Шульц Світлана Леонідівна

Посада: професор кафедри туризму

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-03

Електронна пошта: svitlana.shultc@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Курси

Публікації

Статті та матеріали конференцій

 • Розвиток домогосподарств регіонів України: прояви та наслідки соціальної ексклюзії / С.Л. Шульц, М.О. Карп’як // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб.наук.пр. – Львів, 2021. – вип. 1 (147) – С. 18-21.
 • Шульц С. Л. Проблеми розподілу міжбюджетних трансфертів в Україні в умовах децентралізації влади / С.Л Шульц, О.М. Луцків // Атрактивність та комфортність територій України (регіонів, міст й об’єднаних територіальних громад): матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2021. – С. 151-155.
 • Шульц С.Л.. Інституціональна інтеграція в контексті подолання ексклюзивності регулювання регіонального розвитку. / С. Л. Шульц, А. І. Мокій, Г.А Бублей. // Процеси конвергенції східноєвропейських країн з ЄС у рамках Східного партнерства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2021. – 183 с.
 • Шульц С. Л. Сутнісні характеристики ексклюзивного регулювання регіонального розвитку: міждисциплінарні аспекти обґрунтування. / С. Л. Шульц, А. І. Мокій, Г.А Бублей. // Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах: зб. матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Івано-Франківськ, 2020. – С.32-38.
 • Шульц С. Л. Економічні проблеми розвитку підприємств готельної-ресторанної сфери в сфери в умовах пандемічного періоду / Шульц С.Л. // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід: зб. матеріалів. XIV Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2020. – С. 399–401.
 • Шульц С. Л. Детермінанти суспільно-економічних трансформацій технологічних укладів: теоретичні та методичні аспекти. / С. Л. Шульц, О. М. Луцків // Регіональна економіка. – 2020. – №2(96). – С. 102-111.
 • Шульц С.Л. Інноваційна складова інклюзивної моделі економічного зростання країн-членів ЄС. Економічні інновації. Том 22, Випуск 3(76). 2020. С. 150-158.
 • Шульц С.Л. Інноваційна складова інклюзивної моделі економічного зростання країн-членів ЄС. / С. Л. Шульц, О. М. Луцків // Економічні інновації. – 2020. – Том 22. – Випуск 3(76). – С. 150-158.
 • Шульц С.Л. Методологічні засади типології територій для цілей регіональної політики країн-членів ЄС. / С. Л. Шульц, О. М. Луцків // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 3(238). К. 2021. 99-104.
 • Шульц С.Л. Ринковий потенціал регіонів України: домінанти формування та оцінки. / С.Л. Шульц, Д.В. Тесля // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наук. пр. – 2020. – Вип. 2(142). – С. 17-24.
 • Шульц С.Л. Структурна диверсифікація економіки європейських країн як передумова розбудови інклюзивної моделі їх розвитку. / С. Л. Шульц, О. М. Луцків // Економічний форум. – 2020. – №3. – С.18-26.
 • Shults S., Popadynets N., Suhina O., Tkach V., Kamushkov O. Methodology of evaluating economic losses resulting from partial loss of the air ecosystem’s assimilative capacity (Методологія оцінки економічних збитків від часткової втрати асиміляційної здатності повітряної екосистеми). Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2019. Vol 28. No 1. P. 188-198. DOI: https://doi.org/10.15421/111920 (фахова, Index Copernicus, WoS).
 • Shults S., Popadynets N., Yakubiv V., Panukhnyk O., Maksymiv Y., Hryhoruk I., Bilyk R., Fedotova Y., Bilyk I. Application of Economic and Legal Instruments at the Stage of Transition to Bioeconomy (Застосування економічних та правових інструментів на етапі переходу до біоекономіки). In: Ahram T. (eds) Advances in Artificial Intelligence, Software and Systems Engineering. AHFE 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 965. Springer, Cham URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-20454-9_64
 • Шульц С.Л., Луцків О.М. Диспропорційність регіонального розвитку в контексті сучасних реформ // Причорноморські економічні студії. Випуск 30, 2018.   С. 57-69. (0,5 д.а.).
 • Шульц С.Л., Луцків О.М. Тенденції диспропорційності та сучасні виклики // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». Випуску 2 (52). – 2018. – С.32-36.
 • Шульц С.Л. Інноваційні підходи до реалізації державної регіональної політики / С.Л. Шульц, О.М. Луцків // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: [зб. наук. пр.] / ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). Львів, 2018. Вип. 5 (131). С. С.54-58
 • Шульц С.Л., Кіт Л.З. Конкурентні переваги міжрегіонального економічного співробітництва у розвитку підприємницьких мереж. Соціально-економічні проблеми сучаного періоду України. №1 (135). Львів, 2019. – С. 33-39.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!