Бібліотека

Перелік публікацій: Гудзеляк І. І.

Андрейчук Ю., Верчин Н., Гудзеляк І., Іванов Є., Микитчин О., Петровська М. Інтегральне оцінювання трансформаційних процесів в геосистемах // Геоекологія Львівської області : монографія / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. 606 с.    – С. 439 – 473.
Геоекологія Львівської області / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. – 606 с.

Узагальнено чималий фактологічний матеріал стосовно актуальних геоекологічних проблем Львівської області. Розглянуто особливості і проблеми використання різних видів природних ресурсів: мінерально-сировинних, земельних, водних, біотичних, природоохоронних і рекреаційно-туристичних.
Виявлено проблеми галузевого природокористування та екологічні небезпеки, які вони створюють.
Оцінено масштаби антропогенних впливів і ступінь забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів, рельєфу, ґрунтового і рослинного покривів, тваринного світу, рівень поводження з відходами і небезпечними речовинами, проаналізовано радіаційну ситуацію та схарактеризовано надзвичайні ситуації природної і техногенної генези. Виділено та описано екологічні проблеми, зумовлені взаємовпливами природного середовища на людину і господарські системи та об’єкти, а також зворотнім впливом людини на довкілля. Оцінено демографічну та медико-географічну ситуацію у регіоні, масштаби і наслідки урбанізації. Виконано інтегральне оцінювання трансформаційних процесів у природних, господарських і суспільних геосистемах та їхніх компонентах, запропоновано напрями вирішення екологічних проблем.
Для екологів, географів, геологів, науковців природничого профілю, краєзнавців, фахівців у галузі природокористування, практиків природно-заповідної справи, працівників органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, викладачів і студентів природничих спеціальностей
і всіх, хто небайдужий до стану довкілля і проблем розвитку регіону.

Біланюк В., Гудзеляк І., Котик Л. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи з предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 60 с.

Методичні вказівки містять загальні положення підготовки магістерської роботи з предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Висвітлено роль наукового керівництва кваліфікаційної роботи. Розкрито головні етапи виконання і захисту магістерської роботи, вимоги до її структури, змісту,
обсягу, оформлення, критерії оцінювання.
Для здобувачів ступеня магістр з предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) закладів вищої освіти

Географічний факультет = Faculty of Geography : до 140-річчя географії у Львівському університеті / за ред. В. Біланюка, Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2023. 122 с.

У науково-довідковому виданні висвітлено історію географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Показано сучасний стан навчально-методичної, науково-дослідної, громадсько-виховної роботи та видавничої діяльності факультету. Охарактеризовано структурні підрозділи факультету. Подані бібліографічні дані відомих випускників факультету.
Для наукових працівників, викладачів, студентів, випускників факультету, майбутніх абітурієнтів й всіх зацікавлених.

Гудзедяк І.І. Географія населення: навч. посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 126 с.

Навчальний посібник містить програму навчальної дисципліни, завдання для практичних занять і самостійної роботи, план та методичні вказівки до виконання індивідуального науково-дослідного завдання, тести чотирьох рівнів складності.
Для студентів географічних факультетів вищих навчальних закладів. 

Гудзеляк І. І. Основи демографії: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040104 – географія, спеціальності 7.070502 – економічна і соціальна географія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 81с.
Гудзеляк І. І., Котик Л. І., Ванда І. В. Соціологія: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040104 – Географія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 95 с.
Гудзеляк І., Ванда І. Політична географія: навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 180 с.

Навчальний посібник призначений для методичної допомоги студентам у вивченні навчальної дисципліни «Політична географія», виконанні практичних, самостійних, навчально-дослідницьких робіт, підготовки до семінарських занять і письмового опитування.
Для студентів географічних факультетів, а також усіх, хто вивчає проблеми політичної географії.

