Мандюк Назарій Любомирович

Посада: доцент кафедри туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: Nazarii.Mandiuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • теоретичні основи маркетингу;
 • маркетинг у туризмі;
 • територіальний маркетинг;
 • маркетингова комунікаційна політика;
 • менеджмент в туризмі;
 • рекреаційно-туристичний потенціал Львівської області.

Курси

Вибрані публікації

Навчальні посібники і підручники:

 • Мандюк Н.Л. Стратегічний маркетинг в туристичній діяльності : методичні вказівки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 242 «Туризм і рекреація» ОПП «Туристична діяльність». Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2024. 18 с.
 • Мандюк Н. Л. Менеджмент у туризмі : навч. посібник / Н. Л. Мандюк, А. М. Манько. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 198 с.
 • Мальська М. П. Маркетинг у туризмі: підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк – К.: ЦУЛ, 2016. – 366 с.
 • Мальська М. П. Маркетинг у туризмі: підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк – Львів: Укр. Бестселер, 2015. – 364 с.
 • Мальська М. П. Економіка туризму: теорія та практика: підручник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К.: ЦУЛ, 2014. – 650 с.
 • Мальська М. П. Управління діяльністю підприємств корпоративного типу (АТ і ТзОВ) / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько – Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 290 с.
 • Мальська М. П. Корпоративне управління / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько – Київ: Знання, 2012. – 348 с.
 • Мальська М. П. Корпоративне управління: теорія та практика / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. – Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 360 с
 • Мандюк Н. Л. Маркетинг: Навч-мет. Матеріали. / Н. Л. Мандюк, І. З. Жук. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету ім. Івана Франка. 2012 – 40 с
 • Мандюк Н. Л. Корпоративне управління в туризмі: Навчально-методичний посібник. – Львів, 2010. – 50 с.

Тези

 • Мандюк Н. Маркетинговий підхід в управлінні розвитком гірськолижного туризму львівської області. Географічна освіта і наука: виклики і поступ / Матеріали міжнародної науково-практична конференція, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті. – Львів, 2023. – С. 139-142.
 • Мандюк Н. Маркетингова діяльність туристичного підприємства. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XVІІ міжнародної наукової конференції. – Львів, 2023. – С. 229-230.

Статті та матеріали конференцій

в інших виданнях:

 • Andrij Manko, Nazarii Mandiuk, Andrij Kowalczuk Tourist product promotion in the mountainous border regions of Lviv oblast // Archives of tourism, hospitality and sport science. Vol. 1, year 2017. – Lublin. 2017. – s. 85-98.
 • Nazarii Mandiuk Using marketing tools in development of Rozluch tourist center in context of cross-border cooperation // Archives of tourism, hospitality and sport science. Vol. 1, year 2017. – Lublin. 2017. – s. 73-83
 • Andrij Manko, Nazarii Mandiuk Problems and prospects of tourism infrastructure development of the Lychakivskyy district of Lviv city //Geographical information. Journal of the Departament of Geography and Regional Development FNS in Nitra. Slovak Republic. 2015. – Vol. 19 – S 64-69
 • Mandyuk N. Особенности формирования политики продвижения туристического продукта курорта Славске // Border and transborder tourism for European integration / Projekt “Turystyka w Euroregionie – analiza perspektyw rozwoju”. – Rzeszow. Polska. 2007. – s. 115-120

тези доповідей:

