Бібліотека

Перелік публікацій: Блажко Н. Б.

Геоекологія Львівської області / Ю. Андрейчук, Л. Безручко, В. Біланюк та ін. / за заг. ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2021. – 606 с.

Узагальнено чималий фактологічний матеріал стосовно актуальних геоекологічних проблем Львівської області. Розглянуто особливості і проблеми використання різних видів природних ресурсів: мінерально-сировинних, земельних, водних, біотичних, природоохоронних і рекреаційно-туристичних.
Виявлено проблеми галузевого природокористування та екологічні небезпеки, які вони створюють.
Оцінено масштаби антропогенних впливів і ступінь забруднення атмосферного повітря, водних об’єктів, рельєфу, ґрунтового і рослинного покривів, тваринного світу, рівень поводження з відходами і небезпечними речовинами, проаналізовано радіаційну ситуацію та схарактеризовано надзвичайні ситуації природної і техногенної генези. Виділено та описано екологічні проблеми, зумовлені взаємовпливами природного середовища на людину і господарські системи та об’єкти, а також зворотнім впливом людини на довкілля. Оцінено демографічну та медико-географічну ситуацію у регіоні, масштаби і наслідки урбанізації. Виконано інтегральне оцінювання трансформаційних процесів у природних, господарських і суспільних геосистемах та їхніх компонентах, запропоновано напрями вирішення екологічних проблем.
Для екологів, географів, геологів, науковців природничого профілю, краєзнавців, фахівців у галузі природокористування, практиків природно-заповідної справи, працівників органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, викладачів і студентів природничих спеціальностей
і всіх, хто небайдужий до стану довкілля і проблем розвитку регіону.

Блажко Н. Б. Вивчення та ідентифікація флори околиць Шацького біолого-географічного стаціонару: навч.-метод. посіб. для студентів / Н. Б. Блажко, Б. В. Сенчина, П. С. Теліш. – Львів: Малий видавничий центр географічного факультету, Лабораторія тематичного картографування, 2019. – 115 с.

 

 

 

Койнова І.Б., Рожко І.М., Блажко Н.Б., Сенчина Б.В. Методичні рекомендації для екологічного розділу комплексної практики студентів І курсу географічного факультету спеціальності «106 Географія» в онлайн режимі. – Львів, 2021. – с. 57.
Койнова І.Б., Рожко І.М., Блажко Н.Б., Сенчина Б.В. Методичні рекомендації для екологічного розділу комплексної практики студентів ІІ курсу географічного факультету спеціальності «014 Середня освіта. Географія» в онлайн режимі. – Львів, 2021. – с. 55.

У методичних рекомендаціях представлена робоча програма екологічного розділу комплексної фізико-економіко географічної практики студентів ІІ курсу географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка спеціальності «014 Середня освіта. Географія», подані зміст, мета та завдання практики, вимоги до складання та захисту звіту, теоретичний матеріал для опрацювання, методику проведення екологічних досліджень, словник основних термінів, перелік запитань для самоконтролю, список рекомендованої літератури, додатки з прикладами оформлення звітних матеріалів.

Для студентів природничих факультетів ВНЗ України. Рекомендовано також для вчителів предметів природничого напряму та керівників екологічних гуртків.

Кукурудза С., Блажко Н., Сенчина Б. Біогеографія: навч.–метод. посібник. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 2018. – 91 с.
Основи екології: навч.-метод. посібник (для студентів першого курсу географічного факультету) / М .Назарук, Б. Сенчина, І. Койнова, І. Рожко, Н. Блажко, П. Теліш, Ю. Жук. – Львів: Малий видавничий центр географічного факультету; Лабораторія тематичного картографування, 2018. – 98 с.