Стратегічний маркетинг в туризмі

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
106Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Мандюк Н. Л.ГрТМ-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ГрТМ-11сдоцент Мандюк Н. Л.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Стратегічний маркетинг в туризмі» є:
− ознайомити студентів із сутністю та принципами стратегічного маркетингу;
− сформувати необхідні навички стратегічного маркетингового управління;
− сформувати навики стратегічної маркетингової діяльності туристичного підприємства.
Для чого необхідно вирішити такі завдання:
− вивчення основ стратегічного маркетингового управління;
− освоєння стратегічних маркетингових інструментів діяльності підприємств;
− вивчення специфіки процесу стратегічного маркетингового планування.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: специфіку застосування стратегічних маркетингових інструментів на туристичному підприємстві, види маркетингових стратегій.
вміти: провести ефективне стратегічне маркетингове планування, обрати оптимальний вид маркетингової стратегії для підприємства відповідно до сформованих умов.

Рекомендована література

Основна:

 • Мальська М.П., Мандюк Н.Л. Маркетинг у туризмі: Підручник. –Львів, 2015. – 364 с.
 • Балабанова Л. В. Стратегічний маркетинг : підруч. / Л. В. Балабанова, В. В.Холод,І.В.Балабанова. – К.:Центр учбової літератури,2012.– 630с.,С.78.
 • Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К,: Лібра, 2002.
 • Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. — М.: Прогрес, 1990.

Допоміжна:

 • Армстронг Гари . Основы маркетинга / Гари Армстронг, Вероника Вонг, Филип Котлер, Джон Сондерс. – [4-е европ. изд. : пер. с англ.]. – М. : Вильямс, 2010. – 1200 с., С.56.
 • Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: навч. посібник /Г.І. Кіндрацька. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 406 с.
 • Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как созлать, завоевать и удержать рынок. / Пер. с англ. В. А. Гольдича и А. И. Оганесовой.— М.: АСТ, 2001.
 • Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: підручник. / Н. В. Куденко.– К. : КНЕУ, 2012. – 523с., С.55.
 • Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2001.
 • Скибінський С. В. Маркетинг: підручник для студ. вищих навч. закл. / С. В. Скибінський. – Л. : Львівська комерційна академія, 2000.Ч. 1. – Л. : [б.в.], 2000. – 640 с.
 • www.4p.com.ua
 • www.marketing-ua.com/
 • www.mmr.ua/
 • www.uam.in.ua/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Стратегічний маркетинг в туризмі

Завантажити силабус