Бібліотека

Перелік публікацій: Курганевич Л. П.

Геоекологія Львівської області / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. – 606 с.

Узагальнено чималий фактологічний матеріал стосовно актуальних геоекологічних проблем Львівської області. Розглянуто особливості і проблеми використання різних видів природних ресурсів: мінерально-сировинних, земельних, водних, біотичних, природоохоронних і рекреаційно-туристичних.
Виявлено проблеми галузевого природокористування та екологічні небезпеки, які вони створюють.
Оцінено масштаби антропогенних впливів і ступінь забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів, рельєфу, ґрунтового і рослинного покривів, тваринного світу, рівень поводження з відходами і небезпечними речовинами, проаналізовано радіаційну ситуацію та схарактеризовано надзвичайні ситуації природної і техногенної генези. Виділено та описано екологічні проблеми, зумовлені взаємовпливами природного середовища на людину і господарські системи та об’єкти, а також зворотнім впливом людини на довкілля. Оцінено демографічну та медико-географічну ситуацію у регіоні, масштаби і наслідки урбанізації. Виконано інтегральне оцінювання трансформаційних процесів у природних, господарських і суспільних геосистемах та їхніх компонентах, запропоновано напрями вирішення екологічних проблем.
Для екологів, географів, геологів, науковців природничого профілю, краєзнавців, фахівців у галузі природокористування, практиків природно-заповідної справи, працівників органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, викладачів і студентів природничих спеціальностей
і всіх, хто небайдужий до стану довкілля і проблем розвитку регіону.

Шіпка М. З., Курганевич Л. П. Геоекологічний аналіз річково-басейнової системи Полтви : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 184 с.

Монографію присвячено вивченню геоекологічного стану річково-басейнової системи Полтви, аналізу чинників його формування та визначенню шляхів
його оптимізації. Обґрунтовано теоретико-методичні засади геоекологічних досліджень річково-басейнових систем. Проаналізовано природні умови та
антропогенні чинники формування геоекологічного стану території басейну р. Полтви. Досліджено структурну організацію річкової мережі та масштаби її
трансформації. Побудовано та проаналізовано карту землекористування басейну р. Полтви, визначено ступінь антропогенної трансформації земель. Здійснено
моніторинг та оцінювання якості води р. Полтви і її приток. Досліджено геоекологічний стан заплавно-руслового комплексу річок. На основі виконаних
досліджень обґрунтовано заходи з оптимізації геоекологічного стану річково-басейнової системи Полтви.
Для фахівців у галузі географії, екології, охорони навколишнього природного середовища, студентів та аспірантів відповідних спеціальностей.

Кафедра конструктивної географії і картографії / Ю. М. Андрейчук, П. С. Войтків, Є. А. Іванов [та ін.] / за ред. Є. А. Іванова. Львів, Простір-М, 2020, 62 с.

Довідник присвячено 20-річчю заснування кафедри конструктивної географії і картографії. Висвітлено історію становлення кафедри та навчальної лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування. Показано сучасний стан навчально-методичної, науково-дослідної, громадсько-виховної роботи і видавничої діяльності кафедри. Охарактеризовано структурні підрозділи кафедри. Подана інформація про викладацький і навчально-допоміжний персонал кафедри. Для наукових працівників, викладачів, студентів.

Методичні вказівки для підготовки дипломних/магістерських робіт / уклад. Л. Курганевич, О. Пилипович, М. Петровська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 64 с.

У методичних рекомендаціях подано: організацію підготовки, послідовність виконання, вимоги до оформлення та критерії оцінювання дипломних / магістерських робіт.
Для студентів і викладачів географічного факультету.

Методичні вказівки для підготовки і виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» / М. Петровська, О. Пилипович, Д. Кричевська, Л. Курганевич, – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 68 с.