Бібліотека

Перелік публікацій: Байрак Г. Р.

Байрак Г. Р. Аналіз рельєфу і природокористування рівнин заходу України за аерокосмічними даними: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 296 с.

Розглянуто питання інтерпретації рельєфу і природокористування на космічних та аерофотознімках. На прикладі рівнин заходу України проаналізовано взаємозв’язки між рельєфом і наземним покривом, виявлені під час інтерпретації різномасштабних дистанційних матеріалів. Описано динаміку процесів та видів природокористування регіону за різночасовими аерокосмічними даними. Для спеціалістів з інтерпретації даних дистанційного зондування Землі, студентів географічних та інших природничих факультетів університетів.

Байрак Г. Методи геоморфологічних досліджень : навч. посібник / Галина Байрак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 292 с.

Розглянуто методи виконання польових геоморфологічних досліджень за головними напрямами геоморфології та окремими морфогенетичними категоріями рельєфу. Описано деякі камеральні методи: тематичне картографування, геоморфологічна інтерпретація матеріалів дистанційного зондування Землі, ГІС в геоморфології, графічне зображення результатів досліджень.
Для спеціалістів, які використовують методи геоморфологічних досліджень, студентів географічних та інших природничих факультетів університетів України.

Байрак Г. Практикум з курсу «Геоморфологія». Навч-метод.посібн. для студ. геогр. ф-тів. Видання друге виправлене і доповнене/ Г. Байрак, Р. Гнатюк, П. Горішний, Я. Хомин  – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 86 с
Байрак Г. Р. Векторна графіка у картографуванні : навч.-метод. посібн. / Г. Р. Байрак, О. С. Коссак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 80 с.

У навчально-методичному посібнику розкриті основні аспекти роботи у програмі CorelDRAW, яка дозволяє якісно оформити студентські карти, створені в результаті науково-дослідних робіт. Викладений матеріал є одним із розділів вибіркової дисципліни “Комп’ютерне картографування в геоморфології і палеогеографії”, яку викладають на географічному факультеті ЛНУ ім. І. Франка. Призначений для студентів природничих факультетів вузів, які виконують
картографічні роботи у комп’ютерних програмах.

Байрак Г. Р., Гнатюк Р. М., Горішний П. М., Хомин Я. Б. Практикум з курсу «Геоморфологія»: Навч-метод. посібн. (видання друге виправлене і доповнене). – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка 2015. – 86 с.

Подано завдання до лабораторних робіт та методичні вказівки до їх виконання, питання до контрольних робіт. Лабораторні роботи містять необхідні теоретичні відомості, ілюстровані рисунками, картами та профілями, що доповнюють текст та полегшують самостійну роботу студентів.
Для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Байрак Г. Р., Муха Б. П. Дистанційні дослідження Землі. ­– Навч. посібник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 712 с.

Розглянуто способи реєстрації та методи виокремлення потрібної інформації, можливості її перетворення до виду, придатного для інтерпретації. Показано основи дешифрування та вимірювань на знімках. Подано також методи первинного опрацювання й читання знімків, їхнього використання в географічних та споріднених з ними галузях просторових досліджень.

Для спеціалістів з інтерпретації даних дистанційного зондування Землі, студентів географічних та інших природничих факультетів університетів України.

Байрак Г. Р., Яцишин А. М. Методичні вказівки з навчальної дисципліни “Виробнича практика” для здобувачів магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 103 Науки про Землю ОПП Глобальні зміни геоморфосистем і геозагрози. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 34 с.

У методичних вказівках подано основні положення змісту виробничої практики магістрів спеціальності 103 Науки про Землю. Окреслено мету практики, знання та вміння, які магістри повинні здобути під час проходження виробничої практики, компетентності та
результати навчання, якими вони повинні оволодіти. Наведено етапи досліджень та детально описано особливості робіт на кожному з етапів практики. Сформульовано вимоги до написання звіту та його оцінювання.
Рекомендовано для студентів географічних факультетів ВНЗ України.

Байрак Г.Р. Методичні вказівки для навчальної роботи студентів з курсу «Методи геоморфологічних досліджень» Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 35 с.

Подані програма і структура курсу «Методи геоморфологічних досліджень», завдання для практичних і самостійних робіт, перелік питань для семінарських занять і підготовки до іспиту, література для виконання семінарських завдань і в цілому з дисципліни, а також примірник тестів для діагностики якості знань студентів. 

Рекомендовано для студентів географічних факультетів ВНЗУкраїни.

