Маркетинг готельно-ресторанного господарства (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
65Іспит
55Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Мандюк Н. Л.ГРГ-31с, ГРГ-32с, ГРГ-33с
648доцент Мандюк Н. Л.ГРГ-31с, ГРГ-32с, ГРГ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ГРГ-31сЯрмолович В. В.
ГРГ-32сЯрмолович В. В.
ГРГ-33сЯрмолович В. В.
648ГРГ-31сЯрмолович В. В.
ГРГ-32сЯрмолович В. В.
ГРГ-33сЯрмолович В. В.

Опис курсу

Мета:

 • ознайомити студентів із сутністю та принципами маркетингу в туризмі та готельно-ресторанному господарстві;
 • сформувати необхідні навички маркетингового управління в готельно-ресторанному господарстві;
 • сформувати навики маркетингової діяльності готельного чи ресторанного підприємства.

Завдання:

 • визначення основних понять та принципів маркетингу в туризмі туризмі та готельно-ресторанному господарстві;
 • вивчення методів маркетингового управління в туризмі та готельно-ресторанному сервісі;
 • освоєння маркетингових інструментів в туристичній сфері;
 • вивчення процесу та принципів маркетингового управління туристичним, готельним чи ресторанним підприємством.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: понятійний апарат маркетингу, специфіку застосування маркетингових інструментів в готельно-ресторанному господарстві, систему маркетингових досліджень, принципи ціноутворення.

вміти: організувати ефективний маркетинг готельного чи ресторанного підприємства, організувати маркетингові дослідження, формувати систему маркетингових заходів, вибрати ефективні канали збуту туристичного продукту, застосовувати засоби маркетингових комунікацій в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі.

Рекомендована література

 

 Базова:

 • Мальська М.П. Маркетинг у туризмі: підручник / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк – К.: ЦУЛ, 2016. – 366 с.
 • Мандюк Н.Л., Жук І.З. Маркетинг: Навчально-методичні матеріали. – Львів, 2012. – 52 с.
 • Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 192 с.

Допоміжна:

 • Балацький Є. О. Маркетинг [Текст] : навчальний посібник / Є. О. Балацький, А. Ф. Бондаренко ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. – 397 с.
 • Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К,: Лібра, 2002.
 • Іванова Л. О. Маркетинг готельного і ресторанного господарства : навч. посіб. / Іванова Л. О. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2012. – 216 с.
 • Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как созлать, завоевать и удержать рынок. / Пер. с англ. В. А. Гольдича и А. И. Оганесовой. — М.: АСТ, 2001.
 • Литовченко І.Л., Пилипчук В.П.Л 64 Інтернет&маркетинг: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 184 с.
 • Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. — К.: КНЕУ, 2000.
 • Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. 2- вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.
 • Мальська М. П. Організація готельного обслуговування : підручник / Марта Мальська, Ігор Пандяк, Юрій Занько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – К. : Знання, 2011. – 366 с.
 • Маркетинг : Навчальний посібник / С. І. Чеботар, Я. С. Ларіна, О. П. Луцій, М. Г. Шевчик, Р. І. Буряк, С. М. Боняр, А. В. Рябчик, О. М. Прус, В. А. Рафальська – Київ «Наш час» , 2007.- 504 c.
 • Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2001.

Інформаційні ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму