Загальна геологія

Тип: Нормативний

Кафедра: геоморфології та палеогеографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
248професор Богуцький А. Б.ГРО-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ГРО-11доцент Дмитрук Р. Я., доцент Яцишин А. М.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни “Загальна геологія” складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалавра спеціальності “014.07 Середня освіта (Географія)”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Загальна геологія” є ендо- і екзогенні геологічні процеси, закономірності їхнього формування і поширення, а також методи їхнього вивчення, основні етапи еволюції планети та органічного світу, основні породотвірні мінерали і гірські породи тощо.

Міждисциплінарні зв’язки: з іншими галузями географії та геології, в т.ч. палеогеографією плейстоцену, загальною геоморфологією, динамічною геоморфологією, інженерними геологією та геоморфологією, а також археологією. Отримані знання з курсу будуть необхідні під час проходження навчальної геологічної практики.

Мета та завдання навчальної дисципліни

  • Метою викладання навчальної дисципліни “Загальна геологія” є ознайомлення студентів із будовою, речовинним складом та історією розвитку Землі, а також процесами, які відбуваються в її надрах та на поверхні.
  • Основними завданнями вивчення дисципліни “Загальна геологія” є набуття студентами необхідних теоретичних знань про геологічні процеси та їхні наслідки, історію розвитку Землі та методи її реконструкції, а також практичних навичок розпізнавання гірських порід та мінералів з метою подальшого використання цих знань у педагогічній роботі учителя географії.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

  • знати: основні етапи розвитку геології, класифікацію ендо- та екзогенних процесів; особливості формування відкладів; класифікацію підземних вод; геологічну роботу рік, льодовиків, вітру, моря; процеси внутрішньої динаміки Землі; основні структурні елементи літосфери та історію розвитку планети; геохронологічну шкалу;
  • вміти: визначати основні породотвірні мінерали і гірські породи; користуватися гірничим компасом; будувати та описувати геологічні розрізи за даними свердловин і за даними геологічних карт.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин, 5 кредитів ЄКТС.

Рекомендована література

Базова

 Допоміжна

Наукова періодика:

 Інформаційні ресурси

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму