Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Шульц С. Л.ГРГ-11с, ГРГ-12с, ГРГ-13с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148ГРГ-11спрофесор Шульц С. Л.
ГРГ-12сдоцент Безручко Л. С.
ГРГ-13сдоцент Безручко Л. С.

Опис курсу

Мета: Курс передбачає вироблення практичних вмінь і навичок ефективного спілкування, роботи  з різними категоріями працівників в організаціях різних типів та клієнтами готелів та ресторанів.

Дисципліна ОК 11 «Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації» має сприяти формуванню у студентів таких загальних та спеціальних компетентностей:

Загальні компетентності:

 • ЗК4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК5 Здатність працювати в команді.
 • ЗК 10 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 • СК 04. Здатність формувати та організовувати  ефективні зовнішні та внутрішні комунікації на підприємствах сфери гостинності, навички взаємодії
 • СК 05 Здатність управляти підприємством, приймати рішення у господарській діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.
 • СК08. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати споживання готельних та ресторанних послуг для різних сегментів споживачів.
 • СК12. Здатність ініціювати концепцію розвитку бізнесу, формулювати бізнес-ідею розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.
 • СК13. Здатність здійснювати планування, управління і контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.

У результаті вивчення дисципліни ОК 11 «Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації» студент повинен знати:

 • своєрідність управління процесом спілкування в різних типах організацій (державній, приватній, громадській);
 • принципи формування ефективних комунікацій організації;
 • психологічні засади стимулювання роботи працівників;
 • своєрідність конфліктів та способи їхнього розв’язання в комунікаційній сфері;
 • принципи та технологію організації та проведення нарад;
 • засади прийняття групового рішення тощо.

вміти:

 • виробити навички і вміння ефективного спілкування (читати невербальну інформацію, точно передавати інформацію);
 • виробити вміння визначати структуру групи, згуртовувати колектив;
 • застосувати принципи управління людськими ресурсами в роботі зрізними категоріями працівників при:
  • складанні посадових обов’язкі
  • в процесі  добору працівників;
  • в контролі, мотивуванні працівників та оцінці їхньої роботи;
  • в налагодженні оптимальних стосунків між  працівниками.
 • навчитися користуватися способами заохочення і активізувати мотивацію працівників та клієнтів;
 • навчитися знаходити причини конфліктів, проводити аналіз конфлікту, раціонально поводитися в конфліктній ситуації проводити переговори, виступати як фасилітатори, посередники, експерти у процесі розв’язання конфліктів в організації.
 • навчитися проголошувати промови, організовувати та проводити наради, вести ефективні телефонні розмови і ділову кореспонденцію.
 • навчитися використовувати засоби психологічного впливу в роботі з персоналом та клінтами та опиратися чужому впливу.
 • бути здатним застосовувати засоби комунікаційного менеджменту для створення позитивного іміджу організації.

Дисципліна ОК 11 «Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації», як обов’язкова складова підготовки бакалавра, має сприяти досягненню таких програмних результатів навчання: 

 • РН 07. Організувати процес обслуговування споживачівготельних та ресторанних послуг наоснові викори стання сучасних інформаційних та комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки.
 • РН 08. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами готельних та ресторанних послуг.
 • РН 13. Визначати та формувати організаційну структуру підрозділів, координувати їхню діяльність, визначати їхні завдання та штатний розклад, вимоги до кваліфікації персоналу.
 • РН.17. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань при організації ефективних комунікацій зі споживачами та суб’єктами готельного та ресторанного бізнесу.
 • РН 18. Презентувати власні проєкти і розробки, аргументувати свої пропозиції щодо розвитку бізнесу.

Рекомендована література

Базова:

 • Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблик рилейшнз.  Київ : МАУП, 2005
 • Грабовська С.Л. Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації. Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 544 с.
 • Карлгаард Р. Людський фактор. Секрети тривалого успіху видатних компаній. Київ : Книголав, 2017. 336 с.

 Додаткова:

