Маркетинг (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
52Немає
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Мандюк Н. Л.ГРТ-31с, ГРТ-32с, ГРТ-33с
632доцент Мандюк Н. Л.ГРТ-31с, ГРТ-32с, ГРТ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ГРТ-31сдоцент Мандюк Н. Л.
ГРТ-32сдоцент Мандюк Н. Л.
ГРТ-33сдоцент Мандюк Н. Л.
632ГРТ-31сЯрмолович В. В.
ГРТ-32сЯрмолович В. В.
ГРТ-33сЯрмолович В. В.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Маркетинг» є:
– ознайомити студентів із сутністю та принципами маркетингу;
– сформувати необхідні навички маркетингового управління в туризмі;
– сформувати навики маркетингової діяльності туристичного підприємства.
Завдання:
– визначення основних понять та принципів маркетингу;
– вивчення методів маркетингового управління;
– освоєння маркетингових інструментів в туристичній сфері;
– вивчення процесу та принципів маркетингового управління туристичним підприємством.

Рекомендована література

Базова:

 • Балабанова Л. В Маркетинг підприємства / Л.В. Балабанова, В.В. Холод, І.В. Балабанова – К.: ЦУЛ, 2019. – 612 с.
 • Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К,: Лібра, 2002.
 • Котлер Ф. Основи маркетингу / Філіп Котлер, Гарi Армстронг. — К.: Діалектика, 2020. – 880 с.
 • Мальська М.П. Маркетинг у туризмі: підручник / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк – К.: ЦУЛ, 2016. – 366 с.

Допоміжна:

 • Балацький Є. О. Маркетинг: навчальний посібник / Є. О. Балацький, А. Ф. Бондаренко – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. – 397 с.
 • Буднікевич І. Маркетинг у галузях і сферах діяльності : навч. посіб. / І. Буднікевич, О. Баранник, О. Кифяк, І. Нємцева, С. Скибінський, І. Черданцева; ред.: І. М. Буднікевич. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2012. – 559c.
 • Іванова Л. О. Маркетинг готельного і ресторанного господарства : навч. посіб. / Іванова Л. О. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2012. – 216 с
 • Ковшова І. О.Маркетинговий менеджмент: теорія, методологія, практика : монографія / І. О. Ковшова. – Київ : Вишемирський В.С., 2018. – 515 c.
 • Литовченко І.Л., Пилипчук В.П. Інтернет&маркетинг: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 184 с.
 • Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій. — К.: КНЕУ, 2000.
 • Мальська М.П. Маркетинг у туризмі: підручник / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк – К.: ЦУЛ, 2016. – 366 с.
 • Маркетинг : Навчальний посібник / С. І. Чеботар, Я. С. Ларіна, О. П. Луцій, М. Г. Шевчик, Р. І. Буряк, С. М. Боняр, А. В. Рябчик, О. М. Прус, В. А. Рафальська – Київ «Наш час» , 2007.- 504 c.
 • Окландер М.А. Маркетиногова цінова політика / М.А. Окландер О.П. Чукурна – К.: ЦУЛ, 2020. – 284 с.
 • Окландер М.А. Поведінка споживача / М.А. Окландер І.О. Жарська – К.: ЦУЛ, 2019. – 208 с.
 • Полторак В.А. Маркетингові дослідження / В.А. Полторак, І.В. Тараненко, О.Ю. Красовська – Київ : ЦУЛ, 2014. – 342 с.
 • Скибінський С. В., Маркетинг : Навч. посіб. у схемах і таблицях / С. В. Скибінський, В. П. Штуль; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2007.
 • Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 192 с.

Інформаційні ресурси:

Силабус: Маркетинг. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус