Бібліотека

Перелік публікацій: Ровенчак І. І.

Ровенчак І. Геокультура і геоосвіта України / І. Ровенчак, Л. Котик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 164 с.

Подано опис, структуру, розгорнуту програму, завдання семінарських і практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, запитання для самоконтролю та тести, систему оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Геокультура і геоосвіта України». Для студентів географічних факультетів закладів вищої освіти.

Ровенчак І. І. , Мамчур О. І. Географічне країнознавство : навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.040104 – географія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 106 с.
Ровенчак І. І. Географічне країнознавство / І. Ровенчак, О. Мамчур. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 112 с.
Ровенчак І. І. Міжнародні політичні, військові та економічні організації : навч.-метод. посібник / І. І. Ровенчак, Л. І. Котик.- Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 142 с.

Навчально-методичний посібник містить програму, рекомендовану літературу, систему оцінювання знань студентів, тематику практичних і семінарських робіт, завдання для самостійного опрацювання, ключові поняття і терміни, питання для самоконтролю та тестові питання перевірки знань студентів з курсу.
Для студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів.

Актуальність викладання навчальної дисципліни «Геокультура і геоосвіта України» у вищій школі / І. Ровенчак, Л. Котик // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. — 2021. — Вип. 33. — С. 69-77.
До проблеми вивчення географії культури і географії освіти України у середній школі / І. Ровенчак, Л. Котик // Географічні діалоги на перехресті практики і теорії: зб. матер. І Регіональної наук.-практ. конф. (18 червня 2021 р.). — Івано-Франківськ: ПРІЕТ-ДІАС, 2021. — С. 86-89.
Іван Ровенчак, Любов Котик. Геоосвіта як конвергентний науковий напрямок / Іван Ровенчак, Любов Котик // Географічна освіта і наука: виклики і поступ: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 140-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 18-20 травня 2023 р.) / відповід. редактори: В. Біланюк, Є. Іванов. У 3-ох томах. Львів: Простір-М, 2023. Т.1. С. 149-157.