У науково-довідковому виданні висвітлено історію географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Показано сучасний стан навчально-методичної, науково-дослідної, громадсько-виховної роботи та видавничої діяльності факультету. Охарактеризовано структурні підрозділи факультету. Подані бібліографічні дані відомих випускників факультету.
Для наукових працівників, викладачів, студентів, випускників факультету, майбутніх абітурієнтів й всіх зацікавлених.

Л. Безручко, А. Грицишин. Світове готельне і ресторанне господарство : методичні вказівки (для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа) – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 40 с.

Подано силабус курсу «Світове готельне і ресторанне господарство», перелік тем, літературу, тематику практичних та семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, які здобувають фах за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа.
Для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа»ВНЗ України.

Білоус С.В. Підвищення конкурентних переваг готельно-ресторанних та туристичних підприємств за допомогою методів менеджменту/ Білоус С.В., Красько А.Б., Безручко Л.С.// “Економіка та суспільство” Одеса 2021 №23

Розкрито суть конкурентних переваг, обґрунтовано необхідність та важливість розвитку готельно-ресторанних та туристичних підприємств з точки зору розвитку національної економіки. Проаналізовано основні статистичні показники розвитку обох сфер в Україні на їх основі розроблено картографічне зображення динаміки розвитку обох сфер в країні. Авторським колективом виокремлено ряд особливостей конкуренції в готельно-ресторанній та туристичній сфері, здійснений їх детальний аналіз. Зроблено наголос на необхідності підтримання конкурентних переваг та запропоновано ряд методів менеджменту, які найактуальніші, на думку авторського колективу, саме для готельно-ресторанних та туристичних підприємств. Підсумовано актуальність та ефективність використання цих методів у індустрії гостинності та туризмі.

Hrytsyshyn A., Bilous S., Bezruchko L. SWOT Analysis Study on Gastronomy Tourism in Ukraine // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей X Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Київ, 6-7 квіт. 2023 р. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2023. – C. 133-136.
Білоус С., Грицишин А., Безручко Л. Стратегічні орієнтири відновлення сфери послуг у повоєнний час. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали XVІІ міжнародної наукової конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – С. 32-36.
Білоус С.В., А.Т. Грицишин , Л. С. Безручко, О.М. Гаталяк. Стратегічний менеджмент подієвого туризму. Білоус С.В., А.Т. Грицишин , Л. С. Безручко, О.М. Гаталяк// Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» – Умань, 2021. – C. 45-48
Є. Тиханович, В. Біланюк, Л. Безручко Сніговий покрив території ймовірного будівництва гірськолижного курорту на масиві Свидовець. / Є. Тиханович, В. Біланюк, Л. Безручко // Культурний ландшафт як географічний феномен : Матеріали Міжнар. наук. конф.(23–25 вересня 2021). – Чернівці : Чернівецький нац. ун–т., 2021 – С.51–52.