Стратегічний маркетинг в туристичній діяльності (242 М)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Мандюк Н. Л.ГрТМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрТМ-11сдоцент Мандюк Н. Л.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Стратегічний маркетинг в туристичній діяльності» є:
– ознайомити студентів із сутністю та принципами стратегічного маркетингу;
– сформувати необхідні навички стратегічного маркетингового управління;
– сформувати навики стратегічної маркетингової діяльності туристичного підприємства.
Для чого необхідно вирішити такі завдання:
– вивчення основ стратегічного маркетингового управління;
– освоєння стратегічних маркетингових інструментів діяльності підприємств;
– вивчення специфіки процесу стратегічного маркетингового планування.

Рекомендована література

Основна:

 • Мальська М. П. Маркетинг у туризмі: підручник / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк – К.: ЦУЛ, 2016. – 366 с.
 • Балабанова Л. В Маркетинг підприємства / Л.В. Балабанова, В.В. Холод, І.В. Балабанова – К.: ЦУЛ, 2019. – 612 с.
 • Балабанова Л. В. Стратегічний маркетинг : підруч. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І.В.Балабанова. – К.:Центр учбової літератури,2012. – 630 с., С. 78.
 • Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2002.
 • Котлер Ф. Основи маркетингу / Філіп Котлер, Гарi Армстронг. — К.: Діалектика, 2020. – 880 с.

Допоміжна:

 • Балацький Є. О. Маркетинг: навчальний посібник / Є. О. Балацький, А. Ф. Бондаренко – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. – 397 с.
 • Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: навч. посібник / Г.І. Кіндрацька. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 406 с.
 • Ковшова І. О.Маркетинговий менеджмент: теорія, методологія, практика : монографія / І. О. Ковшова. – Київ : Вишемирський В.С., 2018. – 515 c.
 • Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: підручник. / Н. В. Куденко. – К. : КНЕУ, 2012. – 523 с. С. 55.
 • Окландер М.А. Маркетиногова цінова політика / М.А. Окландер О.П. Чукурна – К.: ЦУЛ, 2020. – 284 с.
 • Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2001.
 • Скибінський С. В. Маркетинг: підручник для студ. вищих навч. закл. / С. В. Скибінський. – Л. : Львівська комерційна академія, 2000. Ч. 1. – Л. : [б.в.], 2000. – 640 с.

Інформаційні ресурси:

Силабус: Стратегічний маркетинг в туристичній діяльності. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус