Загальна геологія (014)

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології i палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Богуцький А. Б.ГРО-11с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ГРО-11сдоцент Яцишин А. М., Томенюк О. М.

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Загальна геологія” укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з педагогіки за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія) і охоплює структуру та основні етапи розвитку геології. Значну увагу приділено вивченню різноманітних геологічних процесів, зокрема звітрюванню гірських порід, геологічній діяльності підземних та дощових вод, рік, льодовиків та талих льодовикових вод, вітру, морів тощо. Студенти також ознайомляться з внутрішніми геологічними процесами (коливальними, складчастими і розривними рухами, землетрусами, магматизмом, вулканізмом тощо). Розглянуто також основні структурні елементи літосфери та етапи еволюції планети та органічного світу. Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для їхньої педагогічної і практичної роботи, а також підготовки до слухання подальших навчальних природничих курсів.

Метою вивчення нормативної дисципліни “Загальна геологія” є ознайомлення студентів із будовою, речовинним складом та історією розвитку Землі, а також процесами, які відбуваються в її надрах та на поверхні. Основними завданнями курсу є набуття студентами необхідних теоретичних знань про геологічні процеси та їхні наслідки, історію розвитку Землі та методи її реконструкції, а також практичних навичок розпізнавання гірських порід та мінералів для застосування їх у майбутній педагогічній діяльності.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:

фахових:

ФК 4. Здатність застосовувати кількісні методи при дослідженні сфер ландшафтної оболонки Землі.

ФК 10. Здатність застосовувати базові знання з природничих та суспільних наук у навчанні та професійній діяльності при вивченні Землі (світу), материків і океанів, України.

ФК 11. Здатність розуміти та пояснювати особливості природних компонентів і об’єктів у сферах географічної оболонки, взаємозв’язки в ландшафтах.

Програмні результати навчання:

ПРН 14. Пояснює просторову диференціацію географічної оболонки і географічного середовища на глобальному, регіональному та локальному територіальних рівнях.

ПРН 16. Пояснює зміни, які відбуваються в географічному середовищі під впливом природних і антропогенних чинників, формулює наслідки й детермінанти в контексті концепції сталого розвитку людства.

ПРН 24. Дотримуватися сам під час польових навчальних практик та формує відповідальне ставлення учнів до природи, повагу до культурних цінностей і традицій місцевого населення під час екскурсій, походів і експедицій з учнівською молоддю.

Після завершення цього курсу студент буде:

знати: основні етапи розвитку геології, класифікацію ендо- та екзогенних процесів; особливості формування відкладів; класифікацію підземних вод; геологічну роботу рік, льодовиків, вітру, моря; процеси внутрішньої динаміки Землі; основні структурні елементи літосфери та історію розвитку планети; геохронологічну шкалу;

вміти: визначати основні породотвірні мінерали і гірські породи; користуватися гірничим компасом; будувати та описувати геологічні розрізи за даними свердловин і за даними геологічних карт.

Soft skills: уміння формувати власну думку і приймати рішення; створювати презентації; управляти часом, розділяти обов’язки, співпрацювати у групі під час виконання лабораторних робіт; позитивно налаштовуватися на результати роботи і системно контролювати процес навчання.

Рекомендована література

Базова

 Допоміжна

Наукова періодика:

 Інформаційні ресурси

  • Офіційний сайт Міжнародного союзу з вивчення четвертинного періоду (INQUA – International Union For Quaternary Research) – https://www.inqua.org/
  • Офіційний сайт Геологічного товариства Америки (Geological Society of America) – https://www.geosociety.org/

Силабус:

Завантажити силабус