Менеджмент в туризмі і рекреації (242 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Залік
65Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Мандюк Н. Л.ГРТ-31с, ГРТ-32с, ГРТ-33с
632доцент Мандюк Н. Л.ГРТ-31с, ГРТ-32с, ГРТ-33с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
548ГРТ-31сдоцент Мандюк Н. Л.
ГРТ-32сдоцент Мандюк Н. Л.
ГРТ-33сдоцент Мандюк Н. Л.
632ГРТ-31сдоцент Мандюк Н. Л.
ГРТ-32сдоцент Мандюк Н. Л.
ГРТ-33сдоцент Мандюк Н. Л.

Опис курсу

Мета: формування у майбутніх менеджерів знань, умінь та навичок управлінської роботи в туристичному сервісі.
Завдання:
– здобуття знань про системний підхід до менеджменту туристичного підприємства;
– засвоєння принципів управління;
– вивчення впливу факторів макро- та мікросередовища;
– вивчення методів управління.

Рекомендована література

Методичне забезпечення:

Базова:

 • Андренко І. Б. Менеджмент туризму: навч. посібник / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М.Писаревський; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 402 с.
 • Білоусов О.М. Менеджмент туристичної галузі : підручник / О.М. Білоусов, О.Є. Лугінін, О.С. Морозова, Л.В. Соколова. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 580 с
 • Мандюк Н.Л. Менеджмент у туризмі : навч. посібник / Н.Л. Мандюк,  А. М. Манько – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 198 с.
 • Менеджмент туристичної індустрії: підручник у 3-х частинах / Руденко В.П., Вацеба В.Я., Підгірна В.Н., Цепенда М.В. та ін. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – 504 с.

Допоміжна:

 • Ладонько, Л. С. Менеджмент: теорія та практика : навчальний посібник / Л. С. Ладонько, О. В. Михайловська, Н. В. Філіпова ; М-во освіти і науки України, Чернігівський нац. технол. ун-т. – К. : Кондор, 2018. – 266 с.
 • Левицька І. В. Менеджмент підприємств за кризових умов Навч. посібник. 2-гє видання. Рекомендовано МОН України. «НОВИЙ СВІТ[1]2000», 2020 р. – 176 с.
 • Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003 – 414 с.
 • Мальська М.П., Худо В. В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу. Навчальний посібник. − Львів. − Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. − 360 с.
 • Назарчук, Т. В. Менеджмент організацій: навчальний посібник для студ. Вищ. навч. закл. / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк. – Київ: ЦУЛ, 2016. – 560 с.

Інформаційні ресурси:

 • https://geography.lnu.edu.ua/course/menedzhment-v-turyzmi
 • www.info-library.com.ua
 • www.pidruchniki.com
 • www.tourism.gov.ua
 • www.tourlib.net

Силабус: Менеджмент в туризмі і рекреації. 2023-2024 н. р.

Завантажити силабус