Менеджмент в туризмі

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Залік
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Мандюк Н. Л.ГРТ-31с, ГРТ-32с
632доцент Мандюк Н. Л.ГРТ-31с, ГРТ-32с, ГРТ-33с, ГРТ-34с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ГРТ-31сдоцент Мандюк Н. Л.
ГРТ-32сдоцент Мандюк Н. Л.
632ГРТ-31сдоцент Мандюк Н. Л.
ГРТ-32сдоцент Мандюк Н. Л.
ГРТ-33сдоцент Мандюк Н. Л.
ГРТ-34сГанич Н. М.

Опис курсу

Мета: формування у майбутніх менеджерів знань, умінь та навичок управлінської роботи в туристичному сервісі.

Завдання:

 • здобуття знань про системний підхід до менеджменту туристичного підприємства;
 • засвоєння принципів управління;
 • вивчення впливу факторів макро- та мікросередовища;
 • вивчення методів управління;

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні поняття, принцими, та інструменти менеджменту, специфіку управління підприємством туристичної сфери.

вміти: здійснювати поточне та стратегічне планування, розробляти організаційні структури управляння та вибудовувати систему управління на підприємстві, використовувати засоби мотивації персоналу, проводити ефективний контроль.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

Базова література:

 • Андренко І. Б. Менеджмент туризму: навч. посібник / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М.Писаревський; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 402 с.
 • Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2004. – 288 с.
 • Білоусов О.М. Менеджмент туристичної галузі : підручник / О.М. Білоусов, О.Є. Лугінін, О.С. Морозова, Л.В. Соколова. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 580 с
 • Охріменко А.Г. Основи менеджменту: Навч. посібник. – К.:2006. – 130 с.

 Допоміжна:

 • Захарченко В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки Навчальний посібник / В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М.  Меркулов – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с.
 • Ильина Е.Н. Туроперейтинг: Организация деятельности. М., Финансы и статистика, 2002.
 • Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учеб. Пособие. – Мн.: БГЭУ, 1999. – 644 с.
 • Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003 – 414 с.
 • Мескон М., Альберт М. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1992. – 653 с.
 • Мальська М.П., Худо В. В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу. Навчальний посібник. − Львів. − Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. − 360 с.
 • Стратегічний менеджмент. Навч. посіб. / За заг. ред. Бутка М. П. [М.П.Бутко, М.Ю.Дітковська, С.М.Задорожна та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 376 с.

Інформаційні ресурси:

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Менеджмент в туризмі

Завантажити силабус