Бібліотека

Перелік публікацій: Пилипович О. В.

Геоекологічне моделювання стану пам’яток природи та історії: монографія. – Ю. Андрейчук, А. Бокотей, О. Вовк та ін.; за заг. ред. І. П. Ковальчука, Є. А. Іванова. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 214 с.

За результатами геоекологічних досліджень створено ГІС комплексної пам’ятки природи місцевого значення “Стільська” та оцінено стан її природно-історичного середовища. Проаналізовано розміщення, інтенсивності прояву та потенціалу розвитку небезпечних екзогенних процесів, оцінено ризик руйнування історичних об’єктів, обґрунтовано систему заходів, спрямованих на збереження пам’ятки природи. Для геофізиків, географів, екологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів природничих спеціальностей.

Геоекологія Львівської області / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. – 606 с.

Узагальнено чималий фактологічний матеріал стосовно актуальних геоекологічних проблем Львівської області. Розглянуто особливості і проблеми використання різних видів природних ресурсів: мінерально-сировинних, земельних, водних, біотичних, природоохоронних і рекреаційно-туристичних.
Виявлено проблеми галузевого природокористування та екологічні небезпеки, які вони створюють.
Оцінено масштаби антропогенних впливів і ступінь забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів, рельєфу, ґрунтового і рослинного покривів, тваринного світу, рівень поводження з відходами і небезпечними речовинами, проаналізовано радіаційну ситуацію та схарактеризовано надзвичайні ситуації природної і техногенної генези. Виділено та описано екологічні проблеми, зумовлені взаємовпливами природного середовища на людину і господарські системи та об’єкти, а також зворотнім впливом людини на довкілля. Оцінено демографічну та медико-географічну ситуацію у регіоні, масштаби і наслідки урбанізації. Виконано інтегральне оцінювання трансформаційних процесів у природних, господарських і суспільних геосистемах та їхніх компонентах, запропоновано напрями вирішення екологічних проблем.
Для екологів, географів, геологів, науковців природничого профілю, краєзнавців, фахівців у галузі природокористування, практиків природно-заповідної справи, працівників органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, викладачів і студентів природничих спеціальностей
і всіх, хто небайдужий до стану довкілля і проблем розвитку регіону.

Пилипович О. Геоекологія річково-басейнової системи верхнього Дністра: Монографія / О. В. Пилипович, І. П. Ковальчук; за науковою редакцією І. П. Ковальчука. – Львів- Київ: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 284 с.

Висвітлено концептуальні засади геоекологічних досліджень річково-басейнових систем. Здійснено аналіз умов і чинників формування геоекологічної ситуації у басейні верхнього Дністра. Охарактеризовано результати багаторічних досліджень розвитку, функціонування і змін стану річково-басейнових систем верхнього Дністра під впливом природних та антропогенних чинників. За результатами власних польових, картометричних і лабораторних досліджень оціне­но вплив діяльності людини на геоекологічну ситуацію модельних басейнових систем. Із застосу­ванням ГІС-технологій створено нові комп’ютерно-картографічні моделі досліджуваних басейнів, сформовано інформаційну базу даних, яка відображає стан басейнових систем, масштаби впливу на них природних та антропогенних чинників і геоекологічні наслідки природокористування. Обґрунтовано комплекс заходів, спрямованих на оптимізацію геоекологічного стану річково- басейнових систем та підвищення ефективності використання природних ресурсів.

Для географів, геоекологів, землевпорядників, краєзнавців, викладачів і студентів, працівників сфери моніторингу навколишнього середовища і державного управління при­родокористуванням та охороною природи.

Кафедра конструктивної географії і картографії / Ю. М. Андрейчук, П. С. Войтків, Є. А. Іванов [та ін.] / за ред. Є. А. Іванова. Львів, Простір-М, 2020, 62 с.

Довідник присвячено 20-річчю заснування кафедри конструктивної географії і картографії. Висвітлено історію становлення кафедри та навчальної лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування. Показано сучасний стан навчально-методичної, науково-дослідної, громадсько-виховної роботи і видавничої діяльності кафедри. Охарактеризовано структурні підрозділи кафедри. Подана інформація про викладацький і навчально-допоміжний персонал кафедри. Для наукових працівників, викладачів, студентів.

