Бібліотека

Перелік публікацій: Андрейчук Ю. М.

Андрейчук Ю., Верчин Н., Гудзеляк І., Іванов Є., Микитчин О., Петровська М. Інтегральне оцінювання трансформаційних процесів в геосистемах // Геоекологія Львівської області : монографія / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. 606 с.    – С. 439 – 473.
Геоекологічне моделювання стану пам’яток природи та історії: монографія. – Ю. Андрейчук, А. Бокотей, О. Вовк та ін.; за заг. ред. І. П. Ковальчука, Є. А. Іванова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 214 с.

За результатами геоекологічних досліджень створено ГІС комплексної пам’ятки природи місцевого значення “Стільська” та оцінено стан її природно-історичного середовища. Проаналізовано розміщення, інтенсивності прояву та потенціалу розвитку небезпечних екзогенних процесів, оцінено ризик руйнування історичних об’єктів, обґрунтовано систему заходів, спрямованих на збереження пам’ятки природи. Для геофізиків, географів, екологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів природничих спеціальностей.

Геоекологія Львівської області / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. – 606 с.

Узагальнено чималий фактологічний матеріал стосовно актуальних геоекологічних проблем Львівської області. Розглянуто особливості і проблеми використання різних видів природних ресурсів: мінерально-сировинних, земельних, водних, біотичних, природоохоронних і рекреаційно-туристичних.
Виявлено проблеми галузевого природокористування та екологічні небезпеки, які вони створюють.
Оцінено масштаби антропогенних впливів і ступінь забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів, рельєфу, ґрунтового і рослинного покривів, тваринного світу, рівень поводження з відходами і небезпечними речовинами, проаналізовано радіаційну ситуацію та схарактеризовано надзвичайні ситуації природної і техногенної генези. Виділено та описано екологічні проблеми, зумовлені взаємовпливами природного середовища на людину і господарські системи та об’єкти, а також зворотнім впливом людини на довкілля. Оцінено демографічну та медико-географічну ситуацію у регіоні, масштаби і наслідки урбанізації. Виконано інтегральне оцінювання трансформаційних процесів у природних, господарських і суспільних геосистемах та їхніх компонентах, запропоновано напрями вирішення екологічних проблем.
Для екологів, географів, геологів, науковців природничого профілю, краєзнавців, фахівців у галузі природокористування, практиків природно-заповідної справи, працівників органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, викладачів і студентів природничих спеціальностей
і всіх, хто небайдужий до стану довкілля і проблем розвитку регіону.

Сучасні практики планування та реалізації заходів із пом’якшення наслідків, що стосуються ландшафтної сполученості (DTP3-314-2.3 проект SaveGREEN). [Текст] : монографія / С. Борлеа, М. Ністореску, А. Доба, Х. Мейєр, І. Достал, Ї. Єдлічка, А.-Т. Башта, Т. Ямелинець, М. Галайко, С. Матус, А. Павелко, З. Паньків, Ю. Андрейчук. – Львів: Дрогобич – Коло, 2022. – 172 с.
Андрейчук Ю. М. ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Андрейчук, Т. С. Ямелинець. – Львів : “Простір-М”. 2015. – 284 с.
Кафедра конструктивної географії і картографії / Ю. М. Андрейчук, П. С. Войтків, Є. А. Іванов [та ін.] / за ред. Є. А. Іванова. Львів, Простір-М, 2020, 62 с.

Довідник присвячено 20-річчю заснування кафедри конструктивної географії і картографії. Висвітлено історію становлення кафедри та навчальної лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування. Показано сучасний стан навчально-методичної, науково-дослідної, громадсько-виховної роботи і видавничої діяльності кафедри. Охарактеризовано структурні підрозділи кафедри. Подана інформація про викладацький і навчально-допоміжний персонал кафедри. Для наукових працівників, викладачів, студентів.

Лозинський В. В. Картографо-топографічний словник-довідник : навч. посіб. / В. В. Лозинський, Ю. М. Андрейчук ; за науковою редакцією професора І. П. Ковальчука. – Київ ; Львів : НУБІП Україна ; ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 256 с.

У словнику-довіднику подано визначення найуживаніших понять і термінів у сфері геодезії, топографії і картографії. Охарактеризовано будову і властивості топографо-геодезичних приладів, послідовність виконання вимірювальних і розрахунково-графічних робіт. Визначення і пояснення термінів, понять, будова приладів ілюструються багаточисельними малюнками, схемами, фотографіями. Наведені таблиці, формули, алгоритми виконання розрахунків та опрацювання виміряних параметрів.
Для студентів, аспірантів, викладачів географічних, геологічних, біологічних, геодезичних, землевпорядних, аграрних, архітектурних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників підприємств та організацій, які виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи.

Методологія стандартизованого моніторингу екологічної сполученості – Рекомендації для аналізу структурної та функціональної сполученості (DTP3-314-2.3 SaveGREEN, EPC Environmental Consulting). [Текст] : навч. посіб. / К. Седі, К. Плютцар, Р. Грілльмайер, Ф. Боргвардт, Ф. Данцінгер, А-Т. Башта, Т. Ямелинець, А. Павелко, М. Галайко, С. Матус, Ю. Андрейчук, Х. Майєр, К. Янц, П. Цвєтков, М. Кутал, Р. Крічек, Р. Мот, Р. Угрінова, Б. Іммерова. – Львів : Дрогобич – Коло, 2022. – 68 с.
Часковський О., Андрейчук Ю., Ямелинець Т. С. Застосування ГІС у природоохоронній справі на прикладі відкритої програми QGIS [Текст] : навч. посіб. / О. Часковський, Ю. Андрейчук, Т. Ямелинець. — Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Вид-во Простір-М, 2021. — 228 с. — ISBN 978-617-7746-79-8.

В навчальному посібнику висвітлюються загальні принципи організації і функціонування географічних інформаційних систем (ГІС) та основні можливості використання методів ГІС в природоохоронній справі та у дослідженні екологічних проблем. Велику увагу звернено на теоретичні та прикладні аспекти геоінформаційного моделювання та картографування. В посібнику також наведено можливості інтеграції даних дистанційного зондування Землі та матеріалів польового обстеження територій. Актуальність
навчального посібника визначається зростаючими обсягами різноманітної геопросторової інформації про стан та динаміку змін компонентів навколишнього природного середовища, їх комплексного аналізу засобами ГІС-технологій. Основним прикладним завданням посібника є здобуття знань, умінь та навиків у використанні геоінформаційних програмних продуктів з відкритим кодом та можливість їх практичного застосування у природоохоронних цілях. Головна увага спрямована на застосування програмного пакету QGIS.
Навчальний посібник рекомендується для працівників природоохоронних територій, державних та приватних організацій та підприємств, студентів географічних, геологічних та біологічних факультетів за спеціальностями
“Географія” та “Екологія і охорона навколишнього середовища”.

Мальська М.П., Зінько Ю. В., Андрейчук Ю. М. Агротуристичний кластер “Горбогори”: проблематика розвитку туристичних послуг і продуктів. // Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції “Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання”/ Черкаський державний технологічний університет, 2023. – с. 117-119.