 • Антипцева А. Комунікативний менеджмент : навч.-метод посібн. Харків, 2013. 53 с.
 • Борг Д. Мистецтво говорити. Таємниці ефективного спілкування. Харків : Фабула, 2020.  304 с.
 • Бурмака Т.М., Великих К.О. Комунікативний менеджмент : конспект лекцій ( для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 Менеджмент. Харків : ХНУМГ ім. М.О. Бекетова, 2019.  69 с. http://eprints.kname.edu.ua/52644/1/2018%20175%D0%9B%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%9C.pdf
 • Васильченко М.І , Грішко В.В.Комунікативний менеджмент. Полтава : Полт НТУ, 208 с.
 • Верещагина Л.А. Психология персонала : потребности, мотивация и ценности. Харьков : Гуманитарный центр, 2017.  232 с.
 • Віллінк Д., Бебін Л. Абсолютна відповідальність : уроки лідерства від морських котиків. К. : Книголав, 2020.  400 с.
 • Вокер Н. Чому виникають конфлікти? Причини. Етапи. Розв’язання. Наслідки. Київ : Віват, 2018.  80 с.
 • Воронкова В.Г., Беліченко А.Г., Мельник В.В., Ажажа М.А. Етика ділового спілкування : навчальний посібник. Львів : Магнолія, 2021.  312 с
 • Гіл Л., Брандо Г., Трулав Е, Лейнбек К. Командна робота. Як впровадити зміни в компанії, щоб вас підтримали. Київ: Наш Формат, 2019.  328 с.
 • Гірник А.М. Посередництво в трудових конфліктах. Київ : Знання, 1998.  191 с.
 • Глазгл Ф. Конфлікт менеджмент. Довідник для керівників та консультантів. Київ : АДЕФ – Україна, 2020.  528 с.
 • Грабовська С.Л. Варіант групової роботи з розв’язання проблем Вчимося навчати. Збірник матеріалів методичної майстерні ; за ред. Я. Довгана. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2013.  С. 1119
 • Грабовська С.Л.Діагностика стабільності організації: опитувальник «стан справ в організації» Актуальні проблеми психології.   Т. 10, Вип. 28.  С. 69-81.
 • Гриценко Т., Гриценко С., Іщенко Т. Етика ділового спілкування : Навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019.  344 с.
 • Ділове спілкування : навчальний посібник / уклад. О.М. Жук, Ю.Л. Тиха. Луцьк : Луцький НТУ, 2016.  112 с.
 • Іванова С. Мистецтво добору персоналу. Як оцінити людину за годину. Київ : Моноліт-Bizz, 2019. 304 с.
 • Калина А.В. Менеджмент продуктивності. Київ : Гардарики, 2004.  232 с.
 • Кацавець Р.С. Ораторське мистецтво. Київ : Алерта, 2018. 216 с.
 • Кон А. Покарані нагородами. Вади системи мотивації. Київ : Клуб сімейного дозвілля, 2019.  464 с.
 • Коулман П.Т., Фергюсон Р. Результативний конфлікт /пер. з англ. І. Софієнко. Київ : Наш формат, 2017. 312 с.
 • Лайкер Д.К. Філософія TOYOTA : 14 принципів команди. Київ : Наш Формат, 2017.  424 с.
 • Ленсіоні П. Перевага. У чому сила корпоративної культури. Київ : Наш Формат, 2017.  224 с.
 • Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Київ : ЕксОб, 2000.  512 с.
 • Маккрістал С. Команда команд : нові правила взаємодії у складному світі. Київ : Моноліт-Bizz, 2018.  416 с.
 • Мерманн Э. Мотивация персонала. Харьков : Гуманитарный центр, 2019.  176 с.
 • Олійник Н.Ю. Комунікативний менеджмент : навчально-метод. посібник. Кам’янець-Подільський, 2020. 112 с. http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/3622/Komunikatyvnyi-menedzhment-navch.posib.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Пантелюк М.І., Марунич І.І., Гайдаєнко І.В. Ділове спілкування та культура мовлення. Харків : Видавництво ЦУЛ, 2020. 224 с.
 • Почепцов Г. Смисли і війни. Київ: Видавничий дім « Києво-Могилянська академія»,   316 с.
 • Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни. К. : Видавничий дім « Києво-Могилянська академія», 2015.  498 с.
 • Розенберг М. Ненасильницьке спілкування. Мова життя. Київ : Ранок, 2020.  256 с.
 • Саттон Р., Рао Х. Криза зростання: як не погоджуватися на маленькі результати в бізнесі. Київ : Наш Формат, 2020. 416 с.
 • Свидрук І.І., Миронов Ю.Б. Психологія управління та конфліктологія. Підручник .Львів: Видавництво Львівського торгівельно-економічного університету, 2017. 320 с.
 • Соколян М. Внутрішній комунікаційний аудит. Діагноз: людський чинник // Києво-Могилянська Бізнес Студія.   № 3.
 • Шестопалов К.Р. Проблеми формування комунікацій в сучасній організації // Управління персоналом.    № 7.  С. 12-14
 • Hrabovska S., Grebin N., Karkovska R, Applying Benjamin Bloom’s Taxonomy Ideasin Adult Learning. Journal of Education Culture and Society, 2020 , Vol.11, No.1.  61-72.
 • Hrabovska S., Grebin N., Karkovska R. Different Approaches to Desing of the Group Traning in Adult Learning // Journal of Education Culture and Society. 12 No. 1 (2021). P. 164-176
 • McShane S.L. Organizationl bevior (переклад розділів 6-9).
 • McShane S.L., Lynch R. Volunteer Management. Ottava, 1995 (переклад).
  Роздатковий матеріал.

Інформаційні ресурси

 • http://marketing.cv.ua/page63.html
 • http:// www. managament.com.ua/hrm/hrm 109.htm
 • http:// www. ief.tup.km.ua/metod/bookinfo.php?cod=1350
 • http:// www. Psychlit
 • http:// www. Psychinfo