Методичні вказівки для підготовки дипломних/магістерських робіт / уклад. Л. Курганевич, О. Пилипович, М. Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 64 с.

У методичних рекомендаціях подано: організацію підготовки, послідовність виконання, вимоги до оформлення та критерії оцінювання дипломних / магістерських робіт.
Для студентів і викладачів географічного факультету.

Методичні вказівки для підготовки і виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» / М. Петровська, О. Пилипович, Д. Кричевська, Л. Курганевич, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 68 с.
Пилипович О. В. Екологічне інспектування та екологічний контроль: навч.-метод. посібник // ЛНУ ім. І. Франка. 2019. – 122 с.

У методичному посібнику зібрано і осмислено сучасний матеріалпро суть, методи та особливості здійснення природоохоронних інспекторських перевірок. Стрижневою ідеєю методичного посібника є концепція реалізації екологічної політики України через ефективне впровадження системи екологічного контролю.

Методичний посібник має навчально-методичну цінність, буде корисним для студентів географічних, екологічних та економічних спеціальностей, а також для працівників сфери державного управління у галузі охорони довкілля

Пилипович О. В. Методика визначення особливо цінних ділянок річки з метою їхнього збереження та охорони (як методологічна основа для Проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів з метою збереження річок»)/ Афанасьєв С.О, Зуб Л.М., Пилипович О.В., Данько К.Ю., Вусик О.В., Матус С.А., Петрович О.З.- Київ, 2019 – 20 с.
Пилипович О.В, Підготовка звіту з оцінки впливу на довкілля при будівництві та реконструкції автодоріг: методичний посібник / Зуб Л.М., Костюшин В.А., Хрутьба В.О., Лєвіна Г.М., Сумський Є.Д., Пилипович О.В., Костюшин Є.В., Матус С.А., Ямелинець Т.С., Галайко М.Б. – Київ, 2019. – 108 с.

Методичний посібник містить практичні рекомендації щодо підготовки Звіту з Оцінки впливу на довкілля (ОВД) при будівництві та реконструкції автомагістралей та доріг І категорії. Характеризуються потенційні екологічні ризики, що супроводжують вказаний тип господарювання, а також пропонуються настанови щодо необхідного збору матеріалів та підходи із розробки компенсаторних заходів.
Для фахівців з оцінки впливу на довкілля, вчених, громадських  активістів.

Пилипович О.В. Науково-методичні рекомендації щодо підготовки звіту ОВД при будівництві малої ГЕС (Методичний посібник) / За редакцією С. О. Афанасьєва. – Київ, 2019. – 94 с.

Методичний посібник містить практичні рекомендації щодо підготовки Звіту з Оцінки впливу на довкілля залежно від типу гідроспоруд, регіону, планової діяльності та потенційних екологічних ризиків, що можуть виникнути під час будівництва/реконструкції чи експлуатації малих гідроелектростанцій, а також настанови щодо необхідного збору матеріалів та розробки компенсаторних заходів.
Для фахівців з оцінки впливу на довкілля, вчених, громадських активістів.

Пилипович О. Організація прикордонного екологічного контролю: навч.-метод. посібник / Ольга Пилипович. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 208 с.

Висвітлено методи і прийоми, що використовують при здійсненні прикордонного екологічного контролю на території України. У посібнику зібрано та осмислено сучасний матеріал про суть, структуру, види, особливості реалізації та передумови створення системи прикордонного екологічного контролю України. Стрижневою ідеєю навчально-методичного посібника є концепція реалізації екологічної політики України через ефективне впровадження системи екологічного контролю, отож видання має навчальнометодичну і наукову цінність. Для студентів географічних, екологічних та економічних спеціальностей, а також для працівників сфери державного управління у галузі охорони довкілля.

Щерба В. В., Пилипович О. В. Природні пожежі в Україні, аналіз причин та наслідків. Матеріали II науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Географічні аспекти просторової організації території, суспільства та збалансованого природокористування» (м.Ужгород, 25-27 травня 2022 р). Ужгород, 2022. С. 11-14.