Бібліотека

Перелік публікацій: Паньків Н. М.

PR та електронний маркетинг в готельно-ресторанних закладах : Методичні рекомендації до практично-семінарських занять та виконання самостійної роботи /уклад.: Н. М. Паньків, М. І. Філь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 43 с.
Мальська М. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / М. Мальська, Н. Паньків. – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 226 с.

Розглянуто зміст та сутність науки та наукових досліджень, зокрема студентських наукових досліджень та їхнім зв’язком з наукою загалом. Висвітлено основні етапи виникнення науки та проаналізовано її основні структурні складові, в тому числі з точки зору використання в процесі дослідження розвитку туристичної галузі та формування туризмології як наукового напряму в Україні. Розглянуто методи наукових досліджень та
їхнє використання в туризмі, роль інформаційних ресурсів у написанні різних видів студентських наукових робіт та можливості використання різних інформаційних джерел. Подана структура вищих навчальних закладів України та її роль в розвитку науки.

Мальська М. П., Паньків Н. М. Виробнича практика : методичні вказівки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 242 Туризм і рекреація, ОПП «Міжнародний туризм» і ОПП «Туристична діяльність». Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2024. 59 с.
Мальська М., Паньків Н.,  Ховалко А.  Історія розвитку туризму: навчальний посібник – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 

Розглянуто просторово-часові особливості зародження та розвитку мандрівництва та туризму в світі та Україні. Проаналізовано  періодичну градацію розвитку туризму з точки зору проведення паралелей, схожих та відмінних аспертів. Висвітлено причинно-наслідковий зв”язок між розвитком  туризму та суспільною еволюцією різних держав та територій. Для студентів природничих спеціальностей, що вивчають туризм та менеджмент туристичної організації. 

Мальська М.П., Худо В.В., Паньків Н.М. Навчально-методичні вказівки для написання студентських наукових робіт (курсові, бакалаврські та магістерські) для студентів спеціальності 241«Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм». – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – 70 с.
Мальська Марта, Паньків Наталія. Іміджеологія і PR у туризмі : підручник/ Марта Мальська, Наталія Паньків. – Київ : Видавництво «Каравела», 2023. – 246 с.

Розглянуто зміст та сутність поняття PR-у в контексті туристичної діяльності, проаналізовані основні структурні складові, критерії та принципи їхнього виділення та застосування на практиці. Підручник створений на основі навчальної програми нормативної дисципліни «Іміджеологія і PR у туризмі». Запропоновано тематику практичних та семінарських занять, питання для самостійного опрацювання, опорний тематичний конспект для підготовки до практичних занять і самостійної роботи, питання для самоперевірки і для термінологічного диктанту, творчі та тестові завдання, словник термінів. Підручник рекомендовано для магістрів, які навчаються за напрямом підготовки 24 «Сфера обслуговування», Спеціалізації 242 «Туризм і рекреація» та 241 «Готельно-ресторанна справа».
Для студентів, аспірантів, викладачів природничих спеціальностей, які вивчають чи, які цікавляться туризмом, рекреацією та гостинністю.

Марта Мальська, Наталія Паньків. Туристично-ресурсний потенціал території : підручник / Марта Мальська, Наталія Паньків. – Київ : Видавець ФОП Піча Ю. В., 2022. – 534 с.

Розглянуто теоретичні основи туристичного потенціалу та туристичних ресурсів території, методики оцінки туристично-ресурсного потенціалу, в тому числі природної, природно-антропогенної та культурно-історичної складової; проаналізовано соціально-економічні ресурси туризму, висвітлені питання екології та охорони рекреаційно-туристичних ресурсів.
Для студентів спеціальностей, що вивчають туризм, готельно-ресторанну справу, менеджмент організацій, географію тощо.

Паньків Н. М. PR та електронний маркетинг в готельно-ресторанних закладах: Методичні рекомендації до практично-семінарських занять та виконання самостійної роботи /уклад.: Н. М. Паньків, М. І. Філь – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 43 с.
Паньків Н. М. Іміджелогія та PR в туризмі: навчально-методичний посібник / Н. М. Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 120 с.

Розглянуто зміст та сутність поняття PR-у, проаналізований з’вязок з іміджелогією, принципи та критерії їхнього виникнення та функціонування. Висвітлені основні структурні складові навчальної дисципліни: промоція, паблісіті, реклама, брендинг тощо в контексті взаємозв’язку з маркетинговою туристичною діяльністю та практичним застосуванням в туризмі.
Для студентів та аспірантів природничих спеціальностей, що вивчають туризм.

Паньків Н. М. Туристичне ресурсознавство: навчально-методичний посібник / Н.М. Паньків.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. -67 с.
Паньків Н. Навчально-методичні вказівки для виконання практично-семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу «Географія України» для студентів спеціальності «Туризм». Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
Паньків Н. Туристичне ресурсознавство : навч. посібник / Наталія Паньків. – Львів : Український бестселер, 2011. – 238 с.

Розглянуто теоретичні основи туристичного ресурсознавства, методики оцінки туристичного потенціалу територій, в тому числі природних, культурно-історичних
та соціально-економічних ресурсів туризму. Висвітлено проблемні питання екології та охорони ресурсів рекреації та туризму.
Для студентів природничих спеціальностей, що вивчають туризм та менеджмент
організації.

Паньків Н.М. Темний туризм в Україні: факторний аналіз та перспективи розвитку// Наукові записки СумДНУ імені А.С. Макаренка. 2021. Т. 2. Вип. 2.- С.148-159