Економіка підприємства (241 Б)

Тип: Нормативний

Кафедра: туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732професор Шульц С. Л.ГРГ-41с, ГРГ-42с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ГРГ-41сдоцент Біланюк О. П.
ГРГ-42сдоцент Біланюк О. П.

Опис курсу

Основна мета навчальної дисципліни полягає у формуванні теоретичних та прикладних знань з економіки підприємства, розвиток навичок щодо організації та досягнення високої результативності господарювання підприємства як первинної господарської ланки суспільного виробництва.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

 • теорія та практика господарювання на рівні підприємства;
 • конкретні форми і методи господарювання, принципи формування й використання виробничого потенціалу;
 • взаємодія всіх видів ресурсів;
 • організація та ефективність господарсько-комерційної діяльності підприємства.

Важливою є методологія вивчення курсу, яка має відповідати процесу пізнання істини: від живого споглядання до абстрактного мислення і від нього до практики. Ось чому в ній необхідно виокремлювати емпіричну, теоретичну та прикладну сторони. Емпірична сторона пізнання означає здійснення збиральної й описової функцій (встановлення, реєстрація, викладання й первинна систематизація фактів). Теоретичний процес пізнання реалізує функцію пояснення нових понять і термінів, створення нових та уточнення (доповнення) існуючих теорій, прогнозування розвитку процесів і явищ. Прикладна сторона  цієї справи характеризується опрацюванням практичних рекомендацій для забезпечення найефективніших форм господарювання.

Знання з даної дисципліни будуть слугувати базою для накопичення майбутніми фахівцями знань, навичок та вмінь з інших економічних дисциплін.

Рекомендована література

Нормативно-правова база

 • Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2016 р. – К. : Паливода А. В., 2016. – 208 с.
 • Кодекс законів про працю : чинне законодавство із змінами та доповненнями станом на 05.10.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08
 • Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” Відомості Верховної Ради України, 2016, №46, ст. 781 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
 • Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” / Відомості Верховної Ради України, 2003, №31-32, ст. 263.
 • Закон України “Про зайнятість населення” із змінами та доповненнями станом на 30.08.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
 • Закон України “Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії” Відомості Верховної Ради України, 2016, №46, ст. 781 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
 • Закон України “Про оплату праці” із змінами та доповненнями станом на 16.01.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/108/95-%D0%B2%D1%80
 • Закон України “Про підприємництво” / Відомості Верховної Ради України від 16.01.2003, №19–20, ст. 144.
 • Про прийняття за основу проекту Закону України про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні
  Постанова Верховної Ради України від 15.01.2015 р. №125-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/125-19.

Базова

 • Андрушків М. І. Становлення підприємництва в умовах ринкової економіки : навч. посіб. / М. І. Андрушків, Н. Й. Реверчук, І. Л. Савченко, В. М. Михайлишин. – К., 1994. – 230 с.
 • Афанасьєв М. В. Економіка підприємства : навчальний посібник / М. В. Афанасьєв М. В., А. Б. Гончаров. – Харків : ІНЖЕК, 2003. – 409 с.
 • Бойчик І.М Економіка підприємства: підручник. / І.М.Бойчик. – К.: Кондор -Видавництво, 2016. – 378 с.
 • Бондарь Н. М. Економіка підприємства : навчальний посібник / Н. М. Бондарь. – К. : А.С.К., 2004. – 400 с.
 • Крайник О. П. Економіка підприємства : навчальний посібник / О. П. Крайник, Є. С. Барвінська. – Львів : НУ “Львівська політехніка”,               – 296 с.
 • Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика : навчальний посібник / В. В. Кулішов. – К. : Ніка-центр, 2004. – 297 с.
 • Манів З. О. Економіка підприємства : навчальний посібник / З. О. Манів, І. М. Луцький. – К. : Знання, 2004. – 580 с.
 • Михасюк І. Р. Державне регулювання економіки : підручник / І. Р. Михасюк. – К. : Атіка : Ельга-Н, 2000. – 592 с.
 • Михасюк І. Р. Державне регулювання економіки в умовах глобалізації : монографія / І. Р. Михасюк, З. М. Залога, О. Є. Сухай ; за наук. ред. І. Р. Михасюка. – Львів : НВФ “Українські технології”, 2010. – 320 с.
 • Покропивний С. Ф. Економіка підприємства : підручник / С. Ф. Покропивний. – К. : КНЕУ, 2001. – 528 с.
 • Примак Т. О. Економіка підприємства : навчальний посібник / Т. О. Примак. – К. : Вікар, 2003. – 219 с.
 • Сенишин О. С. Державне регулювання економіки : підручник / О. С. Сенишин, М. О. Горинь, О. О. Кундицький. – Львів, 2014. – 334 с.
 • Сідун В. А. Економіка підприємства : навчальний посібник / В. А. Сідун, Ю. В. Пономарьова. – К. : ЦНЛ, 2003. – 436 с.
 • Шваб Л. І. Економіка підприємства : навчальний посібник / Л. І. Шваб. – К. : Каравелла, 2004. – 568 с.
 • Шегда А. Г. Економіка підприємства : навчальний посібник / А. Г. Шегда. – К. : Знання-Прес, 2001. – 336 с.
 • Яркіна Н.М. .Економіка підприємства : Навч. посіб. / Н. М. Яркіна. – Вид. 2-ге перероб. і доп. – К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 600 с.