Гудзеляк І. І. Географічні аспекти демографічної ситуації в Західному регіоні України. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2018. Випуск 52. С. 72–78.
Гудзеляк І. І. Демографічна ситуація в сільській місцевості України: тенденції розвитку та регіональні особливості / І. І. Гудзеляк, І. М. Дністрянська. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2018. Випуск 52. С. 79–88.
Гудзеляк І. І. Навчальна дисципліна «Географія населення світу» у професійній підготовці учителів географії // «Актуальні питання у сучасній науці (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка», Серія «Історія та археологія»)»: журнал. № 8(14) 2023. С. 791‒803.
Гудзеляк І. Трансформація зони садибної забудови міста Львова (на прикладі мікрорайону Козельники) // Економічна та соціальна географія. – Київ, 2021. – Вип. 86. – С. 6 – 15.
Гудзеляк І.І. Демографічна ситуація та розселення населення у Яворівському районі Львівської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – № 2 (випуск 41). – 2016. – С. 91–98.
Гудзеляк І.І. Львів у системі найбільших міст України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”. – № 1 (випуск 34). – 2013. – С. 101–106.
Гудзеляк І.І. Населення і розселення Дрогобицького району Львівської області // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 47. – Львів, 2014. –С. 98–106.
Гудзеляк І.І., Стефаник У.С. Старіння населення України // Часопис соціально-економічної географії. ‒ Вип. 16 (1). – 2014. –Харків: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. – С. 89 – 94.
Гудзеляк  І. Вплив міграції на етнічний склад населення Європи // Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії : матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семінару з участю закордонних учених, присвяченого 120-літтю від народження професора Володимира Кубійовича (1900‒1985) (Україна, м. Львів, 20 травня 2021 р.). – Львів : Простір-М, 2021. – С. 184‒188.
Гудзеляк І. Географія внутрішньо переміщених осіб у Львівській області. Географічна освіта і наука: виклики і поступ : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю географії у Львів. ун-ті (Україна, м. Львів, 18-20 травня 2023 р.). Львів, 2023. Т. 1. С. 257–260.
Гудзеляк І. Дослідницький метод вивчення географії населення у закладах вищої освіти. Географічна освіта і наука: виклики і поступ : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю географії у Львів. ун-ті (Україна, м. Львів, 18-20 травня 2023 р.). Львів, 2023. Т. 1. С. 133–136.
Гудзеляк І. І. Глобальні тенденції дитячої смертності як предмет дослідження демогеографії / І. І. Гудзеляк // Суспільна географія: наукові традиції і сучасні виклики: матеріали Всеукраїнського наукового семінару, присвяченому 110-літтю від народження доктора географічних наук, професора О. Т.Ващенка (м. Львів, 13 грудня 2018 р.) / [відп. ред. проф. О. Шаблій]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 127–132.
Гудзеляк І. І. Дисципліна «Унікальні міста світу» у підготовці спеціалістів сфери туризму та географів / І. І. Гудзеляк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: матеріали ХІІІ Міжнар. наук. конф. (м. Львів, 27–29 вересня 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 95–99.
Гудзеляк І. Трансформація публічного простору тилового міста в умовах війни: на прикладі Львова. Доктор філософії Олена Степанів: географ, краєзнавець, педагог : матеріали Міжнар. наук. онлайн-семінару до 130-ліття від народження ученої (Україна, м. Львів, 20 грудня 2022 р.). Львів : Простір-М, 2023. С. 107–111.
Гудзеляк І., Влах М. Колористика як чинник туристичної привабливості міського простору // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід / Матеріали XV Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2021. – С. 55 – 58.
Гудзеляк І., Захарчук В. Атомна енергетика Європи в нових геополітичних реаліях. Професор Ольга Заставецька – вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. Тернопіль, 2023. С. 53–56.
Чайка І., Гудзеляк  І. Картографування сільського розселення України у національній географії // Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії: матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семінару з участю закордонних учених, присвяченого 120-літтю від народження професора Володимира Кубійовича (1900‒1985) (Україна, м. Львів, 20 травня 2021 р.). – Львів : Простір-М, 2021. – С. 140‒144.