Бібліотека

Перелік публікацій: Лозинський В. В.

Лозинський В. В. Картографо-топографічний словник-довідник : навч. посіб. / В. В. Лозинський, Ю. М. Андрейчук ; за науковою редакцією професора І. П. Ковальчука. – Київ ; Львів : НУБІП Україна ; ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 256 с.

У словнику-довіднику подано визначення найуживаніших понять і термінів у сфері геодезії, топографії і картографії. Охарактеризовано будову і властивості топографо-геодезичних приладів, послідовність виконання вимірювальних і розрахунково-графічних робіт. Визначення і пояснення термінів, понять, будова приладів ілюструються багаточисельними малюнками, схемами, фотографіями. Наведені таблиці, формули, алгоритми виконання розрахунків та опрацювання виміряних параметрів.
Для студентів, аспірантів, викладачів географічних, геологічних, біологічних, геодезичних, землевпорядних, аграрних, архітектурних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників підприємств та організацій, які виконують топографо-геодезичні і картографічні роботи.

Лозинський В. В., Клюйник В.В. Топографія з основами геодезії. Методичні вказівки до вивчення курсу. – Львів, 2011. – 24 с.

Подано робочу програму з курсу “Топографія з основами геодезії”, загальні методичні рекомендації, а також вказівки з вивчення тем курсу із запитаннями і задачами для самостійної роботи студентів, завдання на контрольні роботи і пояснення до їх виконання.

Лозинський В.В . Топографічна практика. Навчально-методичний посібник – Львів: ФОП Корпан Б.І., 2013. – 104 с.

Посібник призначений для студентів географічного факультету і природничого коледжу спеціальності „Екологія та охорона навколишнього середовища” з метою проходження топографічної практики.
Видання містить основні положення по організації практики, знайомить студентів із нормами і правилами поведінки в умовах польових робіт і покликане допомогти їм із перших же днів практики виробити принципові вимоги до ведення геодезичної документації і оформлення звіту за практику. У додатках наведено зразки оформлення потрібних бланків та документації звіту. Посібник буде корисний і для викладачів-керівників практик при ознайомленні студентів з умовами і порядком виконання учбових геодезичних робіт.

Лозинський В.В. Контрольні запитання і завдання з курсу «Топографія з основами геодезії». Навч-метод. посібник. – Львів ВЦУ ім. Івана Франка, 2012. – 72 с.

Методичний посібник містить контрольні запитання і завдання з курсу “Топографія з основами геодезії”. В кінці посібника представлено короткий словник основних топографо – геодезичних термінів.

Лозинський В.В. Основи топографічного креслення. Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 121 с.

Видання містить інформацію про основні матеріали та приладдя для виконання топографічних креслярських робіт, зображення, методику побудови та викреслювання умовних знаків для топографічних карт, загальні відомості про види шрифтів, рамок карт, техніку зафарбування окремих площ об´єктів, техніку роботи олівцем, правила розміщення і викреслювання написів на кресленнях, викреслювання і оформлення топографічних планів.
Для студентів географічних спеціальностей.

Лозинський В.В. Топографічна карта. Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 67 с.

Посібник містить рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу “Топографія”. Значне місце приділено розв’язанню задач за топографічною картою.
Для студентів географічних спеціальностей.

Лозинський В.В. Топографічне і картографічне креслення. Навчально-методичний посібник з курсу “Топографія”. – Львів: ПП «Арал», 2009. – 56 с.

Видання містить інформацію про основні матеріали та приладдя для виконання топографічних креслярських робіт, зображення, методику побудови та викреслювання умовних знаків для топографічних карт, техніку зафарбування окремих площ об´єктів, правила розміщення і викреслювання написів на кресленнях.
Для студентів географічних та екологічних спеціальностей.

Лозинський В.В. Топографічні знімання ділянок місцевості. Навчально-методичний посібник. – Львів: ФОП Корпан Б.І., 2012. – 116 с.

Подано інформацію про види топографічних знімань, будову геодезичних приладів, виконання кутових вимірювань, проведення геометричного та барометричного нівелювань, окомірного знімання. Особливу увагу приділено опрацюванню результатів польових вимірювань та побудови планів і профілю місцевості.

Лозинський В.В. Топографо-геодезична термінологія (довідкове видання). – Львів: Вид-во націон. університет “Львівська політехніка”, 2002. – 77 с.

Видання включає біля 560 термінів-слів, термінів словосполучень, формул і позначень, найбільш уживаних в топографії.
Для викладачів, аспірантів, студентів, наукових працівників географічного і геологічного профілю, а також може бути корисним для студентів вищих закладів освіти і коледжів інженерно-технічного та екологічного профілю при вивченні топографічних дисциплін.