Допоміжна 

 • Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізація : монографія. – К. : КНЕУ, 2003. – 394 с.
 • Барановський О. І. Залучення інвестицій: питання теорії та практики : навчальний посібник / О. І. Барановський. – Донецьк, 1999. – 276 с.
 • Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / И. А. Бланк. – К., 1995. – 448 с.
 • Бовыкин В. Н. Новый менеджмент. Управление предприятиями на уровне высших стандартов. Теория и практика эффективного управления. – М. : Экономика, 1997. – 368 с.
 • Богиня Д. П. Основи економіки праці : навчальний посібник / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. – К. : Знання-Прес, 2000. – 312 с.
 • Варналій З. С. Мале підприємництво : основи теорії і практики / З. С. Варналій. – К. : Знання, КОО, 2001. – 277 с.
 • Горемыкин В. А. Стратегия развития предприятия : учебное пособие / В. А. Горемыкин, Н. В. Нестерова. – М. : ИТК, 2004. – 594 с.
 • Дуб М. Л. Розвиток нових видів підприємництва у міжнародній діяльності / М. Л. Дуб, О. Л. Дуб // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – №2. – С. 98–103.
 • Дяків Р. А. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / Р. А. Дяків. – К., 2000. – 706 с.
 • Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / Н. І. Єсінова. – К. : ЦУЛ, 2004. – 432 с.
 • Завіновська Г. Т. Економіка праці : навчальний посібник / Г. Т. Завіновська. – К. : КНЕУ, 2000. – 200 с.
 • Ковтун О. І. Стратегія підприємства : навч. посіб. / О. І. Ковтун. – Львів, Новий світ, 2005. – 385 с.
 • Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу : навчальний посібник / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 1998. – 224 с.
 • Коротенко Н. П. Проблеми розвитку підприємництва в Україні / Н. П. Коротенко // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 4. – С. 96–104.
 • Мальська М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навчальний посібник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 234 с.
 • Мельник В. В. Міжнародна інвестиційна діяльність : навчальний посібник / В. В. Мельник, В. В. Козюк. – Тернопіль, 2003. – 280 с.
 • Мильнер Б. М. Управление современной компанией : учебное пособие / Б. М. Мильнер. – М. : ИНФРА, 2001. – 586 с.
 • Осовська Т. В. Управління трудовими ресурсами : начальний посібник / Т. В. Осовська, О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 223 с.
 • Сиксинець С. Й. Облік нематеріальних активів : навчальний посібник / С. Й. Сиксинець. – Львів, 2003. – 241 с.
 • Шевеленко С. Д. Підприємництво і підприємницька діяльність : навчальний посібник / С. Д. Шевеленко, І. І. Федів. – К. : Вища школа, 1997. – 224 с.
 • Шеремета В. В. Управление инвестициями : справочное пособие / В. В. Шеремета. – М. : Высшая школа, 1998. – 416 с.
 • Шульц С. Л. Макроекономічне районування України: історичні витоки, сучасність та перспективи / відп. ред. С. Л. Шульц. – Львів : ІРД НАН України, 2001. – 268 с.
 • Шульц С. Л. Економічний простір України: формування, структурування та управління / С. Л. Шульц. – Львів : ІРД НАН України, 2010. – 390 с.