Бібліотека

Перелік публікацій: Монастирський В. Р.

Монастирський В.Р. Методичні вказівки до курсу «Виробнича (переддипломна) практика» ОПП «Туристична діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності 242 «Туризм і рекреація» – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2024. – 34 с.
Монастирський В.Р. Навчально-методичні матеріали до курсу «Магістерський семінар» ОПП «Туристична діяльність», «Міжнародний туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів з спеціальності 242 «Туризм і рекреація» – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2024. – 36 с.
Монастирський В.Р. Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу: навч. посібник / В.Р. Монастирський // ННВК “АТБ”- Львів, 2022. – 200 с.

Навчальний посібник «Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу» розроблений відповідно до робочої програми дисципліни «Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу», містить перелік конкретних тем із питаннями для самоконтролю і тести; список рекомендованих джерел та термінологічний словник.

Його рекомендовано студентам вищих навчальних закладів, викладачам, фахівцям сфери туристичних послуг і всім, хто цікавиться питаннями поширення рекреаційних комплексів у світі.

Bordun O., Romaniv P., Monasryrskyy W. Tourism geography: functional structure and role in tourismology Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 2020, 29 (2), 233–242.
Корпан Д. Тенденції розвитку міжнародного туризму в Туреччині / Д. Корпан, В. Монастирський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІІІ наукової міжнародної конференції. – Львів, 2019. – С. 108-111.
Монастирський В. Р. Динаміка розвитку закладів розміщення бальнеологічного курорту Трускавець / В. Р. Монастирський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІІІ наукової  міжнародної конференції. – Львів, 2019. – С.  161-165.
Монастирський В. Р. Користування рекреаційними водними об’єктами на умовах оренди в Україні / В. Монастирський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІ міжнародної наукової конференції. – Львів, 2017. – С. 133-136.
Монастирський В. Р. Порівняльний аналіз розвитку рекреаційного туризму Карпатського та Татранського національних парків // В.Р. Монастирський, О.Ю. Бордун // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2016. – 775-776 : Географія. – С. 218-224.
Монастирський В. Р. Проблеми авіаперевезень у міжнародному туризмі в Україн / В.Р. Монастирський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали ХІІ міжнародної наукової конференції. – Львів, 2018. – С. 231-235.
Монастирський В.Р. Тенденції розвитку екологічного туризму у Польських Татрах та Українських Карпатах / В. Монастирський, О. Бордун, А. Манько // Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. Видавничий дім «Гельветика». 2021. Випуск 60. С.139-144.
Ховалко А. Б. Попередження надзвичайних ситуацій в умовах зимового сходження на гірські вершини Українських Карпат/ А.Б. Ховалко, В.Р. Монастирський // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.7. – С. 245-251.

Проаналізовано сучасний стан зимового рекреаційного туризму в Українських Карпатах, визначено основні проблеми, що перешкоджають його розвитку на українському і світовому ринках. Висвітлено тенденції розвитку зимових сходжень на гірські вершини, зокрема на гору Говерла. Запропоновано шляхи удосконалення системи управління і провадження зимовими сходженнями, зокрема шляхом підвищення вимог до вибору спорядження та безпеки зимових сходжень. Усі небезпечні чинники, які супроводжують зимові (і не тільки) сходження в умовах Українських Карпат, поділено на п’ять груп: 1) попередньо зумовлені суб’єктивні причини нещасних випадків у горах; 2) неправильне психологічне налаштування; 3) набуті під час сходження негативні психологічні стани; 4) недостатня підготовленість учасників сходження; 5) відсутність акліматизації. Їх врахування дасть змогу істотно зменшити ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій під час зимового сходження на гірські вершини Карпат.
Ключові слова: зимові сходження, пішохідний туризм, рекреаційний туризм, туристична індустрія, внутрішній туризм, міжнародний туризм, природоохоронні території.

Макаруха Г. Монастирський В. Р. Переваги та недоліки загальноприйнятого туристичного бренду України / Г. Макаруха, В. Монастирський // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали Х міжнародної наукової конференції. – Львів, 2016. – С. 232-235.
Монастирський В. Р. Теоретичні аспекти вдосконалення державного регулювання туристичної галузі України / В.Р. Монастирський, Д.В. Фігурний // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. Матеріали Х міжнародної наукової конференції. – Львів, 2016. – С.284-289.