Бібліотека

Перелік публікацій: Тиханович Є. Є.

Геоекологія Львівської області / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. – 606 с.

Узагальнено чималий фактологічний матеріал стосовно актуальних геоекологічних проблем Львівської області. Розглянуто особливості і проблеми використання різних видів природних ресурсів: мінерально-сировинних, земельних, водних, біотичних, природоохоронних і рекреаційно-туристичних.
Виявлено проблеми галузевого природокористування та екологічні небезпеки, які вони створюють.
Оцінено масштаби антропогенних впливів і ступінь забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів, рельєфу, ґрунтового і рослинного покривів, тваринного світу, рівень поводження з відходами і небезпечними речовинами, проаналізовано радіаційну ситуацію та схарактеризовано надзвичайні ситуації природної і техногенної генези. Виділено та описано екологічні проблеми, зумовлені взаємовпливами природного середовища на людину і господарські системи та об’єкти, а також зворотнім впливом людини на довкілля. Оцінено демографічну та медико-географічну ситуацію у регіоні, масштаби і наслідки урбанізації. Виконано інтегральне оцінювання трансформаційних процесів у природних, господарських і суспільних геосистемах та їхніх компонентах, запропоновано напрями вирішення екологічних проблем.
Для екологів, географів, геологів, науковців природничого профілю, краєзнавців, фахівців у галузі природокористування, практиків природно-заповідної справи, працівників органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, викладачів і студентів природничих спеціальностей
і всіх, хто небайдужий до стану довкілля і проблем розвитку регіону.

Географічний факультет = Faculty of Geography : до 140-річчя географії у Львівському університеті / за ред. В. Біланюка, Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2023. 122 с.

У науково-довідковому виданні висвітлено історію географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Показано сучасний стан навчально-методичної, науково-дослідної, громадсько-виховної роботи та видавничої діяльності факультету. Охарактеризовано структурні підрозділи факультету. Подані бібліографічні дані відомих випускників факультету.
Для наукових працівників, викладачів, студентів, випускників факультету, майбутніх абітурієнтів й всіх зацікавлених.

Володимир Біланюк, Любов Котик, Євген Тиханович. Географічні ідеї в епістолярній спадщині Григорія Сковороди / В. Біланюк, Л. Котик, Є. Тиханович // Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог: матер Міжнар. наук. онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (м. Львів, 20 грудня 2022 р.). Львів: Простір-М, 2023. С. 19-24.
Є. Тиханович, В. Біланюк, Л. Безручко Сніговий покрив території ймовірного будівництва гірськолижного курорту на масиві Свидовець. / Є. Тиханович, В. Біланюк, Л. Безручко // Культурний ландшафт як географічний феномен : Матеріали Міжнар. наук. конф.(23–25 вересня 2021). – Чернівці : Чернівецький нац. ун–т., 2021 – С.51–52.
Перспективи розвитку туризму у сільських населених пунктах Судововишнянської територіальної громади / Є. Є. Тиханович, М. І. Білецький, Л. І. Котик // Рекреаційно-туристичне природокористування в Україні: сучасний стан і перспективи: зб. матер. 2-ї Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. присв. 145-річчю геогр. освіти в Чернівец. нац. ун-ті ім. Ю. Федьковича (28-29 жовтня 2021 р.). — Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2021 — С. 71-75
Туристичний потенціал сільських населених пунктів Судововишнянської ТГ. / М. Білецький, Л. Котик, Є. Тиханович // Туристичний потенціал Судововишнянської територіальної громади Львівської області: стан і перспективи розвитку: зб. матер. наук.-практ. конф. (Судова Вишня, 15 травня 2021 р.) / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». — Львів, 2021. — С. 179–194.