 • Мандюк Н. Л. Застосування маркетингових інструментів у діяльності готельно-ресторанних підприємств / Н. Мандюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ХІV міжнародної наукової конференції. – Львів, 2020. – С. 215-219
 • Мандюк Н. Л. Маркетинговий підхід в управлінні розвитком туристичних територій / Н. Мандюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ХІІІ міжнародної наукової конференції. – Львів, 2019. – С. 143-145.
 • Мандюк Н. Л. Деякі аспекти використання маркетингових засобів просування у формування іміджу туристичного продукту регіону / Н. Мандюк // ІV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne formy turystyki i rekreacji„ Lublin 10-11.10.2018 (w Polsce, Wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza im. Wincentego Pola, Lublin), 2018. – С. 37–38.
 • Мандюк Н. Л. Використання маркетингових інструментів у розвитку туристичних центрів / Мандюк Н. Л. // Економіка міста та урбаністика [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 23 берез. 2018 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: Б. М. Данилишин (відп. ред.) та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 27–30.
 • Мандюк Н. Л. Шляхи розвитку туристичної діяльності на природоохоронних територіях Львівської області / Н. Мандюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ХІ наук. конф. з міжнародною участю. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 115–121.
 • Mandiuk Nazarii, Manko Andrij Factors and prerequisites for the sustainable development of mountain skiing tourism in Lviv region // Sustainable tourism for development. Proceedings of international conference / The Baltic university programme, Zhovkva, March 19-22, 2017. – S 40–43.
 • Мандюк Н. Л. Інструменти “public relations” як засоби формування конкурентних переваг туристичного підприємства/ Н. Мандюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ювілейної Х міжнародної наук. конференції. – Львів, 2016. – С. 243–248.
 • Мандюк Н. Л., Манько А. М. Передумови сталого розвитку гірськолижного туризму Львівської області / Н. Мандюк, А. Манько // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали ІХ наук.-практ. конф. з міжнародною участю. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 101–106.
 • Мандюк Н.Л., Пандяк І.Г. Світовий досвід застосування політики диференційованих цін в готельному господарстві // Актуальные проблемы экономики в условиях реформирования современного общества: Материалы III международной научно-практической конференции (г. Белгород, 25 ноября 2014 г.) / Белгород: ИД «Белглрод» НИУ «БелГУ», 2015. – С.268 – 273.
 • Мандюк Н. Л. Просування туристичного маршруту «Золота підкова Львівщини» / Н. Мандюк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали наук.-практ. конф. (Львів, 5–7 вересня 2014 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 93–96.
 • Мандюк Н.Л. Туристичні потоки замків «Золотої підкови» // Географія, екноміка і туризм: національний та міжнародний досвід: Матеріали VІІ міжнародної конференції / Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С.288-292.
 • Мандюк Н.Л. Територіальна структура гірськолижного туризму Карпатського регіону // Географія і туризм: національний та міжнародний досвід: Матеріали VІ міжнародної наукової конференції / Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С.244-247.
 • Мандюк Н.Л. Застосування інструментів маркетингового управління в процесі розвитку регіональних рекреаційних систем // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції / Житомир: Вид-во ЖФ КІБІТ, 2011. – С.93-97 .
 • Мандюк Н.Л. Гуменюк М.М. Структура та динаміка туристичних потоків державного музею-заповідника «Олеський замок» // Географія і туризм: міжнародні виклики українському туризму: Матеріали V міжнародної наукової конференції / Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С.121-125.
 • Мандюк Н.Л. Складові політики просування туристичного продукту курорту Славське // Географія і туризм: європейський досвід: Матеріали ІV міжнародної наукової конференції / Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С.105-111.
 • Мандюк Н.Л. Роль та особливості формування іміджу туристичного продукту регіону // Географія і туризм: європейський досвід. Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції / Львів: Видавництво ЛНУ ім.. Івана Франка, 2009. – С.98-100.
 • Мандюк Н.Л. Чинники та передумови сталого розвитку гірськолижного рекреаційного продукту Львівської області // Сталий розвиток Карпат: сучасний стан та стадія дій. Тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. / Редкол.: відп. ред. В.С. Кравців. – Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2006. – С. 118-121

співавторство у монографії

 • Mandiuk N., Manko A. Public relations tools and branding elements as means of formation of competitive edges of tourist companies // Mechanisms and models of development of entities tourist business: collective monograph / edited by A. Berezin, M. Bezpartochnyi / ISMA Universety. – Riga: “Landmark” SIA, 2016. – s. 99 – 107
 • Malska, N. Manduk, J. Zinko. Rynek turystyczny Ukrainy Zachodniej w swetie badan marketingowych // Projekt PAUCI nr 00-0195-056. Potenticijal turustyczny Ukrainy Zachodniej/ – Warszawa, 2005: Instytut turystiki,-S.126-134.

 

 

Біографія

Народився у 1981 році в смт. Олесько, Буського р-ну,  Львівська обл.

Закінчив географічний факультет ЛНУ ім. І. Франка (2003).
2003-2006 рр. – аспірант Інституту регіональних досліджень НАН України. 2005-2006 р. – старший лаборант кафедри туризму географічного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка.
2006 р. – 2011 р. – асистент кафедри туризму ЛНУ ім. І. Франка. З 2011 р. – доцент цієї ж кафедри.

Сертифікати

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!