Байрак Г.Р., Муха Б.П. Навчальна програма та методичні вказівки для практичних і самостійних робіт з курсу «Дистанційне зондування Землі» Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 35 с.

Подана програма курсу «Дистанційне зондування Землі», завдання для практичних і самостійних робіт, теми рефератів, література з курсу, а також примірник тестів для діагностики якості знань студентів.
Рекомендовано для студентів географічних факультетів ВНЗ України.

Байрак Г.Р., Муха І.С. Комп’ютерні технології у професійній освіті: навчальний посібник. Львів : “ГАЛИЧ-ПРЕС”, 2022. 164 с.

Застосовувати та вміти користуватися комп’ютерною технікою у сучасному світі необхідно фахівцям різних кваліфікацій. У посібнику представлено ефективний інструментарій для роботи у комп’ютерних програмах. Розглянуто можливості програмних середовищ для впорядкування і систематизації інформації на персональному комп’ютері; набору та редагування текстових і табличних даних; сканування і розпізнавання документів; побудови векторних, растрових та анімаційних зображень; формування відеоматеріалів; створення простих Web-сторінок.
Навчальний посібник покликаний доповнити шкільні знання загального програмного забезпечення, а також засвоїти та поглибити знання окремих прикладних програм для розвитку професійної компетентності.
Посібник призначений для студентів природничих та гуманітарних факультетів, наукових співробітників та всіх спеціалістів, які використовують сучасні комп’ютерні технології у своїх дослідженнях.

Байрак Г. , Гаврилів М. Формування скельних комплексів Бескидів/ Фізична географія та геоморфологія. Вип. 3(64). – К.: ВГЛ «Обрії», 2011. – С. 63-72.
Байрак Г. Р. Аекрокосмічні дослідження змін природно – господарських компонентів у басейні ріки Полтви на межі ХХ-ХХІ СТ. // Вісник Львівського університету. Сер геогр. Вип. 39. – 2011. – с. 10-21.
Байрак Г. Р. Висвітлення морфометричних показників рельєфу методами ArcGIS // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій. Матеріали міжн.семінару. – Львів, 2008. – с. 135 – 140.
Байрак Г. Р. Виявлення та дослідження сучасних екзогенних процесів України засобами ДЗЗ // Фізична географія та геоморфологія. Вип.56. – К.: ВГЛ «Обрії», 2009. – с. 91- 95.
Байрак Г. Р. Геоморфологічні особливості Межибродського комплексу скель у Верхньодністерських Бескидах// Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Збірн. наук. праць. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2012. – с.125-132.
Байрак Г. Р. Палеокріогенна мікроулоговинна мережа Волинської височини (за даними аерознімань) . – Вісник ЛНУ. Серія географічна. – 2006. – Вип.33. – с.444-448.
Байрак Г. Р. Різночасові та сучасні дослідження активності руслових процесів на Верхньобескидській ділянці Дністра// Фізична географія та геоморфологія. Вип.66. – К.: ВГЛ «Обрії», 2012. – с. 216-225.
Байрак Г. Р. Сучасні руслові процеси і динаміка русла р. Тиси на ділянці перетину Вилограт-Гутинського  вулканічного пасма // Фізична географія та геоморфологія. Вип.62. – К.: ВГЛ «Обрії», 2011. – с. 45- 54.
Байрак Г.Р. Застосування ГІС для візуалізації паводконебезпечних районів із врахування морфології та літології річкових долин (на прикладі долин рік Прибескидського Передкарпаття) – Геодезія, картографія і аерофотознімання. Міжвідомч. наук.-техн.збірн. – 2013. – Вип.78. – с. 43-48.
Байрак Г.Р. особливості досліджень русел рік та руслових процесів за допомогою методів ДЗЗ // Географічна наука і практика: Виклики епохи. Мат. міжн. наук. конф. до 130-річчя географії у Львівському університеті. – Львів, 2013. – т.2. – с.195- 198.
Чупило (Байрак) Г. Історико-тектонічні особливості формування гідромережі Українських Карпат на основі аналізу 3d-моделі рельєфу//Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – С.141-151.
Байрак Г. ВПЛИВ РЕЛЬЄФУ НА ТРАСУВАННЯ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНОЇ І ЗАЛІЗНИЧНОЇ МЕРЕЖІ ЛЬВОВА// Культурний ландшафт як географічний феномен : Матеріали Міжнар. Наук. Конф. (23-25 вересня 2021) – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т., 2021 – С. 39 – 41.